Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

1.108 Jak vzniká život?

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Lucie Knoblochová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Živočišnou říši můžeme dělit na jednobuněčné a mnohobuněčné živočichy. Avšak i mnohobuněční živočichové byli na počátku svého vývoje jednobuněční. V tomto projektu se student seznámí s buňkou, ze které se může vytvořit celý nový živočich – s jednobuněčným embryem. Během stáže bude student sledovat jeho vývoj v prvních dnech a seznámí se s principy klasické i pokročilé mikroskopie a následně analýzy obrazu. Mimo jiné se student naučí základní i pokročilé metody práce v laboratoři a pozná práci s DNA.

1.110 Meiotické delenie myšieho vajíčka pod fluorescenčným mikroskopom

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ivana Ferencová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nový organizmus vzniká splynutím vajíčka a spermie. Tieto pohlavné bunky v porovnaní s ostanými bunkami v tele vznikajú unikátnym typom delenia – meiózou. Meióza savčieho vajíčka je tvorená dvoma za sebou nasledujúcimi bunečnými deleniami (meióza I. a meióza II.). Delenie savčieho vajíčka je zastavené už v ranných fázach meiózy I. (v profáze I.). V tomto stave vajíčko zotrváva aj niekoľko rokov, kým organizmus dosiahne pubertu a dôjde k znovuzahájeniu meiózy a vajíčko pokračuje ďalej v delení. Vo vajíčku sa začne vytvárať deliace vretienko. Jeho úlohou je naviazať sa na chromozómy a rozdeliť ich rovnomerne do dcérskych buniek. Prechod meiotickým delením je striktne regulovaný. Jednou z takýchto regulačných molekúl je aj CDC25B fosfatáza. Aby sme pochopili, akú funkciu má CDC25B fosfatáza vo vývoji vajíčka, využívame pre štúdium meiózy I. model: myšie vajíčka, ktoré nemajú funkčný gén pre CDC25B fosfatázu (CDC25B knock-out). Náplňou stáže bude štúdium tvorby deliaceho vretienka v meióze I. u myších vajíčok bez funkčného génu pre CDC25B fosfatázu. Študent sa zoznámi s metodikami fluorescenčnej mikroskopie (detekcia proteínov v bunke pomocou viacerých fluorescenčných farbičiek) a naučí sa pracovať s konfokálnym mikroskopom, ktorý umožňuje 3D analýzu objektu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.127 Profilování genové exprese na úrovni jednotlivých buněk

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Účastník stáže bude mít možnost se seznámit s nejmodernějšími přístupy analýzy RNA pomocí techniky reverzní transkripce kvantitativní PCR a sekvenování nové generace aplikované na vzorky obsahující více buněk, tak buňku jedinou (tzv. single cell profilování). Tyto techniky budou účastníkem aplikovány v projektech zaměřených na objasnění mechanismů mozkové ischemie či Alzheimerovy choroby za využití myšího modelu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.136 Biologie a ekologie Tetrahymena utriculariae - nově objeveného druhu prvoka

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Tetrahymena utriculariae je unikátní čerstvě objevený druh nálevníka, který vytváří masové populace v anaerobním prostředí pastí vodních masožravých rostlin rodu Utricularia (bublinatek). Je také zatím prvním zástupcem svého rodu, který vytváří mutualistický vztah s endosymbiontem – zelenou řasou Micractinium sp. Stáž bude zahrnovat laboratorní pokusy s kulturami těchto nálevníků i experimentální práci v terénu, v oblasti CHKO Třeboňsko. Cílem je popsat ekologické nároky nového druhu, druhovou specifitu co se výběru hostitelské rostliny týče, a také vlastnosti umožňující nálevníkovi přežít v extrémním prostředí pastí, včetně schopnosti osmotrofie.

