Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

1.005 Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty metodou imunofluorescenčního barvení a časosběrného snímání.

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jana Musílková, CSc
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V projektu budeme kultivovat buňky hladkého svalu aorty v podmínkách in vitro a sledovat jejich růst a chování. Budeme hodnotit jejich adhezi k podkladu, růst, morfologické změny a vývoj cytoskeletonu za normálních podmínek, simulujících podmínky v živém organizmu. Růst a chování buněk budeme sledovat pomocí časosběrné kinematografie (natáčení jejich růstu jako zrychlený filmový záznam) a také pomocí fluorescenčního barvení a snímání fluorescenčním mikroskopem. Student bude seznámen s metodikou pěstování buněk in vitro, s metodami fluorescenčního barvení, fluorescenční mikroskopie a časosběrného snímání.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.015 Hormonální řízení trávících procesů u hmyzu

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Enzymatická výbava hmyzího střeva odpovídá spektru přijímané potravy, nicméně principy činnosti přítomných enzymů jsou obecně platné pro celou živočišnou říši včetně člověka. Hmyz tedy může sloužit jako dobrý modelový organismus pro studium činnosti trávicích enzymů. Projekt se zabývá činností trávících enzymů hmyzího střeva v podmínkách stresu vyvolaného působením patogenů a dále rolí tzv. adipokinetických hormonů v tomto systému. Adipokinetické hormony jsou stresové neurohormony udržujících homeostázu v hmyzím těle - jejich zapojení do kontroly trávení i do stimulace trávicích procesu bylo nedávno prokázáno u několika druhů hmyzu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.031 Modifikace auxinové rovnováhy v buněčných kulturách tabáku

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Karel Müller, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rostlinný hormon auxin je důležitou signální molekulou, která se v rostlině účastní regulace klíčových procesů počínaje embryem, během jejího růstu a vývoje až po senescenci a smrt. Aktivitu tohoto hormonu musí rostlinné buňky velmi přesně řídit, ať již specifickým transportem nebo jeho metabolismem. Náplní této stáže bude sledování aktivit enzymů podílejících se na regulaci auxinu, jejich lokalizace a modifikací jejich aktivity. Student se zapojí do běžícího projektu a naučí se základní ale i pokročilejší metody molekulární biologie (práce s bakteriemi, transformace rostlin, amplifikace DNA, mikroskopie a další).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.054 Nahlédnutí do tajů rostlinného rozmnožování

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Fíla, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rozmnožování je základní vlastností živých organizmů, rostliny nevyjímaje. Odhalování způsobů rozmnožování (a to nejen rostlinného) je dlouhodobým zájmem mnohých badatelů. V naší laboratoři se dlouhodobě zabýváme vývojem pylu a rostlinným rozmnožováním, tedy velmi aktuálními oblastmi rostlinného výzkumu. Získané poznatky by se jednou mohly zužitkovat například při šlechtění plodin. Na našem pracovišti se dozvíte, že pyl není jen nudným žlutým práškem nebo alergenem, ale že je zajímavým objektem výzkumu, jehož zkoumání nám napomáhá nahlédnout do tajů rostlinného rozmnožování… Součástí stáže bude pěstování a péče o rostliny v kultivačních místnostech, naším modelem je huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), který můžete znát jako plevel ze zahrádek. Jenže tento plevel se proslavil tím, že se stal první rostlinou s přečtenou genetickou informací a dnes se jedná o snad nejprozkoumanější rostlinný druh. Pracovat nebudeme jenom s „obyčejnými“ rostlinami huseníčku, ale také s jeho mutanty… Mutanti jsou důležitými pomocníky vědců, protože „vypnutím“ určitého genu můžeme posoudit vliv na vzhled rostliny a odvodit funkci tohoto genu. V rámci stáže si také vyzkoušíte izolaci DNA, nositelky dědičné informace, a další práci s ní, například namnožení jejího určitého úseku a dělení různě dlouhých kousků DNA od sebe. Kromě toho budeme rostliny pozorovat pod mikroskopem, a to nejen světelným, ale i moderním fluorescenčním mikroskopem.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.055 Úloha světla v reakcích rostlin k abiotickým stresům

