Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

3.034 Experimentální metody studia nových kapalných krystalů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je blíže se seznámit s problematikou kapalných krystalů a kapalně krystalických nanokompozitů. Absolvent stáže si osvojí jednoduché experimentální techniky jako je příprava cely pro elektro-optické měření, napouštění kapalně krystalického vzorku do cely, pozorování textur v polarizovaném světle optického mikroskopu, připojení elektrod k cele a pozorování elektro-optických změn, měření spontánní polarizace, vážení vzorku a měření diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC).

3.087 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Alexey Bubnov
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.

3.088 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Alexey Bubnov
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.097 Polovodičové nanostruktury

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Grym
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes, často nevědomky, setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Spolu s dalšími studenty budeš mít možnost pracovat v týmu, který se zabývá studiem elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní polovodičových nanomateriálů. Zaměřujeme se na přípravu polovodičových nanotyčinek o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů a pokoušíme se pochopit, jak takové tyčinky rostou a jak jejich vlastnosti ovlivňují použití v různých aplikacích, jako jsou senzory plynů, detektory záření nebo piezoelektrické nanogenerátory. Využíváme unikátní nanotechnologický a nanodiagnostický přístroj s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů, injekčním systémem plynů a řadou detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a rentgenova záření. Přístroj umožňuje modifikovat podložku elektronovým a iontovým svazkem v oblastech o velikosti desítek nanometrů a ovlivňovat tak umístění nanoobjektů na podložce. Ve spojení s injekčním systémem plynů pak lze na nanoobjektech připravovat elektrické kontakty přímo v elektronovém mikroskopu.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.098 Polovodičové nanostruktury

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Grym
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes, často nevědomky, setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Spolu s dalšími studenty budeš mít možnost pracovat v týmu, který připravuje polovodičové nanotyčinky o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Pokoušíme se pochopit, jak takové tyčinky rostou a jak jejich vlastnosti ovlivňují použití v různých aplikacích, jako jsou senzory plynů, detektory záření nebo piezoelektrické nanogenerátory. Jedním z důležitých nástrojů je unikátní nanotechnologický a nanodiagnostický přístroj s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů, injekčním systémem plynů a řadou detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a rentgenova záření. Přístroj umožňuje modifikovat podložku elektronovým a iontovým svazkem v oblastech o velikosti desítek nanometrů a ovlivňovat tak umístění nanoobjektů na podložce. Ve spojení s injekčním systémem plynů pak lze na nanoobjektech připravovat elektrické kontakty přímo v elektronovém mikroskopu.

3.100 Záření živých organismů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petra Vahalová
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Světélkující organismy poutají pozornost lidí snad od nepaměti. Již méně známým faktem je, že zdrojem slabého světelného záření jsou veškeré živé organismy, včetně člověka. Intenzita tohoto záření je pod úrovní citlivosti lidského oka, proto jsou k jeho zaznamenávání potřeba citlivé detektory. Jelikož pochody vedoucí ke vzniku zmiňovaného záření mají původ v metabolismu organismů, očekává se využití jeho detekce pro diagnostické účely. Stážista bude zkoumat slabou světelnou emisi na kultuře kvasinek, osvojí si základní znalosti o procesech, které záření produkují, metodách měření a možném využití v biomedicínské diagnostice. Téma stáže je mezioborové (fyzika, chemie, biologie), avšak důraz na konkrétní obor bude přizpůsoben zaměření studenta.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.102 Řízení makromodelu mikroskopu AFM

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Vlastimil Píč
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Mikroskop AFM dovoluje zkoumat povrchy vzorků s až atomárním rozlišením. Extrémně ostrý hrot odměřuje kontaktně či bezkontaktně po řádcích výšku zkoumaného povrchu. Počítač sestavuje z naměřených výškových dat mapu povrchu zkoumaného vzorku. Přístroj je velmi rozšířený pro vědecké zkoumání vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů. Makromodel AFM je funkční výuková zvětšenina přístroje. Má stejné funkce i způsob snímání. Dovoluje sledovat činnost a zkoušet různé algoritmy řízení. Zájemce bude testovat vlastnosti makromodelu AFM a přepisovat otestované algoritmy do standardního textového programovacího jazyka, podílet se na testování metodiky použití makromodelu. Makromodel AFM je funkční výuková zvětšenina přístroje. Má stejné funkce i způsob snímání. Dovoluje sledovat činnost a zkoušet různé algoritmy řízení. Zájemce bude testovat vlastnosti makromodelu AFM a přepisovat otestované algoritmy do strandarního textového programovacího jazyka, podílet se na testování metodiky použití makromodelu.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.125 Degradace organometalických perovskitových slunečních článků na lokální úrovni

