Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

5.111 Pečujeme o biotopy v příměstské zeleni Toulcova dvora

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na území Toulcova dvora se nachází na ploše asi 10 hektarů areál, které slouží návštěvníkům k relaxaci, k výuce a našim domácím zvířatům k pastvě. Mají zde biotopy jako les, louku, mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny a dokonce i step uměle vytvořenou ze skrývky. Pro řadu z nich byly vypracované botanické a zoologické průzkumy. Díky nim známe biodiverzitu vybraných skupin organismů na některých lokalitách. Pro nejlépe studovaný biotop mokřadů mohl být dokonce navržen plán péče, čili podrobný dokument, jak se o biotop starat, aby zůstal zachován. V rámci vysokoškolské stáže na Botanickém ústavu AV ČR se bude student/ka podílet na vypracování botanického průzkumu také na ostatních lokalitách a po seznámení s veškerými podklady a ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr vypracuje návrh plánu péče.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.183 Jak způsobuje vodní květ gastroenteritidu?

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Je známo, že i rekreační expozice sinicovému vodnímu květu vede k u exponovaných osob k rozvoji gastroenteritid. Mechanismus však zatím není znám. Student se bude podílet na projektu zabývajícím se studiem vlivu jednotlivých složek vodního květu na rozvoj gastroeneteritidy. V rámci stáže se student seznámí se základními i pokročilými metodami buněčné a molekulární biologie.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.187 Ekofyziologie fytoplanktonu

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Pavel Rychtecký
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Velmi důležitou složkou života ve vodě je fytoplankton (tj. hlavně sinice a řasy). Tvoří základ potravního řetězce a výrazně ovlivňuje jak okolní prostředí, tak jiné organizmy ve vodě. V rámci stáže se zaměříme na vybrané zástupce fytoplanktonu některé vodní nádrže a budeme sledovat, jak vnější podmínky (teplota, dostupnost živin a světla, přítomnost parazitů, apod.) ovlivňují růst a životaschopnost (viabilitu) jednotlivých buněk i celých populací. Budeme využívat několik metod fluorescenčního značení buněk a student si tak kromě optického mikroskopu vyzkouší i moderní epifluorescenční mikroskop a digitální analýzu obrazu. Stáž kombinuje terénní a laboratorní práci.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.168 Aktivní řízení proudu vzduchu

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Doc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Aktivní řízení tekutinových proudů je jednou z možností, jak ovlivňovat jejich vlastnosti (tvar, strukturu, energii). Stáž je zaměřená na aktivní řízení laminárního proudu vzduchu pomocí pulzujícího proudu. Během stáže se student seznámí se základy experimentální mechaniky tekutin. Některé z metod si aktivně vyzkouší. Bude se podílet na měření a následném zpracování experimentálních dat. Přijďte si vyzkoušet, jak netradičně vytvořit proud vzduchu nebo jak jej roztančit. Proud je možno protřepat natolik, že na to už nikdy nezapomene!

OBSAZENÁ STÁŽ

6.173 Inverzní problém tlumených dynamických systémů

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Kozánek, CSc.
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Výpočet koeficientových matic řádu 2 tlumeného dynamického systému s proporcionálním i obecným tlumením pomocí zadaných komplexních vlastních čísel a vlastních vektorů. Řešení v symbolickém, tj. parametrickém tvaru.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.176 Měření a simulace proudění

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Bohuš Kysela, Ph. D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Simulace nebo-li numerické modelování proudění je důležitým nástrojem při návrhu různých zařízení napříč celým průmyslem (stavebním, strojírenským, chemickým atp.). V těchto odvětvích slouží např. k výpočtům šíření škodlivin, výpočtům aerodynamických vlastností aut či letadel, nebo optimalizaci směšovacích procesů. Dnešní neustálý rozvoj výpočetní techniky umožňuje nepřetržité zdokonalování těchto výpočetních modelů. Každý vývojový krok provedený na modelu ale vyžaduje ověření správnosti (validaci) výsledků výpočtů na základních jednoduchých tzv. "benchmark" úlohách. Náplní této stáže je seznámení s tímto ověřovacím procesem. Stáž má plánované následující tři části: 1) Základní seznámení s úlohami mechaniky tekutin a výpočetním modelem, 2) asistence při experimentálním měření a jeho vyhodnocení, 3) jednoduché porovnání různých modifikací výpočtového modelu s experimenty.