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Předkládaný projekt patří mezi projekty základního výzkumu z oblasti rostlinné fyziologie, genetiky a molekulární biologie. Pomocí genetického přístupu spočívajícího v analýze mutantů budeme vyšetřovat mechanizmy tolerance rostlin k abiotickým stresům, zvláště k osmotickému stresu a zasolení. Kombinací farmakologických a molekulárních metod budeme vyšetřovat mechanizmy, kterými světlo ovlivňuje schopnost rostlin tolerovat abiotické stresy prostřednictvím regulace aktivity fotoreceptorů. Modelovými rostlinami budou mutanti rajčete Lycopersicum esculentum L. a Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. s defekty ve světelných signálních drahách.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.058 Seznamte se s klíštětem

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr Martin Strnad
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Klíště obecné je krvesající parazit přenášející řadu infekčních onemocnění, jako je např. Lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Jedná se tudíž o velice atraktivní cíl výzkumu mnoha veřejných i soukromých institucí. Student si během stáže vyzkouší odchyt klíšťat ve volné přírodě a osvojí si základní molekulárně-biologické metody využívané pro detekci původců výše zmíněných onemocnění. Součástí praxe bude rovněž studium anatomie různých vývojových stádií klíštěte pomocí elektronové mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.059 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Mrázek, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Trávicí trakt lidí a zvířat obsahuje velké množství mikroorganizmů, které jsou neoddělitelnou součástí svého hostitele. Poruchy mikrobiomu jsou spojené s celou řadou nemocí (Crohnova choroba, diabetes, celiakie, nádorová onemocnění,…). Tématem této stáže je studovat změny mikrobiomu související s nemocemi a případnou léčbou. Student se seznámí se základními technikami molekulárně genetických metod používaných v přírodních vědách, jako jsou izolace DNA, elektroforetické metody, amplifikace genů pomocí PCR, sekvenování DNA, včetně souvisejících bioinformatických analýz.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.060 Řasa – přírodní doplněk potravy s příznivým účinkem na celkový zdravotní stav včely medonosné (Apis mellifera)

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Václav Kristůfek, CSc.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ověřit dosud námi získané poznatky o pozitivním vlivu řasy na zdravotní stav včely a vypracovat metodiku aplikace řasy Chlorella sp. (produkt MBÚ Třeboň, Centrum Algatech) jako přírodního doplňku potravy s příznivým účinkem na celkový zdravotní stav včely medonosné. Identifikovat látky z této řasy, které inhibují původce moru včelího plodu (MVP) a detekovat jejich účinek in vivo/in vitro na larvách vystavených tlaku původce MVP. Stáž vhodná pro zájemce včelaře/včelařku z českobudějovicka, práce v terénu i laboratoři, možnost zapojit vlastni včelstva do experimentů.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.062 Mikrobiální aktivita v lesních půdách aneb kdo může za rozklad opadu

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Veronika Jílková
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Půdní mikroorganizmy jsou důležité pro rozklad opadu, a to zejména v půdách jehličnatých lesů, které nejsou příznivé pro život větších rozkladačů, tedy půdní makrofauny. Ne každý typ mikroorganizmu je ale schopný stejně účinně rozkládat všechny typy látek. Bakterie jsou obvykle účinnější v rozkladu snadněji rozložitelných látek a houby naopak lépe rozkládají ty složitější. Bohužel máme málo informací o tom, jak to funguje v půdách jehličnatých lesů, protože většina vědeckých prací se zabývá půdami těch listnatých. Během této stáže bychom se tedy s vaší pomocí zaměřili na to, jak rozkladné procesy probíhají v půdách jehličnatých lesů, která skupina mikroorganizmů je zodpovědná za rozklad snadněji a obtížněji rozložitelných látek a jakou roli v těchto procesech hraje teplota. Jak určitě víte, teplota na planetě narůstá, což by mohlo mít zásadní vliv také na rozkladné procesy, protože aktivita mikroorganizmů s teplotou obvykle vzrůstá. Stáž bude představovat terénní, ale převážně laboratorní práci. Naučíte se extrahovat fosfolipidické mastné kyseliny, což jsou markery pro skupiny půdních mikroorganizmů a naučíte se i další metody z půdní biologie a chemie. Přihlaste se a sami uvidíte :-).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.070 Mění se lipidický profil zelené řasy Desmodesmus quadricauda během jejího buněčného cyklu?

