Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

1.005 Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty metodou imunofluorescenčního barvení a časosběrného snímání.

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jana Musílková, CSc
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V projektu budeme kultivovat buňky hladkého svalu aorty v podmínkách in vitro a sledovat jejich růst a chování. Budeme hodnotit jejich adhezi k podkladu, růst, morfologické změny a vývoj cytoskeletonu za normálních podmínek, simulujících podmínky v živém organizmu. Růst a chování buněk budeme sledovat pomocí časosběrné kinematografie (natáčení jejich růstu jako zrychlený filmový záznam) a také pomocí fluorescenčního barvení a snímání fluorescenčním mikroskopem. Student bude seznámen s metodikou pěstování buněk in vitro, s metodami fluorescenčního barvení, fluorescenční mikroskopie a časosběrného snímání.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.007 Toky oxidu dusného (N2O) a metanu (CH4) ze stromů

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Oxid dusný (N2O) a metan (CH4), důležité skleníkové plyny, mohou být emitovány do atmosféry nejen z půdy, ale i z povrchů rostlin, především u mokřadních rostlin vytvářející vzdušné pletivo aerenchym. Toky N2O a CH4 jsou studovány převážně na bylinách, znalosti o tocích těchto plynů ze stromů jsou však nedostatečné. Student bude mít v rámci studentské vědecké stáže jedinečnou možnost zapojit se do interdisciplinárního výzkumu toků N2O a CH4 z různých druhů stromů za polních podmínek a v případě zájmu se účastnit měřící kampaně. Student bude mít možnost seznámit se s celou řadou metod a technik používaných při studiu toků plynů (manuální statické komorové systémy, chromatografické a laserové analýzy). Vyhodnocování naměřených dat přispěje k získání a prohloubení znalostí v oboru statistiky. Prezentace výsledků formou posteru/přednášky povede k osvojení základní struktury vědeckého sdělení. Detailní pracovní náplň stáže bude stanovena na základě časových možností studenta a jeho vědecké oblasti zájmu. V případě zájmu je možné po ukončení stáže pokračovat ve vědecké práci v našem mezinárodním týmu.

1.008 Toky oxidu dusného (N2O) a metanu (CH4) ze stromů

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Oxid dusný (N2O) a metan (CH4), důležité skleníkové plyny, mohou být emitovány do atmosféry nejen z půdy, ale i z povrchů rostlin, především u mokřadních rostlin vytvářející vzdušné pletivo aerenchym. Toky N2O a CH4 jsou studovány převážně na bylinách, znalosti o tocích těchto plynů ze stromů jsou však nedostatečné. Student bude mít v rámci studentské vědecké stáže jedinečnou možnost zapojit se do interdisciplinárního výzkumu toků N2O a CH4 z různých druhů stromů za polních podmínek a v případě zájmu se účastnit měřící kampaně. Student bude mít možnost seznámit se s celou řadou metod a technik používaných při studiu toků plynů (manuální statické komorové systémy, chromatografické a laserové analýzy). Vyhodnocování naměřených dat přispěje k získání a prohloubení znalostí v oboru statistiky. Prezentace výsledků formou posteru/přednášky povede k osvojení základní struktury vědeckého sdělení. Detailní pracovní náplň stáže bude stanovena na základě časových možností studenta a jeho vědecké oblasti zájmu. V případě zájmu je možné po ukončení stáže pokračovat ve vědecké práci v našem mezinárodním týmu.

