Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

1.185 Vliv přírodních pseurotinů na imunitní odpověď lymfocytů

Biologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny, toxickými metabolity hub, představuje vážné zdravotní problémy po celém světě. Dopad na zdraví lidí a hospodářských zvířat je popsán jen pro omezený počet nejhojnějších mykotoxinů, jako jsou aflatoxiny, které mají komplexní závažné negativní účinky. Nicméně, zdravotní rizika nejsou dostatečně charakterizována pro řadu dalších mykotoxinů včetně alkaloidů, např. pseurotiny. Tyto metabolity nejsou standardně rozpoznávány jako jedny z nejsilnějších mykotoxinů, nicméně, v současnosti omezené údaje naznačují jejich potenciální závažné toxické účinky na zdraví lidí a hospodářských zvířat. V současné době není kontaminace potravin a krmiv pseurotinovými alkaloidy rutinně monitorována. Proto je cílem objasnit účinky přírodních pseurotinů na specifickou imunitní odpověď. S využitím in vitro modelu izolovaných myších B lymfocytů budou definována potenciální zdravotní rizika vyplývající z imunotoxických účinků pseurotinu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.200 Mikrobiom zažívacího traktu lenochodů

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Fliegerová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Z trusu lenochodů bude izolována genomická DNA, která bude použita pro studium mikrobiálního složení zažívacího traktu pomocí metod molekulární biologie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.206 Využití konfokální mikroskopie živých buněk pro studium výstavby dělícího vřeténka u savčích oocytů

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dávid Drutovič
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Meióza je unikátní typ buněčného dělení, který je u většiny eukaryotických organismů potřebný pro produkci pohlavních buněk. Poruchy v segregaci homologních chromosomů v meióze I u žen mohou narušit integritu genomu v gametách a proto jsou jednou z hlavních molekulárních příčin aneuploidií, které jsou zodpovědné za závažné vrozené vady nebo infertilitu u lidí. Pro normální segregaci chromosomů během meiózy je nezbytná korektní výstavba dělícího vřeténka. Ta je u savčích oocytů synergisticky řízena chromosomy a mnohočetnými mikrotubul-organizující centry (MTOC), které funkčně nahrazují centrozom vyskytující se v somatických buňkách. Přesný molekulární mechanismus regulace výstavby dělicího vřeténka u savčích oocytů není známý. Proto hlavním cílem našeho projektu bude pomocí moderních metod molekulární biologie a kvantitativní konfokální mikroskopie živých buněk s využitím nejmodernějších fluorescenčních prób detailněji objasnit zapojení a nezbytnost vybraných signálních drah pro výstavbu dělícího vřeténka v meióze I a popsat faktory, které ovlivňují tvorbu funkčních pólu dělícího vřeténka z mnohočetných MTOC center. Student si během stáže osvojí izolaci a kultivaci myších oocytů, využití plazmidů pro molekulární klonování, přípravu mRNA kódující fluorescenčně značené proteiny a jejich využití v konfokální mikroskopii živých buněk. Student bude též v rámci projektu seznámen s mikroinjekcí myších oocytů a pokročilými fluorescenčními technikami a bude se podílet na kvantitativní počítačové analýze získaných obrazových dat, čím přispěje k porozumění molekulární signalizace a roly MTOC center během meiózy savčích oocytů.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.014 Vliv oxidačního stresu na struktury proteinů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Petr Niederhafner
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je zaměřena na studium změn struktury proteinů následkem oxidačního stresu. K těmto změnám je náchylná například aminokyselina tyrosin. V rámci stáže se budeme zabývat modifikacemi tyrosinu a to 3-nitrotyrosinem a dityrosinem, které v organismu vznikají přirozeně právě následkem oxidačního stresu. Takovéto modifikace mohou způsobit změnu konformace proteinu, do nějž je daná aminokyselina zabudována, a tím ovlivnit jeho biologickou aktivitu. Vyšší výskyt těchto modifikací tyrosinu v proteinech byl potvrzen například u Alzheimerovy choroby, aterosklerózy a dalších neurodegenerativních a kardiovaskulárních chorob. Stážista se bude věnovat syntéze takto modifikovaných peptidů a proteinů a jejich následnému studiu pomocí spektroskopických metod (Ramanova spektroskopie, Ramanova optická aktivita, UV-Vis spektroskopie... ).