1.138 Syntéza proteinů v myším vajíčku pod drobnohledem

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anna Tětková
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Neplodnost jako civilizační choroba je jedním z palčivých problémů západní civilizace. V naší laboratoři se snažíme nahlédnout pod pokličku možným molekulárním mechanismům, které mohou ovlivňovat plodnost v případě samičí pohlavní buňky, oocytu. Pokud při jeho vývoji dojde k chybám v řízení chodu buňky nebo k nesprávnému seskupení chromozomů, přenáší se tyto vady na nového jedince nebo mohou dokonce vyústit v neplodnost. Jako modelový organismus pro studování těchto dějů používáme především myš, ale i prase. Jak se pracuje s tak jedinečnou buňkou, jakou je oocyt? Jak oocyt reguluje tvorbu proteinů během svého vývoje? Jak funguje tzv. mikroinjekce do oocytu? Jak je možné vizualizovat mRNA, její translaci a vzniklé proteiny pomocí fluorescenčního značení a konfokálního mikroskopu? Jak postupujeme při zpracování a hodnocení získaných výsledků? Tyto a další otázky zodpovíme během stáže, při které se student bude mít možnost seznámit s technikou izolace a kultivace myších oocytů, s fluorescenčním barvením vybraných molekul (RNA, DNA, proteinů) a ovládáním konfokálního mikroskopu, s mikroinjekováním do oocytu, a v neposlední řadě také s analýzou dat a způsobem prezentace vědecké práce.

1.139 Syntéza proteinů v myším vajíčku pod drobnohledem

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anna Tětková
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Neplodnost jako civilizační choroba je jedním z palčivých problémů západní civilizace. V naší laboratoři se snažíme nahlédnout pod pokličku možným molekulárním mechanismům, které mohou ovlivňovat plodnost v případě samičí pohlavní buňky, oocytu. Pokud při jeho vývoji dojde k chybám v řízení chodu buňky nebo k nesprávnému seskupení chromozomů, přenáší se tyto vady na nového jedince nebo mohou dokonce vyústit v neplodnost. Jako modelový organismus pro studování těchto dějů používáme především myš, ale i prase. Jak se pracuje s tak jedinečnou buňkou, jakou je oocyt? Jak oocyt reguluje tvorbu proteinů během svého vývoje? Jak funguje tzv. mikroinjekce do oocytu? Jak je možné vizualizovat mRNA, její translaci a vzniklé proteiny pomocí fluorescenčního značení a konfokálního mikroskopu? Jak postupujeme při zpracování a hodnocení získaných výsledků? Tyto a další otázky zodpovíme během stáže, při které se student bude mít možnost seznámit s technikou izolace a kultivace myších oocytů, s fluorescenčním barvením vybraných molekul (RNA, DNA, proteinů) a ovládáním konfokálního mikroskopu, s mikroinjekováním do oocytu, a v neposlední řadě také s analýzou dat a způsobem prezentace vědecké práce.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.140 Jak rozpoznat prozatím skrytou rozmanitost našich karasů?

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Karasi rodu Carassius jsou na jednu stranu všem dobře známé ryby, avšak první výsledky genetiky z území České republiky ukazují, že na první pohled morfologicky si podobné ryby ve skutečnosti zahrnují různé druhy, hybridní formy a také různou ploidní úroveň. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování) a přístupy geometrické morfometrie. Reprezentativní karasí populace máme připraveny v akváriích ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově. Kombinace obou metodických přístupů poskytnou důležité informace o diverzitě a rozšíření našich karasů.

1.141 Jak rozmanité je rozmnožování našich sekavců?

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sekavci rodu Cobitis jsou na první pohled morfologicky si podobné ryby. Ve skutečnosti však zahrnují různé druhy, hybridní formy a také různou ploidní úroveň. S touto rozmanitostí souvisí také rozmanité způsoby rozmnožování, z nichž některé se vymykají klasické sexuální reprodukci. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování na sekvenátoru) a přístupy laboratorních křížících experimentů. Reprezentativní sekavčí populace máme připraveny v akváriích ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově. Kombinace obou metodických přístupů poskytnou důležité informace o diverzitě rozmnožování našich sekavců.