1.015 Hormonální řízení trávících procesů u hmyzu

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Enzymatická výbava hmyzího střeva odpovídá spektru přijímané potravy, nicméně principy činnosti přítomných enzymů jsou obecně platné pro celou živočišnou říši včetně člověka. Hmyz tedy může sloužit jako dobrý modelový organismus pro studium činnosti trávicích enzymů. Projekt se zabývá činností trávících enzymů hmyzího střeva v podmínkách stresu vyvolaného působením patogenů a dále rolí tzv. adipokinetických hormonů v tomto systému. Adipokinetické hormony jsou stresové neurohormony udržujících homeostázu v hmyzím těle - jejich zapojení do kontroly trávení i do stimulace trávicích procesu bylo nedávno prokázáno u několika druhů hmyzu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.019 Imunohistochemické metody aneb detekce proteinů ve tkáni

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Hana Sehadová, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studenti se seznámí jak s principy, tak s prakticou ukázkou detekce proteinu ve tkáni hmyzu (paraplasotvé řezy popř. totální preparáty mozkové tkáně). Tento kurz je vhodné doplnit kurzem „Úvod do fluorescenční a laserové mikroskopie”, kde se studenti seznámí se způsobem vizualizace a analýzy získaných výsledků.

1.020 Úvod do fluorescenční a laserové mikroskopie

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Hana Sehadová, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studenti se seznámí s principy fluorescenční a konfokální mikroskopie. Na teoretickou průpravu naváže praktická výuka práce na špičkovém fluorescenčním a konfokálním mikroskopu, která bude doplněna o praktickou ukázku analýzy obrazu.

1.031 Modifikace auxinové rovnováhy v buněčných kulturách tabáku

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Karel Müller, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rostlinný hormon auxin je důležitou signální molekulou, která se v rostlině účastní regulace klíčových procesů počínaje embryem, během jejího růstu a vývoje až po senescenci a smrt. Aktivitu tohoto hormonu musí rostlinné buňky velmi přesně řídit, ať již specifickým transportem nebo jeho metabolismem. Náplní této stáže bude sledování aktivit enzymů podílejících se na regulaci auxinu, jejich lokalizace a modifikací jejich aktivity. Student se zapojí do běžícího projektu a naučí se základní ale i pokročilejší metody molekulární biologie (práce s bakteriemi, transformace rostlin, amplifikace DNA, mikroskopie a další).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.038 Phototaxe u sinic

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Otakar Strunecky, PhD.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista bude studovat fototaxi u sinic. Způsob pohybu u sinic je ověřen pouze u kokálního rodu Synechocystis, ale zůstává nejasný u ostatních kokálních a vláknitých sinic. Stážista podrobí jednotlivé předem vybrané kmeny ze Sbírky autotrofních organismů Třeboň testům motility. Bude kultivovat sinice na kapalném a tuhém mediu a sledovat jejich motilitu. Rychlost pohybu motilních kmenů bude následně proměřována pod mikroskopem. Pomocí elektronové mikroskopie (negative staining a freeze fracture) pak bude hledat na jednotlivých motilních kmenech organely nezbytné pro pohyb sinic. Zaměří se převážně na dosud nedokumentované externí pily a na struktury v cytoskeletu, které by mohly pohyb facilitovat.

1.054 Nahlédnutí do tajů rostlinného rozmnožování

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Fíla, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rozmnožování je základní vlastností živých organizmů, rostliny nevyjímaje. Odhalování způsobů rozmnožování (a to nejen rostlinného) je dlouhodobým zájmem mnohých badatelů. V naší laboratoři se dlouhodobě zabýváme vývojem pylu a rostlinným rozmnožováním, tedy velmi aktuálními oblastmi rostlinného výzkumu. Získané poznatky by se jednou mohly zužitkovat například při šlechtění plodin. Na našem pracovišti se dozvíte, že pyl není jen nudným žlutým práškem nebo alergenem, ale že je zajímavým objektem výzkumu, jehož zkoumání nám napomáhá nahlédnout do tajů rostlinného rozmnožování… Součástí stáže bude pěstování a péče o rostliny v kultivačních místnostech, naším modelem je huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), který můžete znát jako plevel ze zahrádek. Jenže tento plevel se proslavil tím, že se stal první rostlinou s přečtenou genetickou informací a dnes se jedná o snad nejprozkoumanější rostlinný druh. Pracovat nebudeme jenom s „obyčejnými“ rostlinami huseníčku, ale také s jeho mutanty… Mutanti jsou důležitými pomocníky vědců, protože „vypnutím“ určitého genu můžeme posoudit vliv na vzhled rostliny a odvodit funkci tohoto genu. V rámci stáže si také vyzkoušíte izolaci DNA, nositelky dědičné informace, a další práci s ní, například namnožení jejího určitého úseku a dělení různě dlouhých kousků DNA od sebe. Kromě toho budeme rostliny pozorovat pod mikroskopem, a to nejen světelným, ale i moderním fluorescenčním mikroskopem.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.055 Úloha světla v reakcích rostlin k abiotickým stresům

