Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

3.108 Lví řev za hranicí zemské magnetosféry

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. David Píša
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Proud nabitých částic ze Slunce, který se šíří meziplanetárním prostorem nadzvukovou rychlostí, se nazývá sluneční vítr. Před zemskou magnetosférou, která tvoří tomuto toku překážku, dochází k zpomalení slunečního větru a vzniku přechodové oblasti, která se též nazývá magnetosheath. V magnetosheathu dochází k zesílení magnetického pole a zvýšení teploty částic plazmatu. Typicky se v této oblasti vyskytují různé druhy nestabilit, které mohou dát vzniknout elektromagnetickým vlnám. Nejintenzivnějšími elektromagnetickými vlnami v oblasti magnetosheathu jsou kruhově polarizované pravotočivé vlny vlny ve frekvenčním pásmu okolo 100 Hz. Když si jejich objevitelé tyto vlny převedli na zvuk, připomínaly jim řev lvů a proto se těmto vlnám říká též lví řev. Náplní projektu bude vizuálně identifikovat emise typu lví řev v časově-frekvenčních spektrogramech naměřených přístroji STAFF-SA na palubě družic CLUSTER během jejich průletů oblastí magnetosheathuZískané výsledky budou použity pro statistickou studii z více než 15 let pozorování. Tyto výsledky doplní naše poznatky o procesech v této přechodové oblasti.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.112 Pozorování polovodičových nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Vaniš, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: S miniaturizací a vývojem nových polovodičových nanostruktur roste i požadavek na jejich následnou charakterizaci. V současné době nejvíce využívané metodiky v této oblasti jsou skupina mikroskopií skenující sondou (SPM) a charakterizace/modifikace elektronovým (SEM) či iontovým svazkem (FIB). V rámci projektu nabízíme možnost podílet se na vývoji a testování měřících zařízení pro charakterizaci v našem ústavu vyrobených polovodičových nanostruktur; přípravě vzorků na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů a injekčním systémem plynů; získání dovedností se standardně používanými mikroskopickými metodami jako je mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelová mikroskopíe (STM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM).
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec osmi hodin stáže pod hlavičkou Otevřené vědy.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.117 Koncepční návrh měřících zařízení pro kosmické mise

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Lukačevič
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci této stáže se lépe seznámíme se znalostí tvůrčího procesu návrhu kosmických měřících zařízení, např. antén, za použití nových technologií využívaných v kosmickém výzkumu: 3D modelování, 3D tisk, materiálová analýza.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.051 Magnetické vlastnosti vyvřelých hornin

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Středočeský pluton je komplexní jednotka složená z vyvřelých hornín různého složení datovaného především do spodního karbonu. Jednotlivé masívy jsou protkány četnými žilami. V rámci stáže se pokusíme interpretovat způsob vzniku těchto hornin za pomoci studia orientace fero- a para-magnetických minerálů v horninách obsažených. Z metodického hlediska se seznámíme s anizotropií magnetické susceptibility a izotermální remanentní magnetizací.

4.096 Konodonti a jejich využití pro datování sedimentárních hornin

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Aneta Hušková
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Z konodontů, enigmatických drobných živočichů, kteří obývali naší planetu před stovkami milionů let, se nám dnes zachovávají povětšinou jen milimetrové elementy jejich trávicího aparátu. Součástí stáže bude práce s těmito elementy od jejich získání z hornin (vápenců) až po jejich studium, popis a interpretaci. Student bude mít možnost vyzkoušet si práci geologa – paleontologa ve všech aspektech – od odběru vzorků v terénu, kreslení geologického profilu lokality, přes laboratorní zpracování vzorků až po práci s mikroskopem a jednotlivými konodontovými elementy. V závěrečné fázi by stážista měl získaná data o konodontech aplikovat pro stratigrafické či paleoekologické rekonstrukce. Student by měl díky stáži získat představu o geologické minulosti Země a jak lze informace o ní vyčíst z hornin a mikrozkamenělin.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.103 Plášť v kůře - svědek horotvorných procesů?

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Vladimír Kusbach, PhD.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kolize kontinentů mají za následek vznik pásemných pohoří (orogénů), jako jsou v dnešní době například Himaláje. Součástí kontinentů či tzv. kontinentální litosféry je i nejsvrchnější část zemského pláště. Právě během vzniku orogénů se mohou horniny zemského pláště dostat do kontinentální kůry a posléze díky erozi i na zemský povrch. Studium a pochopení procesů probíhajících ve svrchní části zemského pláště a během začlenění plášťových hornin do zemské kůry pomáhá vysvětlit procesy, které řídí pohyb litosférických desek a formování pásemných pohoří. Jedním ze způsobů studia hornin zemského pláště je analýza deformačního záznamu v tělesech plášťových hornin uvnitř starých orogenů, jakým je například Varisky orogén, jehož relikty se táhnou přes velkou část současné Evropy. V Centrální Iberské zóně Variského orogénu v Portugalsku se nacházejí poměrně rozsáhlá tělesa velmi dobře zachovalých hornin zemského pláště (peridotity a pyroxenity) uzavřená ve vysoce přeměněných korových horninách (tmavých granulitech). Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.
POZNÁMKA: Petrografie (optický mikroskop), petrologie (EDS - elektronový mikroskop), krystalová přednostní orientace (EBSD - elektronový mikroskop)