1.142 Studium populační struktury jediné známé populace s polyploidními obojživelníky v České republice

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Skokani rodu Pelophylax zahrnují na našem území dva druhy a jeden hybridní taxon. Ten je ve své diploidní formě rozšířen poměrně plošně, avšak triploidní jedinci byli dosud nalezeni pouze na jedné lokalitě. Dodnes víme pramálo o populační struktuře této populace. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování na sekvenátoru). Reprezentativní vzorky máme připraveny v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově a další může student/ka získat přímo prací v terénu. Aplikace přístupů ochranářské genetiky poskytnou důležité informace o charakteristice populace a napomůže její ochraně.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.143 Využití metod zpětných odchytů k odhadu velikosti jediné známé populace s polyploidními obojživelníky v České republice

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Skokani rodu Pelophylax zahrnují na našem území dva druhy a jeden hybridní taxon. Ten je ve své diploidní formě rozšířen poměrně plošně, avšak triploidní jedinci byli dosud nalezeni pouze na jedné lokalitě. Dodnes víme pramálo o velikosti této populace. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat s metodami zpětných odchytů, značit a determinovat jedince, stanovovat ploidii a vyhodnocovat data pro odhad velikosti populace. První nasbíraná hrubá data máme k dispozici v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově a další může student/ka získat přímou prací v terénu. Aplikace přístupů zpětných odchytů poskytnou důležité informace o velkosti populace a míře ohrožení, a napomůže tak její ochraně.

1.146 Objevná cesta od rostliny ke genu a zpět

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S rostoucím poznáním složitosti a zajímavosti evolučních procesů a dynamickým vývojem molekulárních technik můžeme zkoumat celou šíři genů a proteinů a jejich vývoj v rámci stromu života rostlin. Největší proteinovou rodinou v rostlinné říši je rodina UDP-glykosyltransferáz (UGT), enzymů katalyzujících přenos cukrů k širokému spektru akceptorů. Prvním objeveným enzymem této rodiny je cis-zeatin-O-glukosyltransferáza (cisZOG) na jehož gen se zaměříme i v této práci. Druhým genem z této rodiny, který bude v centru našeho zájmu, je gen UDP-glucosyl transferáza (UGT76C). Jejich evoluční vztahy v rámci rostlinných čeledí jsou dosud zahaleny tajemstvím, neboť sekvence cisZOG i UGT jsou známy jen z několika celogenomových sekvenování. Cílem projektu je získat sekvence těchto úseků u vybraných zástupců různých rostlinných čeledí, zjistit počet jejich kopií a rozdíly alel v genomu jednotlivých druhů a získané sekvence začlenit ke známým úsekům používaným pro fylogenetické analýzy. Student či studentka se zájmem o toto téma se naučí extrakci DNA, RNA, seznámí se sekvenováním a dalšími základními laboratorními metodami. Dále nahlédne do tajů metodik bioinformatické analýzy sekvenčních dat a základů fylogenetických analýz.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.159 Podzemní orgány lučních bylin

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Jitka Klimešová
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Obecně se předpokládá, že rostliny více investují do podzemní biomasy, když mají nedostatek živin, produkují víc kořenů, aby chybějící živiny získaly. Byliny však mají pod zemí nejen kořeny, ale také oddenky a další orgány sloužící k ukládání zásob cukrů a pupenů pro jarní růst rostlin a pro regeneraci po narušení. Jak se tyto orgány podílí na podzemní biomase lučních rostlin není známo, protože se při stanovení podzemní biomasy obvykle nerozlišují od kořenů. Cílem práce je ukázat poměr kořenů a oddenků v podzemní biomase různě vlhkých luk a přispět tak k pochopení důvodů akumulace podzemní biomasy.