OBSAZENÁ STÁŽ

7.042 Výzkum geografických aspektů rozvoje mikroregionů a MAS v České republice

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Úkolem stáže je zúčastnit se výzkumu studování geografických aspektů prostorového rozvoje místních akčních skupin a mikroregionů v kontextu Evropské unie. V rámci stáže budou analyzovány strategie regionálního rozvoje jak místních akčních skupin, tak mikroregionů, a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (poskytovatel dat) budou tvořeny analýzy geografických aspektů dalšího rozvoje.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.028 Nanovlákenné nosiče funkcionalizované nativními růstovými faktory pro využití v regenerativní medicíně

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Věra Sovková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Příprava a charakterizace nativních bioaktivních molekul a jejich testování samostatně nebo v kombinaci s nanovlákennými nosiči. Nanovlákenné nosiče i růstové faktory budou specificky kombinovány a in vitro testovány na různých buněčných typech. Diferenciace, viabilita a proliferace buněk bude sledována pomocí molekulárně- biologických metod.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.071 Studium nových strukturních elementů důležitých pro funkci antiporterů Na+/H+

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Olga Zimmermannová
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Regulace vnitrobuněčné koncentrace iontů je zásadní pro všechny buňky. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Mezi systémy, které v buňkách zajišťují homeostázu kationtů, patří antiportery Na+/H+. Stáž se bude zabývat studiem rodiny antiporterů Na+/H+ plasmatické membrány kvasinek (rodina transportérů Nha/Sod), které kromě kationtů Na+ transportují i K+ a další monovalentní kationty. Pomocí nástrojů molekulární biologie, mikrobiologických, biochemických a fyziologických metod budeme hledat nové strukturní a funkční elementy ve struktuře antiporterů Na+/H+, které určují jejich substrátovou specifitu (schopnost rozpoznat a transportovat kationty) a transportní aktivitu a/nebo se podílejí na regulaci jejich aktivity. Výsledky získané během stáže přinesou nové poznatky o aminokyselinových zbytcích důležitých k určení substrátové specifity a transportní aktivity u přenašečů Nha/Sod v buňkách kvasinek. Poznatky získané v jednobuněčném modelovém eukaryotním organismu poslouží také k identifikaci odpovídajících regulačních mechanismů i u homologních transportérů ve vyšších eukaryotech.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.072 Tkáňové inženýrství cév a kostí

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Elena Filová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Pro vývoj tkáňových náhrad je důležitá interakce buněk s biomateriálem. Budeme hodnotit vliv povrchu materiálu, uvolňování růstových faktorů, vliv mechanické zátěže na adhezi, proliferaci a diferenciaci endotelových a kmenových buněk a na tvorbu mezibuněčné hmoty.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.083 Funkcionalizovaná nanovlákna pro regeneraci chondrálních defektů

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Eva Filová, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nanovlákna z polykaprolaktonu (PCL) jsou vhodné materiály pro růst různých typů buněk. Pro diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk do chondrocytů je vhodné PCL nanovlákna modifikovat pomocí růstových faktorů nebo chemických látek podporujících jejich chondrogenní diferenciaci. V testech in vitro bude hodnocen vliv funkcionalizovaných nanovláken na růst mezenchymálních kmenových buněk a tvorbu extracelulární hmoty pomocí biochemických metod a konfokální mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.117 Indukce střevního zánětu v gnotobiotickém myším modelu

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing Tomáš Hudcovic, CSc
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Jednou z rozhodujících složek je působení intestinální mikroflóry. Student bude sledovat na bezmikrobních myších vliv přesně stanovených bakteriálních směsí na vznik a vývoj zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS) a také u spontánního modelu střevního zánětu u myšího kmene IL-10 -/-. Student se bude podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Na obarvených preparátech z odebraných vzorků stanoví morfometrické znaky a také určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích a také stanoví buňky produkující imunoglobuliny. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, western-blottu a prací na fluorescenčním mikroskopu.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.120 Vliv konzervačních látek v potravě na složení střevní mikroflóry

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Změny ve složení střevní mikroflóry mohou být příčinou narůstajícího výskytu alergií a autoimunitních onemocnění. Z faktorů vnějšího prostředí má na složení střevní mikroflóry největší vliv dieta. Domníváme se, že konzervační látky obsažené ve stravě ovlivňují složení a funkci střevní mikroflóry, a mohou tak vést ke vzniku onemocnění u citlivého jedince. Ke studiu vlivu aditiv na složení střevního mikrobiomu použijeme gnotobiotické myši osazené definovanou lidskou střevní mikroflórou, jenž budou dostávat v pitné vodě běžná potravinářská aditiva.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.122 Faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na rozvoj alergií a autoimunitních onemocnění