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Předkládaný projekt patří mezi projekty základního výzkumu z oblasti rostlinné fyziologie, genetiky a molekulární biologie. Pomocí genetického přístupu spočívajícího v analýze mutantů budeme vyšetřovat mechanizmy tolerance rostlin k abiotickým stresům, zvláště k osmotickému stresu a zasolení. Kombinací farmakologických a molekulárních metod budeme vyšetřovat mechanizmy, kterými světlo ovlivňuje schopnost rostlin tolerovat abiotické stresy prostřednictvím regulace aktivity fotoreceptorů. Modelovými rostlinami budou mutanti rajčete Lycopersicum esculentum L. a Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. s defekty ve světelných signálních drahách.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.056 Úloha modrého světla v růstu rostlin – zapojení auxinů a aniontových kanálů.

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Světlo je klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Molekulární mechanizmy, kterými světelný signál řídí růst rostlin, však nejsou zdaleka objasněny. Bylo například zjištěno, že u rostliny Arabidopsis modré světlo aktivuje aniontové kanály, což vede k inhibici prodlužování hypokotylu. Další autoři vyslovili hypotézu, že v buňkách hypokotylu může aktivace aniontových kanálů vést k omezení růstu snížením turgoru, který reprezentuje motor buněčného růstu. Existují rovněž důkazy o tom, že aniontové kanály jsou zapojeny v signální dráze rostlinných hormonů auxinů, které jsou významnými endogenními regulátory růstu rostlin. Projekt je zaměřen na studium toho, jak auxiny a aniontové kanály ovlivňují růst rostlin, a to v závislosti na kvalitě světle, přičemž zvláštní pozornost je věnována světlu modrému. Experimenty budou rovněž zaměřeny na identifikaci fotoreceptorů, které vliv modrého světla na signalizaci auxinů a aktivaci aniontových kanálů zprostředkují.

1.057 Vliv modrého světla na růstové reakce rostlin k hormonu, kyselině abscisové (ABA)

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak rostlinný hormon, kyselina abscisová (ABA), reguluje růst rostlin. ABA se akumuluje v rostlinách především za stresových podmínek a tím redukuje růst. Růstové reakce rostlin k ABA však nejsou dostatečně prozkoumány. Vyšší koncentrace ABA inhibují růst, kdežto nízké koncentrace (menší než 1uM) růst podporují. Růst rostlin je také významně regulován světlem, a to tak, že prodlužování je světlem inhibováno na úkor zvětšování listů. Mechanizmy působení světla na prodlužování rostlin jsou komplikované. Výzkumy v naší laboratoři ukazují, že růstové reakce rostlin k ABA může ovlivňovat vlnová délka světla, a to tím, že mění koncentraci ABA či citlivost pletiv k tomuto hormonu. Student/ka bude v laboratorních podmínkách pomocí fyziologických, genetických a farmakologických metod zjišťovat, jak ABA ovlivňuje růst rostlin a jak světlo tyto reakce mění. Vědecká skupina molekulární fyziologie, kde student/ka bude experimenty provádět, je součástí Laboratoře růstových regulátorů, která je společnou laboratoří PřF UP v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Kolektiv naší skupiny je mladý a kompletní informace o činnosti skupiny molekulární fyziologie lze získat na našich internetových stránkách: http://aix-slx.upol.cz/~fellner/.