1.171 Zrcadlové oči: jak fungují, co vidí a proč a jak je napodobit

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Uspořádání a funkce očí řady živočichů, například raků, korýšů, a některých druhů podmořských ryb představuje zcela unikátní zrcadlové optické systémy s výjimečnými vlastnostmi, které mohou mít významné aplikace v řadě vědních a technických oborů včetně aplikace v širokoúhlých kosmických astrofyzikálních rentgenových dalekohledech. Cílem stáže bude zapojit se do studií těchto očí, pochopení jejich funkce a principu, simulací, a studií jejich aplikovatelnosti s důrazem na aplikace v astrofyzice. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (biologie, technika, biofyzika).

1.172 Zrcadlové oči: jak fungují, co vidí a proč a jak je napodobit

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Uspořádání a funkce očí řady živočichů, například raků, korýšů, a některých druhů podmořských ryb představuje zcela unikátní zrcadlové optické systémy s výjimečnými vlastnostmi, které mohou mít významné aplikace v řadě vědních a technických oborů včetně aplikace v širokoúhlých kosmických astrofyzikálních rentgenových dalekohledech. Cílem stáže bude zapojit se do studií těchto očí, pochopení jejich funkce a principu, simulací, a studií jejich aplikovatelnosti s důrazem na aplikace v astrofyzice. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (biologie, technika, biofyzika).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.175 Analýza pohlaví determinujícího systému u různých ekotypů Silene pseudotites

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Roman Gogela
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Silene pseudotites je dvoudomou rostlinou patřící do rodu Silene, sekce Otites. Tato sekce se vyznačuje poměrně složitou, a stále ještě ne úplně probádanou, evolucí systémů determinujících pohlaví. V případě Silene pseudotites máme k dispozici vzorky ze tří různých populací z různých, vzájemně izolovaných, částí Evropy. Podle předběžných poznatků se zdá, že přestože tyto populace z fylogenetického hlediska patří ke stejnému druhu, systém determinující pohlaví se mezi jednotlivými populacemi možná liší. Cílem této stáže je: 1) Zjistit, zda je pohlaví determinující systém shodný pro všechny tři populace Silene pseudotites. 2) Objasnit případný vliv introgrese z blízce příbuzných druhů při formování systémů determinace pohlaví u jednotlivých populací Silene pseudotites. 3) Vyhodnotit získané informace a interpretovat je v kontextu celé sekce Otites.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.177 Analýza nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Silene colpophylla je jedním ze zástupců rodu Silene, sekce Otites. Tato sekce je charakteristická poměrně komplikovaným a stále ještě ne plně probádaným systémem determinace pohlaví. Druh Silene colpophylla byl vybrán, jelikož je z hlediska determinace pohlaví odlišný od ostatních druhů sekce Otites. Na základě dosavadního výzkumu byly pohlavní chromozomy Silene colpophylla geneticky zmapovány a byla lokalizována nerekombinující oblast pohlavních chromozomů. Tato oblast je pro nás velmi zajímavá, neboť jsou v ní lokalizovány geny zodpovídající za determinaci pohlaví a zároveň jsou v ní akumulovány změny, které odlišují pohlavní chromozomy, v tomto případě chromozomy X a Y, mezi sebou. Proto je tato oblast pro nás velmi zajímavá a cílem stáže by mělo být detailnější popsání a porozumění struktuře nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla s využitím BAC (bacterial artificial chromosome) knihovny tohoto druhu. V průběhu stáže bude student/ka seznámen/a s postupy při přípravě sond pro screening BACové knihovny a s metodou radioaktivní hybridizace využívanou při screeningu BACové knihovny, a s dalšími základními molekulárně biologickými technikami. Následně budou takto získané BACové klony analyzovány s využitím metod sekvencováni nové generace a bioinformatiky.