OBSAZENÁ STÁŽ

2.016 Stanovení biologicky aktivních látek v rostlinných matricích

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Barbora Hohnová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav analytické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Léčivé rostliny a výtažky z nich jsou po staletí využívány k léčení a prevenci různých onemocnění. Přestože je v moderní medicíně nahradily dostupnější a levnější syntetické látky, současným trendem je hledání přírodních zdrojů s vysokým obsahem pro zdraví prospěšných sloučenin a jejich zpracování do různých forem potravinových doplňků nebo kosmetických produktů. Předmětem této stáže je optimalizace extrakčních a separačních podmínek pro stanovení vybraných biologicky aktivních látek (př. polyfenolické sloučeniny, esenciální oleje) v rostlinných matricích. Rostlinné matrice budou extrahovány moderními extrakčními technikami, např. extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku (PLE). Látky obsažené v extraktech budou následně separovány a identifikovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV-Vis detekcí (HPLC-DAD) nebo plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS).

OBSAZENÁ STÁŽ

2.027 Vesmír ve zkumavce aneb Metody laboratorní simulace chemických a fyzikálních pochodů v kosmu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Jak zavřít vesmír do zkumavky? Touhou vědců je vždy studovat jakékoliv děje za přesně kontrolovaných laboratorních podmínek. Problém je, že takto nelze studovat valnou většinu chemických i fyzikálních dějů, které ve vesmíru probíhají v atmosférách hvězd, horkých i studených molekulárních mračnech, na exoplanetách, při dopadu asteroidů a planetesimálů během evoluce raných hvězdných soustav. Existují však experimentální techniky, které ačkoliv jsou od podstaty zmíněných prostředí zcela odlišné, mohou napodobit teplotu, tlak, energii či chemické prostředí panující ve zmíněných systémech. Jedná se např. o velké laserové jiskry, které je možno generovat laserem Asterix, jedním z nejvýkonnějších laserů na světě, elektrické výboje v plynech za nízkých teplot, laserovou ablaci vybraných terčů, fotodisociaci molekulárních paprsků a další techniky. Cílem stáže je si tyto metody osvojit a pracovat na vybraných úkolech zabývajících se zejména chemií mezihvězdných oblaků, základní spektroskopií atmosfér hvězd a simulací dopadů asteroidu do rané planetární atmosféry či dynamiku sestupu meteoroidů. Na toto téma je v případě zájmu možno v naší laboratoři zpracovat také práci SOČ.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.032 Molekulární dynamika

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Průša
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Poznávání vlastností biomolekul je klíčové pro vývoj nových terapeutických a diagnostických metod v medicíně a biotechnologii. Počítačové simulace molekulové dynamiky nám dovolují nahlédnout pod pokličku biomolekulárních procesů na úrovni jednotlivých atomů. Stážista bude seznámen se základními metodami oboru zvaného molekulární dynamika. Jak tento název napovídá, jedná se o studium dynamiky (vývoje) systémů skládajících se z desítek až tisíců atomů pomocí počítačových simulací. Pro tuto stáž není zapotřebí žádných předchozích znalostí. Důležitý je pouze zájem o dané téma a ochota učit se novým věcem.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.037 Studium biologicky aktivních heterocyklů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.061 Nanostrukturní fotokatalyzátory pro degradaci environmentálních polutantů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Rathouský, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se bude podílet na vývoji pokročilých fotokatalyzátorů na bázi polovodičových oxidů a uhlíkových nanostruktur (grafen, uhlíkové nanotrubičky). Vyvinuté fotokatalyzátory budou detailně charakterizovány fyzikálně-chemickými metodami a jejich fotokatalytická aktivita bude testována ve dvou reakcích, významných z hlediska ochrany životního prostředí - odstraňování oxidů dusíku ze vzduchu a chlorovaných fenolů z vodných roztoků. Na základě získaných výsledků stážista může sepsat práci vhodnou pro studentské odborné konference.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.069 Příprava biodegradabilních nanovlákenných membrán pro kultivaci buněk v tkáňovém inženýrství

