Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

11.212 Fenomenologická psychologie

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž nabízí úvod do psychologie chápané z fenomenologického hlediska. Týká se jak správného pochopení základů fenomenologie, tak její možné aplikaci na psychologii, a to zejména ve smyslu modelu lidského vědomí a jeho intencionálních struktur. Je vhodná jak pro studenty psychologie, tak pro studenty filosofie a dalších spřízněných humanitních věd.

11.216 Jak se přátelit s pravdou? Přátelství a filosofie na řecký způsob

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Filosofie se zrodila v lůně řecké kultury jakožto "přátelství s moudrostí". Přátelství je obvykle chápáno na způsob antropologické konstanty, tedy jako všeobecně rozšířený a interkulturně srozumitelný vztah, jenž nicméně vyrůstá z individuálních a rozumově obtížně postižitelných vzájemných sympatií. Stážista se nejprve obeznámí s institucí přátelství ve starém Řecku, kde hrálo přátelství roli překvapivě významné a formálně zakotvené společenské i politické instituce. V počátcích naší kultury - a v hloubi našich trvajících intelektuálních vzorců - tak během stáže odhalí dnešnímu člověku obtížně přístupný fenomén několika druhů "přátelství", mezi nimiž Řekové pečlivě rozlišovali. Uvědomí si, jak nedostatečným lexikem moderní Evropan v tomto směru disponuje a tato sebereflexe bude prohloubena na filosofické půdě. Během stáže se budeme ptát, zda současný člověk bez hlubšího studia vůbec rozumí oné typicky řecké perspektivě, na jejímž základě se zrodilo sebevědomé evropské lidství? Zodpovězení otázky "Co je to přátelství" a "Co zahrnuje koncept přítele" se ukáže jako klíčové pro porozumění filosofii vůbec. Stážista postupně prozkoumá několik možných odpovědí (Homér, lyrika, Sofoklés, Platón, Aristotelés) a na závěr by měl nahlédnou svoji vlastní pozici.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.217 KATHARSIS. Očišťování v antickém náboženství a filosofii.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Očištění od poskvrny je jedním z nejstarších a nezákladnějších aktů antické zbožnosti. Stáž bude věnována rozboru nejrůznějších aspektů této problematiky (rituální, kultický, společenský, mythologicko-náboženský, právní, politický) na poli náboženství a mythologie jakožto výchozího momentu pro filosofickou transformaci. Očištění jako možný centrální motiv antického filosofování bude přivedeno zpět ke svým rituálně-kultickým zdrojům. Stážista se seznámí se širokou základnou antické kultury od Homéra k Aristotelovi.

11.218 Byl Sókratés bezbožníkem? Bůh, člověk a obec mezi antikou a dneškem.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Slavný proces se Sókratem skončil odsouzením athénského filosofa za bezbožnost. Jak si ale Sókratés představoval zbožný život a jak naproti tomu vypadal standardní koncept řeckého polytheismu? Studiem klasického řeckého politického náboženství i jeho starších, lyrických a epických kořenů, bude stážista veden k širší reflexi komplexní problematiky vztahu k jinakosti na poli náboženství a vtažen do diskuse, která není v globálním setkávání kultur a náboženství na prahu 21. století o nic méně žhavá než v Athénách doby Sókratovy.

11.219 Atheismus v antice ... a dnes?

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Otázka atheismu je neoddělitelně spjata se zrodem filosofie ve starém Řecku. Má však antický pojem atheismu něco společného s naším dnešním pojmem? Právě v současných Čechách - označovaných za nejateističtější zemi Evropy - je reflexe různých konceptů atheismu aktuálnější, než kdy jindy. Stážista se nejprve seznámí se základní charakteristikou řeckého polytheistického olympského náboženství a pak bude postupně kriticky přehodnocovat antické zprávy o vybraných postavách tzv. atheistů. Interpretace textu bude zároveň procesem sebereflexe interpreta samotného.

OBSAZENÁ STÁŽ

12.050 Tvoříme rozšířenou realitu: most mezi materiálním a virtuálním světem

IT Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na stáži je cílem seznámit se s tvorbou obsahu pro mobilní aplikace založené na principech rozšířené reality (augmented reality) a kontextově dostupných služeb (location-based services). Stážist(k)a projde celým procesem obsahového vývoje aplikace - od primárního sběru dat v terénu přes homogenizaci dat až k jejich publikování do mobilních platforem. Tematické pokrytí dat zahrnuje výstupy projektů ÚGN AV ČR, zejména pak data o industriálních památkách. Výhodou je zájem o nové technologie a geografii.