1.178 Analýza nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Silene colpophylla je jedním ze zástupců rodu Silene, sekce Otites. Tato sekce je charakteristická poměrně komplikovaným a stále ještě ne plně probádaným systémem determinace pohlaví. Druh Silene colpophylla byl vybrán, jelikož je z hlediska determinace pohlaví odlišný od ostatních druhů sekce Otites. Na základě dosavadního výzkumu byly pohlavní chromozomy Silene colpophylla geneticky zmapovány a byla lokalizována nerekombinující oblast pohlavních chromozomů. Tato oblast je pro nás velmi zajímavá, neboť jsou v ní lokalizovány geny zodpovídající za determinaci pohlaví a zároveň jsou v ní akumulovány změny, které odlišují pohlavní chromozomy, v tomto případě chromozomy X a Y, mezi sebou. Proto je tato oblast pro nás velmi zajímavá a cílem stáže by mělo být detailnější popsání a porozumění struktuře nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla s využitím BAC (bacterial artificial chromosome) knihovny tohoto druhu. V průběhu stáže bude student/ka seznámen/a s postupy při přípravě sond pro screening BACové knihovny a s metodou radioaktivní hybridizace využívanou při screeningu BACové knihovny, a s dalšími základními molekulárně biologickými technikami. Následně budou takto získané BACové klony analyzovány s využitím metod sekvencováni nové generace a bioinformatiky.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.182 Schopnost šíření českého endemita kuřičky hadcové na nová stanoviště

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kuřička hadcová je českým endemitem, nachází se pouze na 2 lokalitách na celém světě: EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Celkový počet jedinců na obou lokalitách poklesl od roku 2011 o 65%, jedna populaci již vyhynula. Na obou lokalitách probíhá v současné době projekt zabývající se revitalizací stanovišť druhu, který vede k vytvoření nových vhodných mikrostanovišť. V rámci stáže se bude student podílet na hodnocení schopnosti druhu tato nová stanoviště osídlit pomocí klasických přístupů: v laboratoři se bude hodnotit schopnost exo a endochorie, anemochorie, hydrochorie. Kombinací semenných pastí umístěných terénu a klíčení ze semenné banky se určí vzdálenost, na kterou se druh šíří. Na základě těchto dat bude rozhodnuto o nejpravděpodobnějším způsobu obsazení těchto nových mikrostanovišť kuřičkou (šíření x klíčení ze semenné banky). Tato informace pak bude použita pro stanovení dalšího postupu posilování populací, tj. zda nechat stanoviště samovolnému vývoji či je podpořit vysetím/ vysazením jedinců. Stáž bude probíhat v rámci projektu LIFE for Minuartia (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizovaný s finančním příspěvkem Evropské unie, programu Life.

1.185 Vliv přírodních pseurotinů na imunitní odpověď lymfocytů

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny, toxickými metabolity hub, představuje vážné zdravotní problémy po celém světě. Dopad na zdraví lidí a hospodářských zvířat je popsán jen pro omezený počet nejhojnějších mykotoxinů, jako jsou aflatoxiny, které mají komplexní závažné negativní účinky. Nicméně, zdravotní rizika nejsou dostatečně charakterizována pro řadu dalších mykotoxinů včetně alkaloidů, např. pseurotiny. Tyto metabolity nejsou standardně rozpoznávány jako jedny z nejsilnějších mykotoxinů, nicméně, v současnosti omezené údaje naznačují jejich potenciální závažné toxické účinky na zdraví lidí a hospodářských zvířat. V současné době není kontaminace potravin a krmiv pseurotinovými alkaloidy rutinně monitorována. Proto je cílem objasnit účinky přírodních pseurotinů na specifickou imunitní odpověď. S využitím in vitro modelu izolovaných myších B lymfocytů budou definována potenciální zdravotní rizika vyplývající z imunotoxických účinků pseurotinu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.200 Mikrobiom zažívacího traktu lenochodů

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Fliegerová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Z trusu lenochodů bude izolována genomická DNA, která bude použita pro studium mikrobiálního složení zažívacího traktu pomocí metod molekulární biologie.

OBSAZENÁ STÁŽ