Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

16.198 právo a etika

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: JUDr. Adam Doležal, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž se týká problematiky propojení etiky a práva, zejména v oblasti aplikované etiky a bioetiky. Tematicky bude zaměřena zejména na problematické body jako je eutanazie, trest smrti, právní a morální odpovědnost jednotlivce za vlastní jednání.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.199 Právní odpovědnost

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je poodhalit teoretické a praktické aspekty odpovědnosti za vlastní jednání a přiblížit je na konkrétních právních případech. Stáž má také umožnit seznámit se s novými trendy a prameny v právní teorii a praxi.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.018 Molekulární původ života: kyselina poly-jablečná jako předchůdce DNA

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Evoluční původ nukleových kyselin stále zůstává jedním z nejvíce matoucích biologických problémů. Cílem projektu je zjistit, zda by poly-beta-jablečná kyselina mohla být potenciálním evolučním předchůdcem nukleových kyselin, což je založeno na teorii, že nukleové kyseliny se vyvinuly z lineárních beta-polyesterů. K řešení problému budou použity kombinované techniky molekulového modelování a chirální spektroskopie. Projekt je řešen v úzké spolupráci s University of Wyoming, USA.

17.033 Počítačové simulace biomolekul

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Průša
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Poznávání vlastností biomolekul je klíčové pro vývoj nových terapeutických a diagnostických metod v medicíně a biotechnologii. Počítačové simulace molekulové dynamiky nám dovolují nahlédnout pod pokličku biomolekulárních procesů na úrovni jednotlivých atomů. Stážista bude seznámen se základními metodami oboru zvaného molekulární dynamika. Jak tento název napovídá, jedná se o studium dynamiky (vývoje) systémů skládajících se z desítek až tisíců atomů pomocí počítačových simulací. Pro tuto stáž není zapotřebí žádných předchozích znalostí. Důležitý je pouze zájem o dané téma a ochota učit se novým věcem.

17.035 Studium cukrů spektroskopickými metodami

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cukry jsou jedním ze základních kamenů živé hmoty. Jejich struktura a interakce s prostředím se však na molekulární úrovni dají studovat poměrně obtížně. My vyzkoušíme moderní metody chirální spektroskopie, která je mimořádně citlivá na změny struktury cukrů a polysacharidů. V minulosti jsme v rámci Otevřené vědy například zjistili, jak pomocí ní zjišťovat složení medu (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jrs.4960/full).

17.077 Svítící organizmy jinak

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Michaela Poplová
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Každý z nás se během svého života určitě setkal se svítící světluškou nebo zná obrázky svítících hub či mořských živočichů. Málo kdo ale ví, že velmi slabě svítí všechny organizmy od těch nejjednodušších (bakterie) až po ty nejsložitější například člověka. Není se čemu divit, protože toto svícení nemůžeme vidět pouhým okem, ale k jeho záznamu musíme použít velmi citlivé detektory. Na rozdíl od světlušek, které používají ke svícení speciální látky, naše velmi slabé svícení vzniká ve všech organizmech díky vnitřním metabolickým pochodům. Právě díky principu generování lze očekávat využití právě v diagnostice. Na našem pracovišti se dozvíš, jak toto svícení vzniká, jak ho měřit a k čemu se dá využít. Většinu času, ale budeš trávit v laboratoři nad svými experimenty. Jelikož je toto téma mezioborové, budeš pracovat v chemické laboratoři (chemie) s živými organismy (biologie) a měřit citlivými detektory (fyzika). Není se, ale čeho bát, protože celá stáž bude přizpůsobena tvému zaměření.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.084 Optical signal for understanding photosynthetic mechanisms in plants

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr Kumud Bandhu Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Photosynthesis is a highly complex process responsible for the life in this planet. Sunlight being absorbed by photosynthetic organisms (e.g., plants, alga and cyanobacteria) that convert light energy into chemical energy (sugars) and oxygen evolves as a byproduct. The process is highly dynamic and accomplished in several steps after light absorption. The student will be introduced with non-invasive optical signals: e.g., chlorophyll fluorescence, reflectance; that are currently being used to investigate photosynthetic mechanisms and its dynamics under challenging environmental conditions.