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Milada Vítová, Ph.D.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Lipidy jsou důležitou součástí membrán všech živých buněk. Vzhledem k tomu, že buněčná membrána se také účastní dělení buněk, hrají lipidy v tomto dělení svou roli. Podstatné jsou zejména jejich fyzikální vlastnosti. V membráně se lipidy prostorově i časově přeskupují a mění. Budeme sledovat lipidický profil zelené jednobuněčné řasy Desmodesmus quadricauda, pěstované v synchronních kulturách ve fotobioreaktorech. Tato řasa se dělí takzvaným násobným dělením, což je složitý proces, vyžadující koordinaci mnoha buněčných pochodů. Předpokládáme, že se lipidický profil D. quadricauda bude během jejího buněčného cyklu měnit. Očekáváme jak kvalitativní, tak kvantitativní změny lipidického složení v průběhu buněčného cyklu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.086 Odkud přišly vydry do severozápadních Čech? Zjištění genetické variability a struktury populace

Biologie Kraj Vysočina

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V průběhu minulého století došlo ve většině evropských zemí k výraznému poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra). Populace v České republice se v té době redukovala na tři malé izolované populace, přičemž největší z nich se zachovala v jižních Čechách. V současnosti početnost vydry opět roste a navrací se na většinu míst svého původního areálu. Zaměříme se na situaci v severozápadních Čechách, kde se ještě donedávna vydra téměř nevyskytovala. Pomocí genetických analýz mikrosatelitové DNA zhodnotíme genetickou variabilitu a strukturu tamní populace a pokusíme se zjistit, odkud dochází k jejímu šíření, jestli z oblasti jižních Čech, nebo spíše z Německa či Polska. V rámci stáže se student/ka seznámí se základními molekulárně-genetickými metodami používanými i v humánní genetice a při forenzních analýzách (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza na sekvenátoru) i se širší problematikou ochranářské genetiky vydry říční. Výsledky práce poskytnou důležité informace pro ochranu a management tohoto ohroženého druhu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.107 Jak vzniká život?

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Lucie Knoblochová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Živočišnou říši můžeme dělit na jednobuněčné a mnohobuněčné živočichy. Avšak i mnohobuněční živočichové byli na počátku svého vývoje jednobuněční. V tomto projektu se student seznámí s buňkou, ze které se může vytvořit celý nový živočich – s jednobuněčným embryem. Během stáže bude student sledovat jeho vývoj v prvních dnech a seznámí se s principy klasické i pokročilé mikroskopie a následně analýzy obrazu. Mimo jiné se student naučí základní metody práce v laboratoři a pozná práci s DNA.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.110 Meiotické delenie myšieho vajíčka pod fluorescenčným mikroskopom

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ivana Ferencová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nový organizmus vzniká splynutím vajíčka a spermie. Tieto pohlavné bunky v porovnaní s ostanými bunkami v tele vznikajú unikátnym typom delenia – meiózou. Meióza savčieho vajíčka je tvorená dvoma za sebou nasledujúcimi bunečnými deleniami (meióza I. a meióza II.). Delenie savčieho vajíčka je zastavené už v ranných fázach meiózy I. (v profáze I.). V tomto stave vajíčko zotrváva aj niekoľko rokov, kým organizmus dosiahne pubertu a dôjde k znovuzahájeniu meiózy a vajíčko pokračuje ďalej v delení. Vo vajíčku sa začne vytvárať deliace vretienko. Jeho úlohou je naviazať sa na chromozómy a rozdeliť ich rovnomerne do dcérskych buniek. Prechod meiotickým delením je striktne regulovaný. Jednou z takýchto regulačných molekúl je aj CDC25B fosfatáza. Aby sme pochopili, akú funkciu má CDC25B fosfatáza vo vývoji vajíčka, využívame pre štúdium meiózy I. model: myšie vajíčka, ktoré nemajú funkčný gén pre CDC25B fosfatázu (CDC25B knock-out). Náplňou stáže bude štúdium tvorby deliaceho vretienka v meióze I. u myších vajíčok bez funkčného génu pre CDC25B fosfatázu. Študent sa zoznámi s metodikami fluorescenčnej mikroskopie (detekcia proteínov v bunke pomocou viacerých fluorescenčných farbičiek) a naučí sa pracovať s konfokálnym mikroskopom, ktorý umožňuje 3D analýzu objektu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.127 Profilování genové exprese na úrovni jednotlivých buněk