12.051 Vývoj webových mapových aplikací s interaktivním obsahem

IT Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je zaměřena na seznámení se s vývojem webových mapových aplikací sloužících k prezentaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti ÚGN, oddělení environmentální geografie. Stážista aktivně vyhledává a personalizuje mapové produkty tak, aby s ohledem na koncového uživatele představovaly optimální formu prezentace prostorových dat. Vytváří webové nástroje pro prezentaci map netradiční formou, kromě designu map sbírá a analyzuje prostorová data. Výhodou je orientace v geografii.

12.101 Lineární a log-lineární kombinování expertních názorů

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Vladimíra Sečkárová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Problematikou sdružování (kombinování) expertních názorů, anglicky opinion pooling, se zabýváme v různých oblastech aplikované matematiky, ekonomiky a sociálních věd, např. při zpracování dat z volebních průzkumů nebo subjektivních predikcí výsledků fotbalových zápasů. Řešení nabízejí lineární a log-lineární metody pro kombinování názorů v pravděpodobnostní formě založeny na nástrojích teorie informace, oblasti matematiky, zabývající se kvantifikací informace obsažené v datech. Student se seznámí s výše uvedenými metodami a se statistickým programem R, pomocí kterého pak aplikuje teorii na simulovaná a reálná data. V tématu se překrývá obor pravděpodobnosti, statistiky, teorie informace (teoretická část) a IT (programovací část).

12.116 Statistická analýza časových řad

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Mnoho každodenních jevů lze popsat pomocí tzv. časových řad - měření (pozorování) jež jsou uspořádána od nejstarších po nejnovější, a ve kterých lze potenciálně odhalit nějaké závislosti, trendy a podobně. Typickou časovou řadou tak může být vývoj denní teploty vzduchu v daném geografickém místě, časový průběh intenzity toku částic od Slunce, vývoj počasí obecně, průběh "kvality" signálu v telekomunikacích, vývoj sportovních výsledků a mnoho dalších. Cílem stáže je studenta seznámit s problematikou časových řad a jejich modelování - zejména "výstavba" a odhad vhodného modelu, předpovědi budoucích hodnot a odhalení význačných charakteristik vybrané řady.

12.210 Bioimaging aneb Co vidí počítač v mikroskopu?

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Počítačové zpracování obrazu má v současnosti své nezastupitelné místo v moderní medicíně a biologickém výzkumu. Umožňuje např. výrazně potlačit šum při pořizování mikroskopických snímků, automatizovat vyhledávání objektů (podle typu snímku např. buněčná jádra, chromozomy, neurony, novotvary nebo jiné anatomické struktury), výrazně zvyšuje přesnost vyhodnocení při vysokém objemu dat, získaném z vyšetření či experimentu. Student se v průběhu stáže seznámí se základy i pokročilejšími metodami počítačového zpracování obrazu. Bude se přitom podílet na výzkumu metod pro hodnocení snímků, prováděném ve spolupráci s konkrétními partnerskými pracovišti. Požadavky na stážistu: nutná je minimálně pasivní znalost angličtiny a praxe v programování v jazyku Java, případně Python - pro implementaci je používán zejména systém ImageJ. Téma se pohybuje na rozmezí IT a matematiky, s biologickým pozadím v nezbytné míře. Lektor spolupracuje v oblasti počítačového hodnocení mikroskopického obrazu s ČVUT, IKEM, PřF UK a ÚŽFG AV ČR.

13.074 Umělecký místopis obce Račice-Pístovice

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Dolejší
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Uměleckohistorická topografie je jedním ze základních východisek pro další výzkum umělecké tvorby na určitém území. Dokončení prvního vědeckého místopisu je proto i jedním z klíčových projektů Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Oddělení topografie se sídlem v Praze a Brně aktuálně připravuje 4. svazek řady Umělecké památky Moravy a Slezska. Stáž nabízí možnost podílet se na této rozmanité práci a získat tak praktické dovednosti pro další činnost v oboru. Student v rámci stáže kompletně připraví jedno heslo, spadající do 4. svazku edice UPMS, který zahrnuje lokality sub R-Ž. Bude se jednat o obce Račice-Pístovice v okrese Vyškov. Soupis v tomto památkově bohatém sídle jihomoravského regionu bude zahrnovat zámek s důrazem na jeho renesanční stavební etapu, kostel Zvěstování P. Marie a drobné sakrální památky na katastru obce. Ve spolupráci s lektorem se student seznámí s postupem přípravy podkladů pro terénní výzkum, jako je excerpce odborné literatury, archivních pramenů i dokumentace uložené v oddělení evidence NPÚ. Při výjezdech do zvolené lokality se seznámí se specifiky terénního výzkumu a dokumentace uměleckohistorického fondu. V terénu získané poznatky bude konfrontovat s dosavadním stavem poznání, připraví text i fotografickou a plánovou přílohu hesla. Stáž je vhodná pro studenta oboru dějin umění, historie a příbuzných oborů, který má zájem vyzkoušet si v praxi práci historika umění.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.076 Soupis uměleckých památek - stále živé téma dějin umění