17.085 Plants photosynthesis and fluctuating environmental condition

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr Kumud Bandhu Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Photosynthesis is the base of life in this planet. Because of human interventions on this planet balance of CO2 emission is changing, resulting huge variation in temperature regime (warm as well as cold) and it is very difficult for plants to cope-up with the situation and provide sustainable agricultural food. The students will be introduced with photosynthetic process and simple experiments will be introduced to understand the photosynthetic mechanisms being affected because of changing climate extremes.

17.109 Chlorophyll fluorescence imaging for screening plants photosynthesis

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr Anamika Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Chlorophyll a fluorescence (ChlF) is a powerful tool to probe photosynthetic mechanisms and its images can visualize heterogeneity of photosynthetic performance across the whole leaf or plants. Following absorption of light chlorophyll a molecule in the phototrops (e.g., plants, most algae, and cyanobacteria) emit fluorescence and the signal is in competition with photosynthesis and heat dissipated inside the thylakoid membranes of the plants. In this project student will learn the basics of chlorophyll a fluorescence imaging and its use for understanding plants health status and underlying photosynthetic mechanisms.

17.113 Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů pomocí fluorescence chlorofylu

Biofyzika Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Václav Karlický
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V přirozeném prostředí jsou rostliny vystaveny rychle se měnícím intenzitám světla. Aby nedošlo k poškození fotosyntetického aparátu vlivem nadměrné ozářenosti, je u rostlin vyvinuta celá řada fotoochranných mechanismů. Stáž se bude zabývat těmito procesy u smrku ztepilého a dalších jehličnanů, u nichž byly naznačeny odlišnosti oproti nejčastěji studovaným modelovým rostlinám.

17.114 Chlorophyll fluorescence imaging for measuring stress tolerance in plants

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr Anamika Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Chlorophyll a fluorescence (ChlF) is a powerful tool to probe photosynthetic mechanisms and its images can visualize heterogeneity of photosynthetic performance across the whole leaf or plants. Following absorption of light chlorophyll a molecule in the phototrops (e.g., plants, most algae, and cyanobacteria) emit fluorescence and the signal is in competition with photosynthesis and heat dissipated inside the thylakoid membranes of the plants. In this project student will learn the basics of chlorophyll a fluorescence imaging and its use for measuring stress tolerance in model Arabidopsis thaliana originated from different geographical regions.

17.115 Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů

Biofyzika Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Václav Karlický
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V přirozeném prostředí jsou rostliny vystaveny rychle se měnícím intenzitám světla. Aby nedošlo k poškození fotosyntetického aparátu vlivem nadměrné ozářenosti, je u rostlin vyvinuta celá řada fotoochranných mechanismů. Stáž se bude zabývat těmito procesy u smrku ztepilého a dalších jehličnanů, u nichž byly naznačeny odlišnosti oproti nejčastěji studovaným modelovým rostlinám.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.029 Analýza spektrálních čar a kontinuí ve slunečních erupcích

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Kotrč, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sluneční erupce jsou nejmohutnější energetické jevy na Slunci, které mohou podstatnou měrou ovlivnit i horní vrstvy zemské atmosféry a další jevy na Zemi. Existuje stále mnoho nezodpovězených otázek, na něž je možno najít odpověď studiem spektrálních čar, kontinuí a snímků pořízených v různých spektrálních čarách z přístrojů na pozemských i družicových experimentech. Mezi aktuální problémy patří např. určení místa uvolnění energie po dopadu svazků urychlených částic, studium efektů spojených se šířením energie ve sluneční chromosféře, časové a prostorové změny profilu spektrálních čar v eruptivní atmosféře atd. Student se v projektu bude věnovat pochopení problematiky spekter a filtrogramů, vlastnímu pořizování spekter na slunečním spektrografu v Ondřejově, kalibraci dat zpracování a vyhodnocení informací. Naučí se vyhledávat a zpracovávat data z archivů kosmických i pozemských přístrojů. Student se aktivně zapojí do nového výzkumného projektu analýzy spektrálního toku v oblasti optických kontinuí, bude získávat a zpracovávat dílčí data. Bude se podílet na studiu pulzací a numerické simulaci zkoumaných procesů. Předpokládá se hlubší zájem o fyziku, matematiku a práci s výpočetními programy.