1.058 Seznamte se s klíštětem

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr Martin Strnad
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Klíště obecné je krvesající parazit přenášející řadu infekčních onemocnění, jako je např. Lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Jedná se tudíž o velice atraktivní cíl výzkumu mnoha veřejných i soukromých institucí. Student si během stáže vyzkouší odchyt klíšťat ve volné přírodě a osvojí si základní molekulárně-biologické metody využívané pro detekci původců výše zmíněných onemocnění. Součástí praxe bude rovněž studium anatomie různých vývojových stádií klíštěte pomocí elektronové mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.059 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Mrázek, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Trávicí trakt lidí a zvířat obsahuje velké množství mikroorganizmů, které jsou neoddělitelnou součástí svého hostitele. Poruchy mikrobiomu jsou spojené s celou řadou nemocí (Crohnova choroba, diabetes, celiakie, nádorová onemocnění,…). Tématem této stáže je studovat změny mikrobiomu související s nemocemi a případnou léčbou. Student se seznámí se základními technikami molekulárně genetických metod používaných v přírodních vědách, jako jsou izolace DNA, elektroforetické metody, amplifikace genů pomocí PCR, sekvenování DNA, včetně souvisejících bioinformatických analýz.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.060 Řasa – přírodní doplněk potravy s příznivým účinkem na celkový zdravotní stav včely medonosné (Apis mellifera)

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Václav Kristůfek, CSc.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ověřit dosud námi získané poznatky o pozitivním vlivu řasy na zdravotní stav včely a vypracovat metodiku aplikace řasy Chlorella sp. (produkt MBÚ Třeboň, Centrum Algatech) jako přírodního doplňku potravy s příznivým účinkem na celkový zdravotní stav včely medonosné. Identifikovat látky z této řasy, které inhibují původce moru včelího plodu (MVP) a detekovat jejich účinek in vivo/in vitro na larvách vystavených tlaku původce MVP. Stáž vhodná pro zájemce včelaře/včelařku z českobudějovicka, práce v terénu i laboratoři, možnost zapojit vlastni včelstva do experimentů.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.062 Mikrobiální aktivita v lesních půdách aneb kdo může za rozklad opadu

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Veronika Jílková
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Půdní mikroorganizmy jsou důležité pro rozklad opadu, a to zejména v půdách jehličnatých lesů, které nejsou příznivé pro život větších rozkladačů, tedy půdní makrofauny. Ne každý typ mikroorganizmu je ale schopný stejně účinně rozkládat všechny typy látek. Bakterie jsou obvykle účinnější v rozkladu snadněji rozložitelných látek a houby naopak lépe rozkládají ty složitější. Bohužel máme málo informací o tom, jak to funguje v půdách jehličnatých lesů, protože většina vědeckých prací se zabývá půdami těch listnatých. Během této stáže bychom se tedy s vaší pomocí zaměřili na to, jak rozkladné procesy probíhají v půdách jehličnatých lesů, která skupina mikroorganizmů je zodpovědná za rozklad snadněji a obtížněji rozložitelných látek a jakou roli v těchto procesech hraje teplota. Jak určitě víte, teplota na planetě narůstá, což by mohlo mít zásadní vliv také na rozkladné procesy, protože aktivita mikroorganizmů s teplotou obvykle vzrůstá. Stáž bude představovat terénní, ale převážně laboratorní práci. Naučíte se extrahovat fosfolipidické mastné kyseliny, což jsou markery pro skupiny půdních mikroorganizmů a naučíte se i další metody z půdní biologie a chemie. Přihlaste se a sami uvidíte :-).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.063 Lesní půdy jako úložiště uhlíku aneb zachycování uhlíku v půdních agregátech