4.104 Deformace magmatu v magnetickém záznamu hornin.

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Matěj Machek, PhD.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Hlubinné vyvřelé horniny tvoří významnou část zemské kůry. Tok magmatu, z nějž vyvřelé horniny vznikají a jeho pronikání do okolních hornin podstatným způsobem zajišťuje výměnu tepla a tvorbu nové zemské kůry. Studium toku magmatu, jeho pronikání kůrou a jeho deformace jsou tak důležité pro pochopení procesů, které utvářejí nejsvrchnější část planety Země. Tok a deformace magmatu nechává v horninách záznam v podobě orientace minerálních zrn. Tuto orientaci lze vyčíst ze struktur, které pozorujeme na horninách v terénu, ale také z magnetického záznamu a mikrostruktury hornin. V žulovém tělese Caribou v severní Kalifornii v USA jsou velmi dobře zachovány struktury zaznamenávající deformaci magmatu s velkým množstvím krystalů („krystalová kaše“, crystal mush). Toto žulové těleso představuje ideální přírodní laboratoř vhodnou k pochopení mechanizmů deformace „krystalové kaše“ a jejího projevu v magnetickém a mikrostrukturním záznamu horniny. Student se bude podílet na detailním výzkumu výše zmíněných struktur. Seznámí se s metodami studia magnetického záznamu v horninách a metodami mikrostrukturní analýzy vyvřelých hornin.
POZNÁMKA: Petrografie (optický mikroskop), anizotropie magnetické susceptibily (AMS), krystalová přednostní orientace (EBSD - elektronový mikroskop)

5.048 Reakce lesních bylin na obnovu tradičních managementů

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Radim Hédl
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude spočívat v terénním sběru dat o modelových druzích bylin lesního podrostu (Carex digitata, C. michelii, Asarum europaeum a další) a podmínek prostředí (půda, klima, zápoj nadrostu). Jde o terénní experiment s obnovou pařezinového hospodaření v NPR Děvín, kde jsou založeny plochy, které se budou v roce 2018 dále rozšiřovat. Součástí stáže může být i spolupráce na vyhodnocování dat a prezentaci výsledků (konference, články).
POZNÁMKA: Není nutná žádná předběžná znalost z oboru ekologie rostlin, zato je potřebná systematičnost a ochota pracovat v terénu (nic náročného).

OBSAZENÁ STÁŽ

5.069 Sledování vztahu mezi biomasou a diverzitou rostlinných společenstev na Berounsku

Ekologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která může hlavně v budoucnosti významně ovlivnit současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat jak se mění velikost produkce a počet rostlinných druhů na různých typech luk v podmínkách klimatické změny. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit tři hypotézy. První hypotéza: při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza: při změně zastoupení hlavních funkčních skupin (traviny, byliny a bobovité) se mění také i celková produkce rostlinného společenstva. Třetí hypotéza: Se zvyšující se půdní vlhkostí se i zvyšuje produkce rostlinného společenstva. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s odlišným vodním režimem a vždy tři louky mají stejný typ vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá 1-3 roky, šlo by tedy o získání dalších výsledků. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude v laboratoři roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v laboratorní sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury bude několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět i z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budu vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování získaných výsledků, porovnání získaných výsledků s výsledky předchozími a s výsledky jiných autorů a příprava prezentace na Studentskou konferenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.106 Houboví parazité řas

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Houboví parazité řas a sinic jsou přehlíženou a nepříliš prozkoumanou složkou planktonu. Nicméně v poslední době přibývají důkazy, že tito parazité mohou velmi výrazným způsobem ovlivňovat vývoj a složení fytoplanktonu, který tvoří základ vodních ekosystémů. V průběhu stáže budeme sledovat sezónní vývoj parazitů i jejich hostitelů ve vodní nádrži a pomocí moderních fluorescenčních metod budeme studovat, jak nákaza ovlivňuje fyziologický stav napadených buněk řas (především rozsivek). Během stáže si student/studentka vyzkouší řadu klasických i moderních limnologických metod, včetně fluorescenční mikroskopie a digitální analýzy obrazu. Stáž kombinuje práci v laboratoři s nenáročnou prací v terénu (jejich vzájemný poměr závisí na zájmu stážistů).

