Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

2.158 Studium elektrochemického chování vybrané DNA redox značky

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Moderní bioelektroanalytické metody poskytují velkou škálu možností studia struktury, vlastností i chování biomakromolekul (proteinů, oligonukleotidů, nukleových kyselin apod.) či jejich interakcí s dalšími látkami, jako jsou např. proteiny, léčiva, enviromentální kontaminanty. V některých případech obtížná detekce samotných biomolekul vede k výzkumu a studiu možných derivatizačních činidel a postupů jejich citlivé analýzy. Vhodně značené nukleotidy mohou být enzymaticky inkorporovány do řetězce oligonukleotidů či DNA a sloužit tak např. při detekci hybridizace DNA nebo rozlišení jednonukleotidových polymorfismů DNA. Náplní této práce bude základní studium elektrochemického chování vhodně chemicky modifikovaného nukleosidu (dále pak značených nukleotidů a modifikovaných nukleových kyselin) na rozhraní dvou fází (pracovní elektroda/roztok elektrolytu) využitím moderních elektroanalytických metod, jejichž základy položil nobelista prof. Jaroslav Heyrovský, na rtuťové elektrodě anebo elektrodě z pyrolytického uhlíku. Student se mimo jiné seznámí s možnostmi využití vědeckých informačních zdrojů a se zpracováním a prezentací výsledků vědecko-výzkumné práce. Získané výsledky této práce poslouží jako základní informace pro přípravu citlivých biosenzorů či bioassaí vhodných pro následné aplikace v biologii či medicíně, které hrají důležitou roli z hlediska studia prevence a ochrany zdraví člověka.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.188 Aplikace samoorganizovaných monovrstev v protikorzní ochraně stříbra

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Tomáš Baše, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Projekt se zaměřuje na studium samouspořádaných monomolekulárních vrstev a jejich schopnost chránit povrchy stříbrných substrátů proti korozi. V rámci prací budou prováděny experimenty s depozicemi monovrstev za různých podmínek, vystavení modifikovaných substrátů korozní atmosféře a následné vyhodnocení efektivity ochrany stříbrného subtrátu. Vedle zřejmého aplikačního významu spočívá akademický příspěvek v lepším pochopení tvorby samoorganizovaných monovrstev na stříbrných površích.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.189 Příprava luminiscenčních skel metodou sol-gel

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Mrázek
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Většina skel se připravuje tavením ze směsi pevných látek. Kromě této tradiční metody se pro přípravu speciálních skel využívají i další metody jakými je například depozice z plynné fáze nebo metoda sol-gel. Metoda sol-gel je založena na srážení nanočástic z kapalného prostředí a vzniku pevného gelu, který se dále tepelně zpracuje na kompaktní sklovinu. Nejprve se připraví stabilní roztok nanočástic, který se nazývá sol. Vhodnou úpravou fyzikálně-chemických vlastností solu dochází k jeho gelaci. Vznikne tak gel, který se vysuší a přetaví na skelný nebo nanokrystalický materiál. Výhodou takto připravených materiálů je jejich vysoká homogenita, čistota a nižší teploty zpracování než u klasických tavících procesů. Cílem práce je příprava aluminosilikátových a fosfátových skel dopovaných prvky metodou sol-gel. V rámci práce budou připraveny stabilní soly, které svým složením budou odpovídat komerčním sklovinám. U připravených solů budou nalezeny takové podmínky, které povedou ke vzniku gelu. Připravený gel bude zpracován na sklokeramický materiál, který bude použit jako dopované jádro pro přípravu aktivních optických vláken.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.191 Vysoce efektivní HPLC MS screening reaktivity nízkomolekulárních léčiv a jejich fragmentů s reaktivními heteroborany

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Václav Šícha, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studentská vědecká činnost bude zaměřena na přípravu a vysoce efektivní HPLC MS monitoring mikroreakcí nízkomolekulárních léčiv s reaktivními heteroborany. Připravené heteroboranové konjugáty by měly mít výrazně lepší farmakologické vlastnosti.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.088 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Alexey Bubnov
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.097 Polovodičové nanostruktury