18.030 Analýza spekter slunečních erupcí

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Kotrč, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sluneční erupce jsou nejmohutnější energetické jevy na Slunci, které mohou podstatnou měrou ovlivnit i horní vrstvy zemské atmosféry a další jevy na Zemi. Existuje stále mnoho nezodpovězených otázek, na něž je možno najít odpověď studiem spekter a snímků pořízených v různých spektrálních čarách z přístrojů na pozemských i družicových experimentech. Mezi aktuální problémy patří např. určení místa uvolnění energie po dopadu svazků urychlených částic, studium efektů spojených se šířením energie ve sluneční chromosféře, časové a prostorové změny profilu spektrálních čar v eruptivní atmosféře atd. Student se v projektu bude věnovat pochopení problematiky optických spekter a filtrogramů, vlastnímu pořizování spekter na velkém slunečním spektrografu v Ondřejově, zpracování a vyhodnocení informací. Student se aktivně zapojí do nového výzkumného projektu měření a analýzy spektrálního toku erupce v optických kontinuích. Bude získávat a zpracovávat dílčí data. Předpokládá se hlubší zájem o fyziku, matematiku a práci s výpočetními programy.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.092 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.093 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

18.094 Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelínek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Robotický 50 cm dalekohled skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově a archiv jeho snímků: Cílem stáže je seznámit se s dalekohledem a pozorováním s ním, zúčastnit se pozorování a pokusit se o zpracování světelné křivky nějakého vhodného objektu podle zájmu studenta. Student by měl poznat základy teorie pozorování CCD kamerami, programové techniky zpracování astronomických obrazových dat a fotometrických kalibrací - poznatky, jejichž význam přesahuje mimo astronomii do libovolné aplikace digitálních obrazových snímačů ať už ve fotografii, strojovém vidění nebo umělé inteligenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.095 Práce se CCD na robotickém dalekohledu a zpracování obrazu

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelínek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Robotický 50 cm dalekohled skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově a archiv jeho snímků: Cílem stáže je seznámit se s dalekohledem a pozorováním s ním, zúčastnit se pozorování a získat světelnou křivku vhodnou k interpretaci. Student by měl poznat základy teorie pozorování CCD kamerami, programové techniky zpracování astronomických obrazových dat a fotometrických kalibrací - poznatky, jejichž význam přesahuje mimo astronomii do libovolné aplikace digitálních obrazových snímačů ať už ve fotografii, strojovém vidění nebo umělé inteligenci.

18.169 Časový stroj: snímky oblohy na škále století: objevování zapomenutého

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V období let ca 1880 až 1980 představovala fotografická emulze klíčovou metodu pořizování a záznamu obrazu v astronomii. Astronomické fotografické archivy představují unikátní šanci, studovat kosmické objekty na škále přes 100 roků. Moderní metody digitalizace a použití počítačů a speciálních programů představují poprvé v historii možnost tato data, mnohdy zapomenutá, v plném objemu efektivně zpracovat. Cílem stáže bude se zapojit do těchto studií, a to včetně vyhledávání dalších, dosud neznámých astronomických fotografických archivů a jejich zpracování. Práce bude probíhat v mezinárodní spolupráci. Více na http://astroplate.cz. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (chemie, technika, historie).

18.170 Časový stroj: snímky oblohy na škále století: objevování zapomenutého

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V období let ca 1880 až 1980 představovala fotografická emulze klíčovou metodu pořizování a záznamu obrazu v astronomii. Astronomické fotografické archivy představují unikátní šanci, studovat kosmické objekty na škále přes 100 roků. Moderní metody digitalizace a použití počítačů a speciálních programů představují poprvé v historii možnost tato data, mnohdy zapomenutá, v plném objemu efektivně zpracovat. Cílem stáže bude se zapojit do těchto studií, a to včetně vyhledávání dalších, dosud neznámých astronomických fotografických archivů a jejich zpracování. Práce bude probíhat v mezinárodní spolupráci. Více na http://astroplate.cz. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (chemie, technika, historie).