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Hana Studenovská, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem projektu je prozkoumat možnosti tvorby vlákenné membrány pomocí techniky elektrostatického zvlákňování pro aplikaci v tkáňovém inženýrství sítnice oka. Vlákenná membrána by osídlujícím buňkám měla poskytnout dočasnou oporu, měla by být porézní a dostatečně propustná pro kultivační média. Nanovlákenné membrány budou připraveny z biodegradovatelných polymerů, jako např. polylaktidu nebo syntetických polyaminokyselin.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.073 Studium konformačných změn proteinů pomocí spektroskopických metod

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Krupová
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Prostorová struktura proteinů (konformace) a její změny jsou klíčové pro jejich fyziologickou funkci. Tyto parametry se dají výhodně studovat pomocí spektroskopických metod. V projektu se zaměříme na modelové proteiny, jejichž konformační změny souvisejí s neurodegenerativními nemocemi (např. Alzheimer, Parkinson a prionové encefalopatie) a budeme je studovat pomocí spektroskopie využívajících kruhově polarizované světlo. Vizualizace bude zajištěna pomocí elektronové a fluorescenční mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.079 Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav analytické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rychlá a přesná identifikace mikroorganismů je jedním ze základních úkolů současné mikrobiologie. Typickým příkladem je klinická mikrobiologie, kde včasná a přesná diagnostika umožňuje efektivní léčbu. Detekce a identifikace mikroorganismů je důležitá i v dalších oborech lidské činnosti, např. v potravinářském průmyslu, zemědělství, detekce kontaminace vody nebo půdy. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je v současnosti stále častěji využívána pro identifikaci různých mikroorganismů. Pomocí této techniky se analýzou celých buněk, resp. buněčných extraktů, získají hmotnostní spektra proteinů a peptidů, která jsou charakteristická pro dané mikroorganismy. Jednotlivé proteiny a peptidy tedy představují specifické biomarkery, jež mohou být využity jak pro přímou identifikaci mikroorganismů (až na úrovni poddruhů), tak i např. pro screening patogenních mikroorganismů. Náplní stáže bude identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, případně v kombinaci s vhodnou separační technikou. Práce bude zahrnovat přípravu vzorků se zaměřením na reálné vzorky, analýzu vzorků, vyhodnocení a interpretace naměřených dat.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.082 Učíme se experimentem aneb i chemie umí být zábavná!

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Klusáčková
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je určena středoškolským studentům, kteří se zajímají o přírodní vědy a chtějí se zapojit do vytváření programů plných zajímavých pokusů pro zatraktivnění výuky v hodinách chemie. U stážisty se předpokládá základní znalost v oblasti chemie, dobré komunikační schopnosti a kreativita, které jsou důležité při navrhování a realizaci nových programů. V průběhu stáže budou vytvářeny zábavné, časově i finančně nenáročné úlohy s důrazem na experimenty a vysvětlení základních principů. Hlavním výstupem stáže bude zpracování úloh do pracovních listů s řadou cvičení za cílem vysvětlit danou problematiku a zaexperimentovat si zábavnou formou. Vhodnost navržené úlohy a pedagogické schopnosti si stážista bude moci ověřit v rámci workshopů pro základní a střední školy, na kterých bude moci předat zkušenosti svým vrstevníkům a tím získat větší zájem dalších studentů o danou problematiku.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.089 Structural studies of proteins using lanthanide probes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: A significant challenge in modern biology and medicine is to acquire the knowledge on structure and functional properties of living systems. Lanthanide probes are useful for biological materials analysis and imaging. The project will use modern spectroscopic methods (e.g. Raman optical activity spectroscopy) to structural analysis proteins e.g. alpha-lactabumin, lectin in the assistance of lanthanide probes.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.091 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Valery Andrushchenko
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: DNA is a very long molecule. The length of DNA contained in only one human cell is about 2 meters. However, the nature managed to pack it all inside a tiny cell nucleus by means of many-fold compacting. We study the phenomenon of DNA compaction using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized microscopy) and advanced computer modeling. The student will become familiar with spectroscopic studies of different levels of DNA structural organization (from double-helix to supramolecular compact states) using infrared spectroscopy, Raman scattering, VCD and ROA spectroscopy, circular dichroism and other spectroscopic techniques as well as optical, fluorescent and atomic force microscopy. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.096 Chemie na stopě pachateli