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Grym
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes, často nevědomky, setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Spolu s dalšími studenty budeš mít možnost pracovat v týmu, který se zabývá studiem elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní polovodičových nanomateriálů. Zaměřujeme se na přípravu polovodičových nanotyčinek o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů a pokoušíme se pochopit, jak takové tyčinky rostou a jak jejich vlastnosti ovlivňují použití v různých aplikacích, jako jsou senzory plynů, detektory záření nebo piezoelektrické nanogenerátory. Využíváme unikátní nanotechnologický a nanodiagnostický přístroj s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů, injekčním systémem plynů a řadou detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a rentgenova záření. Přístroj umožňuje modifikovat podložku elektronovým a iontovým svazkem v oblastech o velikosti desítek nanometrů a ovlivňovat tak umístění nanoobjektů na podložce. Ve spojení s injekčním systémem plynů pak lze na nanoobjektech připravovat elektrické kontakty přímo v elektronovém mikroskopu.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.100 Záření živých organismů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petra Vahalová
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Světélkující organismy poutají pozornost lidí snad od nepaměti. Již méně známým faktem je, že zdrojem slabého světelného záření jsou veškeré živé organismy, včetně člověka. Intenzita tohoto záření je pod úrovní citlivosti lidského oka, proto jsou k jeho zaznamenávání potřeba citlivé detektory. Jelikož pochody vedoucí ke vzniku zmiňovaného záření mají původ v metabolismu organismů, očekává se využití jeho detekce pro diagnostické účely. Stážista bude zkoumat slabou světelnou emisi na kultuře kvasinek, osvojí si základní znalosti o procesech, které záření produkují, metodách měření a možném využití v biomedicínské diagnostice. Téma stáže je mezioborové (fyzika, chemie, biologie), avšak důraz na konkrétní obor bude přizpůsoben zaměření studenta.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.102 Řízení makromodelu mikroskopu AFM

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Vlastimil Píč
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Mikroskop AFM dovoluje zkoumat povrchy vzorků s až atomárním rozlišením. Extrémně ostrý hrot odměřuje kontaktně či bezkontaktně po řádcích výšku zkoumaného povrchu. Počítač sestavuje z naměřených výškových dat mapu povrchu zkoumaného vzorku. Přístroj je velmi rozšířený pro vědecké zkoumání vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů. Makromodel AFM je funkční výuková zvětšenina přístroje. Má stejné funkce i způsob snímání. Dovoluje sledovat činnost a zkoušet různé algoritmy řízení. Zájemce bude testovat vlastnosti makromodelu AFM a přepisovat otestované algoritmy do standardního textového programovacího jazyka, podílet se na testování metodiky použití makromodelu. Makromodel AFM je funkční výuková zvětšenina přístroje. Má stejné funkce i způsob snímání. Dovoluje sledovat činnost a zkoušet různé algoritmy řízení. Zájemce bude testovat vlastnosti makromodelu AFM a přepisovat otestované algoritmy do strandarního textového programovacího jazyka, podílet se na testování metodiky použití makromodelu.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.126 Nový druh tenkých slunečních článků

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Tenkovrstvé sluneční články jsou, díky potenciálu nízké ceny, hlavním konkurentem technologie založené na krystalickém křemíku. Zejména perovskitové solární články za poslední roky doslova rozpoutaly bouři ve fotovoltaice. Tenkovrstvá technologie kombinovaná s vysokou účinností přeměny slunečního světla v elektrickou energii upoutala pozornost předních vědeckých skupin po celém světě. Zásadním problémem perovskitových článků je degradace strukturních a elektronických vlastností způsobená vzdušnou vlhkostí a osvětlením. Vyřešení tohoto problému je pro uvedení perovskitů do praxe je nutné tyto změny minimalizovat. Stáž proto bude věnována zejména zkoumání degradace perovskitových vrstev v závislosti na chemickém složení a přípravě vrstvy.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.150 Co se děje v bouřkovém oblaku?