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Veronika Jílková
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Zajímá vás, kam putuje uhlík, který se uvolní při rozkladu opadu? Jednou z možností je ukládání uhlíku v půdních agregátech, na které se zaměříme během této stáže. Uhlík je v půdních agregátech uchováván po dlouhá desetiletí až staletí. Agregáty tak představují úložiště uhlíku v půdě, které je zásadní z hlediska globálního koloběhu uhlíku a zmírňuje také globální oteplování, protože zamezuje uvolňování uhlíku ve formě oxidu uhličitého do atmosféry. Ne každý typ agregátu však vzniká stejným procesem a zadržuje uhlík stejně účinně. Pojďme se tedy zaměřit na vznik agregátů a množství uhlíku, které uchovávají, a to v půdách jehličnatých lesů, konkrétně v CHKO Blanský les na hoře Kleť. Stáž kombinuje jak terénní tak laboratorní práci a budete mít možnost se naučit různé metody z půdní biologie a chemie, které se v našem oboru běžně používají. Pokud se chcete dále zabývat půdní biologií či chemií, tato stáž je právě pro vás :-).

1.070 Mění se lipidický profil zelené řasy Desmodesmus quadricauda během jejího buněčného cyklu?

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Milada Vítová, Ph.D.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Lipidy jsou důležitou součástí membrán všech živých buněk. Vzhledem k tomu, že buněčná membrána se také účastní dělení buněk, hrají lipidy v tomto dělení svou roli. Podstatné jsou zejména jejich fyzikální vlastnosti. V membráně se lipidy prostorově i časově přeskupují a mění. Budeme sledovat lipidický profil zelené jednobuněčné řasy Desmodesmus quadricauda, pěstované v synchronních kulturách ve fotobioreaktorech. Tato řasa se dělí takzvaným násobným dělením, což je složitý proces, vyžadující koordinaci mnoha buněčných pochodů. Předpokládáme, že se lipidický profil D. quadricauda bude během jejího buněčného cyklu měnit. Očekáváme jak kvalitativní, tak kvantitativní změny lipidického složení v průběhu buněčného cyklu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.086 Odkud přišly vydry do severozápadních Čech? Zjištění genetické variability a struktury populace

Biologie Kraj Vysočina

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V průběhu minulého století došlo ve většině evropských zemí k výraznému poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra). Populace v České republice se v té době redukovala na tři malé izolované populace, přičemž největší z nich se zachovala v jižních Čechách. V současnosti početnost vydry opět roste a navrací se na většinu míst svého původního areálu. Zaměříme se na situaci v severozápadních Čechách, kde se ještě donedávna vydra téměř nevyskytovala. Pomocí genetických analýz mikrosatelitové DNA zhodnotíme genetickou variabilitu a strukturu tamní populace a pokusíme se zjistit, odkud dochází k jejímu šíření, jestli z oblasti jižních Čech, nebo spíše z Německa či Polska. V rámci stáže se student/ka seznámí se základními molekulárně-genetickými metodami používanými i v humánní genetice a při forenzních analýzách (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza na sekvenátoru) i se širší problematikou ochranářské genetiky vydry říční. Výsledky práce poskytnou důležité informace pro ochranu a management tohoto ohroženého druhu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.107 Jak vzniká život?

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Lucie Knoblochová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Živočišnou říši můžeme dělit na jednobuněčné a mnohobuněčné živočichy. Avšak i mnohobuněční živočichové byli na počátku svého vývoje jednobuněční. V tomto projektu se student seznámí s buňkou, ze které se může vytvořit celý nový živočich – s jednobuněčným embryem. Během stáže bude student sledovat jeho vývoj v prvních dnech a seznámí se s principy klasické i pokročilé mikroskopie a následně analýzy obrazu. Mimo jiné se student naučí základní metody práce v laboratoři a pozná práci s DNA.

OBSAZENÁ STÁŽ