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz (včetně pokusů v terénu), neméně důležitou součástí však bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s tvorbou videí nejsou nutné, avšak vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup uchazeče.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.099 Chemik bez experimentování je jako ryba bez vody

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Květoslava Stejskalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Chodíš do hodin chemie s rozpaky, že je to ztráta času, ale nechceš to vzdát jako řada ostatních spolužáků (odsoudili chemii k exekuci). Chceš pro sebe a pro ně (a ty co přijdou po vás) něco udělat ? Naše didaktická stáž tě naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit mladší žáky formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucím řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují. Stážista může být z celé ČR, stáž probíhá na pracovišti v Praze.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.128 Spektroskopie a chemie plazmatu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Spektroskopie je fyzikální obor zabývající se studiem interakce záření s látkou. Dnes je běžně využívána např. při laboratorní chemické analýze vzorků nejrůznějšího složení. Princip spektrometrických metod spočívá v analyzování záření, které necháme projít vzorkem látky, nebo je vzorkem vyzářeno. Ze získaného spektra můžeme usuzovat na kvalitativní i kvantitativní složení vzorku. Tím však možnosti spektroskopie zdaleka nekončí. Např. ze spekter plynů nebo plazmatu lze získat informaci také o jejich teplotě a to bez přímého kontaktu s měřící sondou. Spektroskopie umožňuje na rozdíl od mnoha jiných fyzikálních a chemických metod studovat také vysoce nestabilní látky (např. radikály a ionty), jejichž doba života je jen několik mikrosekund a ve větším množství je vůbec nelze připravit. To vše nám spektroskopie umožňuje zkoumat, aniž bychom museli mít vzorek přímo v laboratoři. Vzhledem k tomu, že analyzováno je pouze záření, které se vzorkem interagovalo, můžeme studovat vlastnosti i velmi vzdálených objektů (např. hvězd, meteorů atd.). V průběhu stáže se student seznámí s experimentálními technikami používanými v naší laboratoři (infračervaná spektrometrie s Fourierovou transformací, UV/VIS spektrometrie, doutnavý a pulzní výboj, laserová ablace), osvojí si základy zpracování experimentálních dat, vyzkouší si také simulaci spekter na základě spektroskopických parametrů dostupných v databázích. Součástí stáže je i úvod do programování a jeho využití při zpracování a interpretaci

OBSAZENÁ STÁŽ

2.135 Studium termochromního chování vodivého polymeru

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Zuzana Morávková
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Termochromní látky mění se změnou teploty své absorpční spektrum. Příčinou je často změna nadmolekulárního uspořádání, a s ní spojená změna inter- a intramolekulárních interakcí. Cílem této stáže je popis a vysvětlení termochromního chování vodivého polymeru. Hlavní experimentální metodou bude Ramanova spektroskopie, pomocí níž získáme informace o vibracích molekuly. Získané poznatky mohou v budoucnu vést ke zvýšení efektivity organických fotovoltaických článků a LED diod. V rámci stáže se student seznámí především se základy spektroskopického studia organických látek, energetickými přechody v organických (elektroaktivních) látkách a zpracováním dat pomocí Matlabu či Octave.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.147 Vodivé polymery: Příprava polyanilinu a studium jeho vlastností

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vodivé polymery se svými vlastnostmi nacházejí na pomezí mezi běžnými (tj. nevodivými) polymery a polovodiči či kovy. Velký aplikační potenciál polyanilinu plyne z toho, že v závislosti na oxidačním stavu a protonaci může být jak vodivý, tak nevodivý. Student/studentka se seznámí s přípravou polyanilinu a metodami studia jeho struktury a vlastností (UV/vis spektroskopie, vibrační spektroskopie, měření elektrické vodivosti, …). Téma je vhodné pro zájemce/zájemkyni o chemii majícího/mající kladný vztah k fyzice.

OBSAZENÁ STÁŽ