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vznik bleskového výboje uvnitř bouřkového oblaku stále ještě není zcela vysvětlen. Teorie ukazuje, že by svou roli v procesu vzniku bleskového výboje mohlo sehrát kosmické záření. Bouřkové oblaky se vyskytují obvykle ve výšce 2-10 kilometrů nad zemí. K tomu, abychom mohli zkoumat, co se uvnitř bouřkového oblaku děje, nepotřebujeme vždy letadlo nebo balon, stačí nám observatoř vysoko v horách. Náplní projektu je analýza měření uskutečněných na observatoři Ústavu experimentálnej fyziky SAV umístěné na vrcholu Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách. Tam byla pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AVČR nově instalována dvojice antén SLAVIA určených k širokopásmovému měření elektromagnetického záření bleskových výbojů. Výsledky projektu mohou vést k novým informacím o tom, co se děje přímo v nitru bouřkového oblaku.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.160 Hranice dvojčatění a fázová rozhraní v multiferroických materiálech

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Oleg Heczko
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Materiály s tvarovou pamětí patří ke skupině multiferroických materiálů, které kombinují nejméně dvě fyzikální úrovně jako například feromagnetismus a feroelasticitu (jev magnetické tvarové paměti). Zároveň se mohou považovat za takzvané chytré (smart) materiály, neboť jsou schopny reagovat na vnější podněty a měnit svůj stav podle okolí (The material is the machine). Základem tohoto chování je martensitická transformace a specifické martensitická struktura a přítomnost strukturních domén zvané dvojčata. Práce bude zaměřena na mikroskopické pozorování a experimentální studium hranic dvojčatění a jejich pohybu v monokrystalech Ni-Mn-Ga v pokojové teplotě a studium fázových rozhraní při martensitické transformaci při změně teploty. Ve výzkumu jevu magnetické tvarové paměti má naše skupina dlouhou tradici a patří ke světové špičce. Nevyžadujeme specifickou úroveň uchazeče, ale podle úrovně a zájmu bude přizpůsobena úroveň stáže.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.167 Elektronový mikroskop – klíč k odhalení tajemství nanosvěta

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ačkoli dnes mají elektronové mikroskopy (EM) nezastupitelné uplatnění v mnoha vědeckých oborech a jsou běžně používaným výzkumným nástrojem, žáci středních škol i široká veřejnost mají o elektronové mikroskopii nulové či jen velmi nízké povědomí. Unikátní možnosti EM si tak uvědomuje sice významný, ale stále poněkud omezený okruh vědců. Zájemce o tuto stáž může svým přispěním pomoci tento stav změnit. Během stáže se student/studentka blíže seznámí se skenovací elektronovou mikroskopií (teoreticky i prakticky). Cílem stáže pak bude vytvoření kvalitního výukového materiálu (např. ve formě posteru, pracovního listu, hry, pomůcky), který bude sloužit k popularizaci elektronové mikroskopie (mj. během Dnů otevřených dveří na FZÚ AV ČR). Stáž je vhodná pro studenta/studentku se zájmem o přírodní vědy, kterého/kterou láká práce s elektronovým mikroskopem, je kreativní a nadšený/nadšená nadchnout pro elektronovou mikroskopii i ostatní.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.190 Experimentální astročásticová fyzika

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Martina Boháčová
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Observatoř Pierra Augera v Argentině zaznamenává částice o nejvyšších energiích, jaké kdy člověk pozoroval. Tyto částice přilétají z neznámých zdrojů ve vesmíru. Cílem Observatoře je určit směry jejich příletu, proměřit energetické spektrum, či stanovit chemické složení těchto částic. Předmětem stáže bude seznámení se s experimentálními metodami, které se v astročásticové fyzice používají. Student/ka si vyzkouší různé aspekty z oblasti detekce, zpracování a interpretace naměřených dat.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.214 Mikroskopické pozorování nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Vaniš
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S vývojem nových polovodičových nanostruktur roste i požadavek na jejich následnou charakterizaci. Nejrozšířenější metodiky využívající se v této oblasti v současné době jsou skupina mikroskopií skenující sondou (SPM) a charakterizace/modifikace elektronovým (SEM) či iontovým svazkem (FIB). V rámci projektu nabízíme možnost podílet se na vývoji a testování měřících zařízení pro charakterizaci v našem ústavu vyrobených polovodičových nanostruktur; přípravě vzorků na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů a injekčním systémem plynů; získání dovedností se standardně používanými mikroskopickými metodami jako je mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelová mikroskopíe (STM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM).