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Účastník stáže bude mít možnost se seznámit s nejmodernějšími přístupy analýzy RNA pomocí techniky reverzní transkripce kvantitativní PCR a sekvenování nové generace aplikované na vzorky obsahující více buněk, tak buňku jedinou (tzv. single cell profilování). Tyto techniky budou účastníkem aplikovány v projektech zaměřených na objasnění mechanismů mozkové ischemie či Alzheimerovy choroby za využití myšího modelu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.139 Syntéza proteinů v myším vajíčku pod drobnohledem

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anna Tětková
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Neplodnost jako civilizační choroba je jedním z palčivých problémů západní civilizace. V naší laboratoři se snažíme nahlédnout pod pokličku možným molekulárním mechanismům, které mohou ovlivňovat plodnost v případě samičí pohlavní buňky, oocytu. Pokud při jeho vývoji dojde k chybám v řízení chodu buňky nebo k nesprávnému seskupení chromozomů, přenáší se tyto vady na nového jedince nebo mohou dokonce vyústit v neplodnost. Jako modelový organismus pro studování těchto dějů používáme především myš, ale i prase. Jak se pracuje s tak jedinečnou buňkou, jakou je oocyt? Jak oocyt reguluje tvorbu proteinů během svého vývoje? Jak funguje tzv. mikroinjekce do oocytu? Jak je možné vizualizovat mRNA, její translaci a vzniklé proteiny pomocí fluorescenčního značení a konfokálního mikroskopu? Jak postupujeme při zpracování a hodnocení získaných výsledků? Tyto a další otázky zodpovíme během stáže, při které se student bude mít možnost seznámit s technikou izolace a kultivace myších oocytů, s fluorescenčním barvením vybraných molekul (RNA, DNA, proteinů) a ovládáním konfokálního mikroskopu, s mikroinjekováním do oocytu, a v neposlední řadě také s analýzou dat a způsobem prezentace vědecké práce.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.142 Studium populační struktury jediné známé populace s polyploidními obojživelníky v České republice

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Skokani rodu Pelophylax zahrnují na našem území dva druhy a jeden hybridní taxon. Ten je ve své diploidní formě rozšířen poměrně plošně, avšak triploidní jedinci byli dosud nalezeni pouze na jedné lokalitě. Dodnes víme pramálo o populační struktuře této populace. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování na sekvenátoru). Reprezentativní vzorky máme připraveny v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově a další může student/ka získat přímo prací v terénu. Aplikace přístupů ochranářské genetiky poskytnou důležité informace o charakteristice populace a napomůže její ochraně.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.146 Objevná cesta od rostliny ke genu a zpět