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Dolejší
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Soupis uměleckých památek - stále živé téma dějin umění První zájem o místopis uměleckých děl se v českém a moravském prostřední objevuje už od 16. století. Vědecky koncipovaný soupis však začal vznikat až v počátcích České akademie pro vědy, slovesnost a umění. I po 125 letech však ucelený topografický přehled o umění na našem území chybí. Zacelit tuto mezeru se snaží pracovníci oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd, v. v. i. s pracovišti v Praze a Brně, kde se dokončuje mnohasvazková řada Umělecké památky Čech, Moravy a Slezska, Prahy. V rámci stáže se student seznámí se základy soupisové práce a s lektorem připraví jedno heslo pro 4. svazek UPMS. Bude se jednat o některé památkově bohaté sídlo na Jižní Moravě. Student si vyzkouší práci v odborných knihovnách, archivech, na NPÚ a s ní související heuristiku a kritiku pramenů. S lektorem pak navštíví vybranou lokalitu a bude se podílet na ověřování a získávání poznatků přímo v terénu. Stáž je vhodná pro studenta se zájmem o společenské vědy, zejména historii a dějiny umění, který může zkušenost ze stáže využít při rozhodování o volbě svého budoucího vysokoškolského studia.

OBSAZENÁ STÁŽ

14.153 Sběr a statistická analýza dat z hokejové extraligy

Ekonomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Radek Janhuba
INSTITUCE: Národohospodářský ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Internet je v dnešní době plný informací, které lze zpracovat pro analýzu mnoha různých témat. Potřebné informace jsou často na webu dohledatelné v podobě, která s použitím speciálních nástrojů umožňuje jejich využití. V rámci stáže se student nejprve naučí automaticky stahovat dostupná data (tzv. web scraping) a souběžně se seznámí s nástroji pro jejich zpracování. Druhá část bude zaměřena na základní koncepty potřebné pro statistickou analýzu dat (např. testování hypotéz) a samotnou analýzu včetně efektivního reportování výsledků v tabulkách a grafech. Ačkoliv je stáž zařazena do oblasti ekonomie, bude koncipována tak, aby nabyté dovednosti bylo možno využít v mnoha dalších oborech.

OBSAZENÁ STÁŽ

14.154 Sběr a statistická analýza dat z hokejové extraligy

Ekonomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Radek Janhuba
INSTITUCE: Národohospodářský ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Internet je v dnešní době plný informací, které lze zpracovat pro analýzu mnoha různých témat. Potřebné informace jsou často na webu dohledatelné v podobě, která s použitím speciálních nástrojů umožňuje jejich využití. V rámci stáže se student nejprve naučí automaticky stahovat dostupná data (tzv. web scraping) a souběžně se seznámí s nástroji pro jejich zpracování. Druhá část bude zaměřena na základní koncepty potřebné pro statistickou analýzu dat (např. testování hypotéz) a samotnou analýzu včetně efektivního reportování výsledků v tabulkách a grafech. Ačkoliv je stáž zařazena do oblasti ekonomie, bude koncipována tak, aby nabyté dovednosti bylo možno využít v mnoha dalších oborech.

15.052 Reakce málo rozpustných sloučenin kobaltu a molybdenu při přípravě sulfidických katalyzátorů

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství byla vyvinuta nová původní metoda přípravy Co(Ni)Mo katalyzátorů nazvaná suspenzní impregnace, při které reaguje vodná suspenze oxidů a hydroxidů těchto přechodových kovů s nosičem. Student prozkoumá vzájemnou reaktivitu prekurzorů se zaměřením na stanovení specifického povrchu sraženin v oxidickém stavu i v tzv. sulfidickém stavu (stav po redukční sulfidaci plynou směsí sulfanu a vodíku) metodou fyzisorpce dusíku podle Nelsena a Eggertsena. Metoda přípravy bude modifikována za použití komplexotvorných nebo porotvorných činidel. Vzorky budou porovnány s referenčním průmyslovým katalyzátorem. Vybrané roztoky, suspenze anebo sraženiny budou zkoumány například elektronovou mikroskopií a Ramanovou spektroskopií. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