OBSAZENÁ STÁŽ

4.002 Magnetostratigrafie na hranici Jura a Křída

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hranice jura-křída je poslední hranice mezi stratigrafickými útvary, která zatím nebyla schválena Mezinárodní stratigrafickou komisí. V rámci stáže student naučí paleomagnetické a magnetostratigrafické techniky při studiu této málo známé hranice.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.006 Využití technologie pozemního 3D laserového skenování v geovědách

Geologie Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Vlastimil Kajzar, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Technologie pozemního 3D laserového skenování nachází v současnosti uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, ne jinak je tomu v geovědách. V rámci stáže bude pod vedením lektora umožněno využití této technologie na studentem vybrané, případně lektorem doporučené, povrchové či podpovrchové lokalitě a to za účelem zachycení stávajícího stavu či časoprostorových změn vybraného fenoménu. V laboratorní fázi pak budou představeny a využity postupy následného post-processingu, analýzy a modelování získaných prostorových dat, pomocí portfolia specializovaných software, vedoucí k dosažení navržených výstupů. Nabízené téma nabízí dostatek prostoru k realizaci představ studenta pod vedením zkušeného lektora. Určeno pro geovědy obecně.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.011 Obří sesuvy na vulkanických ostrovech

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav struktury a mechaniky hornin
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kanárské nebo Havajské ostrovy a další sopečné souostroví jsou známá pro obří sesuvy, které dosahují velikosti až stovek kilometrů krychlových. Stáž seznámí studenta s problematikou těchto sesuvů a umožní mu v případě zájmu i pokračovat ve výzkumu těchto procesů. Stáž se zaměřením na geologii.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.179 Magnetická charakterizace vuklanických půd

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Hana Grison
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hlavní náplní práce bude studium magnetických vlastností vulkanických půd z oblasti Centrálního Masívu, ve Francii. Student bude seznámen s řadou magnetických technik, jako např. měření hysterezních smyček, stanovení frekvenční závislosti magnetické susceptibility, termomagnetická měření, atd. Cílem práce bude provést detailní interpretaci získaných dat za účelem pochopení distribuce oxidů železa ve zkoumaných půdních profilech. Výsledky práce by měly sloužit k lepšímu pochopení procesů působících při vzniku půd na vulkanických horninách.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.078 Izolace a charakterizace přírodních mikroorganismů degradující sulfonamidy z kontaminovaných lokalit

Ekologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Andrea Palyzová, PhD
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sulfonamidy jsou jedny z nejrozšířenějších antibiotik užívané ve veterinárním a humánním lékařství. Vzhledem k jejich vlastnostem polárních sloučenin, ve vodě rozpustných a těžko odbouratelných, snadno přecházejí do povrchových i podzemních vod, kde se kumulují, což vede k rozvoji rezistentních kmenů. Současná technologie používaná v ČOV nedostatečně odbourává tyto polutanty, a proto se v poslední době ukazuje jako účinná cesta pro jejich degradaci využití bakteriálních konsorcií/čistých kultur vybavených enzymovým systémem schopným katabolizovat daný polutant. Při řešení projektu se student seznámí se základními mikrobiologickými a molekulárně genetickými metodami (různé kultivace mikroorganismů, funkční screening, taxonomické zařazení kmenů podle 16S rDNA) a kvantitativní analýzou residuálních koncentrací daného polutantu (spektrofotometrie, HPLC).

OBSAZENÁ STÁŽ

5.103 Vliv ROS (reactive oxygen species) na vodní mikroorganismy

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Výsledky moderní vědy ukazují, že vlivem ROS dochází k degradaci toxických látek a ovlivnění mikroorganismů z hlediska jejich rozvoje. Mohou tedy např. omezit masový rozvoj některých z nich? Student se naučí základní metody detekce vybraných kyslíkových radikálů a jejich vliv na růst řas a sinic. V průběhu stáže student také zpracuje aktuální vědeckou literaturu v této oblasti a zrealizuje experimenty zaměřené na detekci ROS a jejich efekty na vodní mikroorganismy.

OBSAZENÁ STÁŽ