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S rostoucím poznáním složitosti a zajímavosti evolučních procesů a dynamickým vývojem molekulárních technik můžeme zkoumat celou šíři genů a proteinů a jejich vývoj v rámci stromu života rostlin. Největší proteinovou rodinou v rostlinné říši je rodina UDP-glykosyltransferáz (UGT), enzymů katalyzujících přenos cukrů k širokému spektru akceptorů. Prvním objeveným enzymem této rodiny je cis-zeatin-O-glukosyltransferáza (cisZOG) na jehož gen se zaměříme i v této práci. Druhým genem z této rodiny, který bude v centru našeho zájmu, je gen UDP-glucosyl transferáza (UGT76C). Jejich evoluční vztahy v rámci rostlinných čeledí jsou dosud zahaleny tajemstvím, neboť sekvence cisZOG i UGT jsou známy jen z několika celogenomových sekvenování. Cílem projektu je získat sekvence těchto úseků u vybraných zástupců různých rostlinných čeledí, zjistit počet jejich kopií a rozdíly alel v genomu jednotlivých druhů a získané sekvence začlenit ke známým úsekům používaným pro fylogenetické analýzy. Student či studentka se zájmem o toto téma se naučí extrakci DNA, RNA, seznámí se sekvenováním a dalšími základními laboratorními metodami. Dále nahlédne do tajů metodik bioinformatické analýzy sekvenčních dat a základů fylogenetických analýz.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.172 Zrcadlové oči: jak fungují, co vidí a proč a jak je napodobit

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Uspořádání a funkce očí řady živočichů, například raků, korýšů, a některých druhů podmořských ryb představuje zcela unikátní zrcadlové optické systémy s výjimečnými vlastnostmi, které mohou mít významné aplikace v řadě vědních a technických oborů včetně aplikace v širokoúhlých kosmických astrofyzikálních rentgenových dalekohledech. Cílem stáže bude zapojit se do studií těchto očí, pochopení jejich funkce a principu, simulací, a studií jejich aplikovatelnosti s důrazem na aplikace v astrofyzice. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (biologie, technika, biofyzika).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.175 Analýza pohlaví determinujícího systému u různých ekotypů Silene pseudotites

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Roman Gogela
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Silene pseudotites je dvoudomou rostlinou patřící do rodu Silene, sekce Otites. Tato sekce se vyznačuje poměrně složitou, a stále ještě ne úplně probádanou, evolucí systémů determinujících pohlaví. V případě Silene pseudotites máme k dispozici vzorky ze tří různých populací z různých, vzájemně izolovaných, částí Evropy. Podle předběžných poznatků se zdá, že přestože tyto populace z fylogenetického hlediska patří ke stejnému druhu, systém determinující pohlaví se mezi jednotlivými populacemi možná liší. Cílem této stáže je: 1) Zjistit, zda je pohlaví determinující systém shodný pro všechny tři populace Silene pseudotites. 2) Objasnit případný vliv introgrese z blízce příbuzných druhů při formování systémů determinace pohlaví u jednotlivých populací Silene pseudotites. 3) Vyhodnotit získané informace a interpretovat je v kontextu celé sekce Otites.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.178 Analýza nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Silene colpophylla je jedním ze zástupců rodu Silene, sekce Otites. Tato sekce je charakteristická poměrně komplikovaným a stále ještě ne plně probádaným systémem determinace pohlaví. Druh Silene colpophylla byl vybrán, jelikož je z hlediska determinace pohlaví odlišný od ostatních druhů sekce Otites. Na základě dosavadního výzkumu byly pohlavní chromozomy Silene colpophylla geneticky zmapovány a byla lokalizována nerekombinující oblast pohlavních chromozomů. Tato oblast je pro nás velmi zajímavá, neboť jsou v ní lokalizovány geny zodpovídající za determinaci pohlaví a zároveň jsou v ní akumulovány změny, které odlišují pohlavní chromozomy, v tomto případě chromozomy X a Y, mezi sebou. Proto je tato oblast pro nás velmi zajímavá a cílem stáže by mělo být detailnější popsání a porozumění struktuře nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla s využitím BAC (bacterial artificial chromosome) knihovny tohoto druhu. V průběhu stáže bude student/ka seznámen/a s postupy při přípravě sond pro screening BACové knihovny a s metodou radioaktivní hybridizace využívanou při screeningu BACové knihovny, a s dalšími základními molekulárně biologickými technikami. Následně budou takto získané BACové klony analyzovány s využitím metod sekvencováni nové generace a bioinformatiky.

OBSAZENÁ STÁŽ

 

předchozí123456další