15.053 Reakce málo rozpustných sloučenin kobaltu a molybdenu při přípravě sulfidických katalyzátorů

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství byla vyvinuta nová původní metoda přípravy Co(Ni)Mo katalyzátorů nazvaná suspenzní impregnace, při které reaguje vodná suspenze oxidů a hydroxidů těchto přechodových kovů s nosičem. Student prozkoumá vzájemnou reaktivitu prekurzorů se zaměřením na stanovení specifického povrchu sraženin v oxidickém stavu i v tzv. sulfidickém stavu (stav po redukční sulfidaci plynou směsí sulfanu a vodíku) metodou fyzisorpce dusíku podle Nelsena a Eggertsena. Metoda přípravy bude modifikována za použití komplexotvorných nebo porotvorných činidel. Vzorky budou porovnány s referenčním průmyslovým katalyzátorem. Vybrané roztoky, suspenze anebo sraženiny budou zkoumány například elektronovou mikroskopií a Ramanovou spektroskopií. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.213 Moderní metody čištění spalin

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Boleslav Zach
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Spalováním směsného komunálního odpadu vznikají látky škodlivé pro lidi a životní prostředí (např. SO2, HCl a NOx), proto je potřeba spaliny před vypuštěním do ovzduší čistit. Stáž je zaměřena na možnosti současného čištění spalin od různých polutantů v jednom technologickém kroku pomocí suchých metod. Bude testován záchyt kyselých plynů pomocí sorbentů (NaHCO3 a Ca(OH)2) v reaktoru umožňujícím současné odstraňování dalších polutantů (NOx, TZL, PCDD/F) za podmínek, které by mohly toto současné odstraňování umožňovat. Téma je vhodné pro zvídavého stážistu se selským rozumem, který směřuje více k aplikaci než k teorii.

16.137 Biometrické osobní údaje a ochrana soukromí

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V průběhu stáže se student/ka detailně seznámí s etickými a právními aspekty ochrany soukromí v digitálním věku včetně specifické problematiky zpracovávání biometrických údajů druhé generace zaměřených na profilování fyzických osob a předpovídání jejich budoucího chování. Součástí stáže bude i uvedení do problematiky metodologie zkoumání otázek v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Student/ka se bude účastnit pravidelných odborných diskusních setkání na ústavu a případně i setkání vědeckého týmu pracujícího na grantovém projektu "Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana", aby se plně seznámil/a s praktickým vědeckým životem.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.144 Právo a ochrana klimatu

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Hana Müllerová
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Klimatické změny a globální oteplování patří mezi tzv. globální problémy životního prostředí, které vyžadují řešení na mezinárodní úrovni. Mezi nejdůležitější nástroje k řešení tohoto problému patří nástroje právní, jejichž výzkum v ochraně klimatu se nabízí jako téma stáže pro vysokoškolského studenta právního studijního programu. Tato problematika zasahuje řadu právních oblastí, od využití právních principů, přes zkoumání nástrojů mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva využívaných v této oblasti a jejich úspěšnosti při řešení tohoto problému, až po nástroje lidských práv a otázky na pomezí práva a filozofie, jako jsou mezigenerační spravedlnost a práva budoucích generací či environmentální spravedlnost v globálním měřítku. Záměrně je zvoleno téma, které dosud nebylo v české právní literatuře příliš zpracováno, což představuje určitou výzvu vyzkoušet si za odborného vedení způsob vědecké práce typický pro oblast právní vědy, včetně vlastního „zmapování“ si dané problematiky a jejího optimálního zúžení na ty aspekty, které budou následně analyzovány a rozpracovány více do hloubky. V průběhu stáže se student seznámí s prací s moderními formami zdrojů – zorientuje se v elektronických databázích s právními zdroji, naučí se využívat citační software EndNote, bude pracovat s cizojazyčnými prameny. Výstupem může být příprava rukopisu článku pro odborný právní časopis, případně příprava konferenčního příspěvku. Stáž je vhodná pro studenta s dobrou znalostí minimálně angličtiny.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.186 Mlčeti zlato? Vývoj odůvodňování a mechanismů postihu lidského projevu

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Bc. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž by měla studentu/studentce umožnit hlubší orientaci v problematice způsobů postihu lidského projevu a zabraňování mu prostředky práva, zejména v kontextu historického vývoje posledních dvou staletí a ve srovnávací perspektivě. Osou stáže by měly být jednak spolupráce na rešerších, jednak postupná práce stážisty/stážistky na vlastním odborném textu (článku) na vybrané dílčí téma z této problematiky, provázená diskusí a zpětnou vazbou. Stážista/stážistka by se rovněž zúčastnil/a přípravy workshopu. Stáž je vhodná pro studenty/studentky společenskovědních oborů (právo, historie, filozofie, apod.). Obory stáže: právo, historie, filozofie