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Lucia Hrnčířová
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Celosvětově stoupá výskyt alergií a autoimunitních onemocnění. Podle současných poznatků může být příčinou porucha složení střevní mikroflóry charakterizovaná změnou poměru zastoupení prospěšných a patogenních mikroorganismů, která způsobí vznik onemocnění u jedinců s genetickou predispozicí. Z faktorů vnějšího prostředí má na složení střevní mikroflóry největší vliv dieta. Domníváme se, že konzervační látky obsažené ve stravě ovlivňují složení střevní mikroflóry, a mohou tak vést ke vzniku onemocnění u citlivého jedince. Ke studiu vlivu aditiv na složení střevního mikrobiomu použijeme gnotobiotické myši osazené definovanou lidskou střevní mikroflórou, jenž budou dostávat v pitné vodě běžná potravinářská aditiva. Schopnost aditivy modifikované střevní mikroflóry indukovat vznik onemocnění bude detailně studována na standardních experimentálních modelech. Hlavním cílem této stáže bude tedy posouzení vlivu faktorů vnějšího prostředí, a to především potravinářských aditiv, na složení střevní mikroflóry, a tím i vznik a průběh alergií či autoimunitních onemocnění.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.166 Příprava a testování nanovlákenných systémů pro dermatologické aplikace

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Ing. Karolína Vocetková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nanovlákna jsou ideálním nosičem ve tkáňovém inženýrství. Napodobují unikátní strukturu extracelulární matrix a navíc je možné je připravit i jako nosiče bioaktivních látek s řízeným uvolňováním, které navozují požadovanou buněčnou či tkáňovou odpověď. Vhodným zdrojem bioaktivních látek jsou krevní destičky, které obsahují široké spektrum nativních růstových faktorů. Elektrostatickým zvlákňováním budou připraveny nosiče obohacené o trombocytární růstové faktory a bude sledován jejich vliv na viabilitu a proliferaci kožních buněk.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.123 Minulost Ruska - věc neznámá

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Minulost Dějiny Ruska je tradičně pojímána pouze jako politické dějiny. Cílem stáže je proto proniknout do kulturně civilizačních souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz bude kladen na genezi a proměny ruské pravoslavné víry a církve, každodenní život společnosti a širší souvislosti kultury.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.133 Jak vzniká bibliografická příručka

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž nabízí seznámení s technikou mapování umělecké dráhy spisovatelů pomocí bibliografie, a to na příkladu vznikajícího přehledu díla Irmy Geisslové. Při práci s databázemi, katalogy a knihovními fondy Ústavu pro českou literaturu a Národní knihovny v Praze stážist(k)a pozná rozmanité publikační platformy od významných literárních časopisů přes regionální tisk až po řadu příležitostných publikací z 19. a počátku 20. století.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.145 Český domácí protirakouský odboj 1914-1918

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE: Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se bude aktivně podílet na přípravě kritické výběrové edice memoárových dokumentů vztahujících se k činnosti českého domácího protirakouského odboje v době první světové války (tzv. Maffie).

OBSAZENÁ STÁŽ

9.149 Hudební fondy benediktini Břevnov a Broumov: vodoznaky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michaela Freemanová
INSTITUCE: Etnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studium provenience, historie a šíření hudebních pramenů prostřednictvím jejich vodoznaků patří k nejvýznamnějším technikám práce s historickými hudebními materiály do poloviny 19. století. Práce na kompletním fondu dává možnost poznat historii jeho vzniku z nikoli běžného úhlu pohledu, nabízí napojení na skupinu, která na tématu vodoznaků pracuje v NK ČR. Obor: hudební historie

OBSAZENÁ STÁŽ

9.161 Medievistika v moderní historické vědě

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dana Dvořáčková (-Malá)
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny středověku, nabídne seznámení a orientaci v jednotlivých metodologických a výzkumných trendech. Současná Medievistika – výzkum středověkých dějin - byla v posledních dvou desetiletích více než jiná vědní oblast konfrontována s interdisciplinaritou, která je dnes již elementární součástí jejího bádání. Kmenový kritický přístup v práci s prameny se totiž obohatil o metodiku např. oborů, jež se v rámci interdisciplinarity nově etablovaly (historická demografie, historická antropologie apod.). Díky tomu také využívá sociologických či psychologických přístupů, filologických postupů, překladatelství starých jazyků českých zemí apod. Stáž se proto zaměří v naznačených souvislostech na dějiny každodennosti (od panovnického dvora po obyvatele vesnic), individualit, civilizace a krajiny, kultury, jazykové výbavy a jazykového vývoje. Výzkumy budou prezentovány formou konferencí, workshopů, výstav a především vědeckými monografiemi a studiemi v recenzovaných časopisech. Historický ústav, kde bude stáž probíhat, nabídne také bohaté zázemí vědecké knihovny a zpřístupněných databází.

OBSAZENÁ STÁŽ