Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

20.039 Rekonstrukce stromů pomocí laserového skenování

Matematika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jan Novotný
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Dálkový průzkum Země je interdisciplinární odvětví založené na fyzikálních principech, které nachází uplatnění v mnoha přírodovědně a technicky orientovaných vědních disciplínách. Obsahem této stáže bude seznámení s aplikacemi dálkového průzkumu v lesnictví, konkrétně budou zkoumány možnosti využití pozemního a leteckého laserového skenování pro 3D rekonstrukci stromů. Skutečný rozsah práce a finální program bude doladěn až podle skutečného zaměření a časových možností přihlášeného studenta, u něhož je předpokládán především kladný vztah k počítačům, matematice, fyzice a přírodě. Obor stáže: Dálkový průzkum Země (kombinace IT, Matematiky, Fyziky, Techniky, Biologie a Ekologie).

OBSAZENÁ STÁŽ

21.148 Studium povrchových proteinů savčích spermií

Biochemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vazba spermie na vajíčko je zprostředkována vazebným proteinem, který je vystaven na povrchu spermie, a sacharidovými řetězci glykoproteinového extracelulárního obalu vajíčka (zona pellucida, ZP). Bylo zjištěno, že u každého savčího druhu hraje roli pravděpodobně jiný proteinový receptor spermie a jiný sacharidový zbytek glykoproteinů ZP. Nejlépe byla prostudována vazba spermie na ZP u myši. U ostatních druhů savců bylo popsáno jen několik proteinů povrchu spermie, které by mohly být za tuto vazbu odpovědny. U savčích druhů, u kterých byly popsány in vitro podmínky kapacitace spermií, jako je prase, býk, hřebec a pes, lze testovat vazbu spermií na ZP pomocí metody tzv. Far Western blot. Povrchové proteiny izolované z kapacitované spermie jsou rozděleny pomocí SDS-elektroforesy a přeneseny na nitrocelulosovou membránu, kde lze provádět vazbu s biotinem značenými glykoproteiny ZP. Proteiny vázající ZP budou identifikovány a pomocí panelu monoklonálních protilátek proti povrchovým proteinů kance budou sledovány možné křížové reaktivity s proteiny spermií jiných savčích druhů. Pomocí protilátek bude studován původ těchto proteinů v tkáni a tekutinách samčích reprodukčních orgánů a jejich lokalizace na spermatické buňce během různých fázích reprodukce.

OBSAZENÁ STÁŽ

22.155 Rekonstrukce našeho původu podle mitochondriální DNA

Antropologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc., Mgr. Viktor Černý, Dr.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Praha
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: To kdy a kudy se lidé šířili po planetě Zemi lze zjišťovat různými způsoby. Klasický přístup představuje archeologie, která pracuje s pravěkými nálezy zanechanými na místech, kde žili naši předkové. V posledních letech takové výsledky obohacuje genetika, resp. archeogenetika, která vychází z genetické variability současných lidských populací. Na našem pracovišti se zabýváme analýzou genetické diverzity mitochondriální DNA, která se dědí skrze mateřskou linii. Každý z nás patří do určité haploskupiny (klanu), která vznikla na různých místech Eurasie; pojednává o tom mimochodem například knížka Bryana Sykese s názvem Sedm dcer Eviných. Na základě takových analýz je tedy možné zjistit, odkud naši pradávní předkové, konkrétně naše praprapra…babička vlastně pocházela. Student se seznámí s laboratorními metodami, které toto umožňují a bude si také moci vyizolovat vlastní DNA a zjistit, ke kterému takovému „klanu“ patří on sám.

OBSAZENÁ STÁŽ