OBSAZENÁ STÁŽ

6.056 Design and construction of a high voltage pulse generator for biomedical application

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Djamel Eddine Chafai
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nowadays, Pulsed electric field (PEF) technology is gaining more and more interest in research and in the industry due to its high economic impact in different applications such as in biomedical science and food processing. For the development of PEF technology, it is necessary to have a wide range of pulse parameters (amplitude, pulse width, frequency ...) for each application. During this internship, the student will learn in the first step about this technology and its different applications. In the second step, the student will understand different approaches for the design of high voltage pulse generators. By the end of the internship, the student will be able to build his/her own circuit and test it for a specific application in biomedicine.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.075 Experimentální mechaniky tekutin pro stavební inženýry

Technika Kraj Vysočina

LEKTOR STÁŽE: prof. Ing. Sergii Kuznetsov, Ph.D., Dr.Sc.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 24
ANOTACE: Laboratoř klimatický věrný tunel navrhuje stáže z oblasti experimentální mechaniky tekutin s aplikace pro stavební inženýry (http://cet.arcchip.cz/klimatick-vtrn-tunel). V rámci laboratorní praxe se studenty podílejí na problematice základní aerodynamiky, větrné inženýrství (wind engineering) a metrologie. Měření základních a odvozených veličin, vyhodnocování měření a vlastnosti měřicích systémů. Termoanemometrie (Constant Temperature Anemometry) – drátková anemometrie měření rychlosti a turbulence v 1, 2 nebo 3-rozměrném proudění vzduchu. Laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry) - neinvazivní metoda založená na laserovém osvětlování a kamerovém snímání proudu. Zviditelňování proudění – vizualizace proudu metodami generace kapiček, mlhy, heliových (He) bublinek a hedvábné provázky. Teorie modelování, zákony fyzikální podobnost, aerodynamické tunely, analogie a pravidla výroby experimentálních modelů.

7.040 Studium změn vývoje kulturní krajiny

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografie a současné vnímání prostoru.

OBSAZENÁ STÁŽ

7.042 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na použití a aplikovatelnost geografických informačních systémů založených na open-source licenci, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat různorodými metodami kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření. V rámci kvalitativní metodologie použijeme metody zúčastněného pozorování, participativní akční výzkum, (vč. participativní fotografické techniky "fotovoice", video techniky "videovoice", pořádání sbírek, výstav, happeningů, future city game atp.).

7.061 Srážko-odtoková bilance povodí

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem studentské práce bude vypracovat studii o srážko-odtokových poměrech vybraného povodí. Práce bude spočívat ve zpracování datových řad srážek a průtoků, stanovení jejich prostorových průměrů, analýzy mapových podkladů pomocí geografických informačních systémů a stanovení množství odtoku a výparu. Součástí stáže bude výjezd na experimentální povodí, kde se studenti seznámí s metodami terénního měření. Pro zájemce o hydrologické modelování nabízíme alternativní možnost - naprogramovat si vlastní jednoduchý hydrologický model.
POZNÁMKA: Obor stáže: Geografie - Hydrologie

OBSAZENÁ STÁŽ

8.094 Optimalizace metody izolace RNA z nanovlákenných nosičů pro tkáňové inženýrství

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Ing. Karolína Vocetková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem tkáňového inženýrství je pomocí vhodných nosičů, buněk a stimulů vytvořit novou, funkční tkáň. Připravené nanovlákenné vrstvy jsou osázeny buňkami a je sledována jejich metabolická aktivita, proliferace a morfologie. Pro sledování jejich diferenciace je nutné z nanovlákenných nosičů izolovat RNA. Metoda izolace RNA bude optimalizována v rámci stáže. Student si osvojí molekulárně biologické metody, jako je izolace RNA, stanovení koncentrace RNA pomocí na bázi fluorescence, absorbance, a její vizualizace pomocí elektroforézy, dále revezní transkripce a qPCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase).

OBSAZENÁ STÁŽ

8.097 Vývoj nanovlákenných nosičů pro regeneraci měkkých tkání

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Eva Filová, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na vývoj degradovatelných nanovlákenných nosičů se řízeným uvolňováním růstových faktorů pro regeneraci měkkých tkání. Bude testována adheze a proliferace myších fibroblastů na nanovláknech s využitím biochemických metod, imunohistochemického barvení a konfokální mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.098 Podpora endotelizace kardiovaskulárních protéz

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Elena Filová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Projekt bude zaměřen na podporu endotelizace srdečních chlopní na bázi decelularizovaných prasečích tkání s využitím endotelových buněk, endotelových progenitorových buněk a kmenových buněk z tuku.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.014 Minulost Ruska - věc neznámá

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na Rusko, nabídne seznámení s dějinami a orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme pouze z politického pohledu. Cílem stáže je nabídnout možnost proniknout do jejich kulturně civilizačních historických souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce 20. století, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století při sledování geneze a proměn ruské pravoslavné víry a církve, každodenního života společnosti a širších souvislostí kultury. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit práce o ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
POZNÁMKA: Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.027 Český domácí protirakouský odboj (1914-1918) a formování jeho obrazu v kolektivní paměti meziválečného Československa

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE: Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci navrhované stáže se student bude podílet na výzkumu problematiky formování obrazu českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918 v kolektivní paměti meziválečného Československa.

OBSAZENÁ STÁŽ