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Fotovoltaické články na bázi organometalických perovskitových vrstev (CH3NH3PbI3) jsou perspektivním a dnes nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím fotovoltaiky. Účinnost těchto tenkovrstvých článků již pokořila 20% hranici, ukazující velký potenciál této levné tenkovrstvé technologie. Vzhledem ke komplexní chemické struktuře a lokální nehomogenitě aktivní vrstvy je nutné charakterizovat tyto články s vysokým laterálním rozlišením. Proto bude student seznámen s měřením lokálních vlastností pomocí fotoluminiscence, případně mikroskopu atomárních sil (AFM), umožňující pozorovat vlastnosti zkoumaných vzorku až mikro/nano-metrovým rozlišením. Hlavní pozornost bude věnována zejména degradaci perovskitových vrstev za přítomnosti vzdušné vlhkosti a při lokálním osvětlení.

3.126 Nový druh tenkých slunečních článků

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Tenkovrstvé sluneční články jsou, díky potenciálu nízké ceny, hlavním konkurentem technologie založené na krystalickém křemíku. Zejména perovskitové solární články za poslední roky doslova rozpoutaly bouři ve fotovoltaice. Tenkovrstvá technologie kombinovaná s vysokou účinností přeměny slunečního světla v elektrickou energii upoutala pozornost předních vědeckých skupin po celém světě. Zásadním problémem perovskitových článků je degradace strukturních a elektronických vlastností způsobená vzdušnou vlhkostí a osvětlením. Vyřešení tohoto problému je pro uvedení perovskitů do praxe je nutné tyto změny minimalizovat. Stáž proto bude věnována zejména zkoumání degradace perovskitových vrstev v závislosti na chemickém složení a přípravě vrstvy.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.150 Co se děje v bouřkovém oblaku?

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vznik bleskového výboje uvnitř bouřkového oblaku stále ještě není zcela vysvětlen. Teorie ukazuje, že by svou roli v procesu vzniku bleskového výboje mohlo sehrát kosmické záření. Bouřkové oblaky se vyskytují obvykle ve výšce 2-10 kilometrů nad zemí. K tomu, abychom mohli zkoumat, co se uvnitř bouřkového oblaku děje, nepotřebujeme vždy letadlo nebo balon, stačí nám observatoř vysoko v horách. Náplní projektu je analýza měření uskutečněných na observatoři Ústavu experimentálnej fyziky SAV umístěné na vrcholu Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách. Tam byla pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AVČR nově instalována dvojice antén SLAVIA určených k širokopásmovému měření elektromagnetického záření bleskových výbojů. Výsledky projektu mohou vést k novým informacím o tom, co se děje přímo v nitru bouřkového oblaku.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.160 Hranice dvojčatění a fázová rozhraní v multiferroických materiálech

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Oleg Heczko
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Materiály s tvarovou pamětí patří ke skupině multiferroických materiálů, které kombinují nejméně dvě fyzikální úrovně jako například feromagnetismus a feroelasticitu (jev magnetické tvarové paměti). Zároveň se mohou považovat za takzvané chytré (smart) materiály, neboť jsou schopny reagovat na vnější podněty a měnit svůj stav podle okolí (The material is the machine). Základem tohoto chování je martensitická transformace a specifické martensitická struktura a přítomnost strukturních domén zvané dvojčata. Práce bude zaměřena na mikroskopické pozorování a experimentální studium hranic dvojčatění a jejich pohybu v monokrystalech Ni-Mn-Ga v pokojové teplotě a studium fázových rozhraní při martensitické transformaci při změně teploty. Ve výzkumu jevu magnetické tvarové paměti má naše skupina dlouhou tradici a patří ke světové špičce. Nevyžadujeme specifickou úroveň uchazeče, ale podle úrovně a zájmu bude přizpůsobena úroveň stáže.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.167 Elektronový mikroskop – klíč k odhalení tajemství nanosvěta

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ačkoli dnes mají elektronové mikroskopy (EM) nezastupitelné uplatnění v mnoha vědeckých oborech a jsou běžně používaným výzkumným nástrojem, žáci středních škol i široká veřejnost mají o elektronové mikroskopii nulové či jen velmi nízké povědomí. Unikátní možnosti EM si tak uvědomuje sice významný, ale stále poněkud omezený okruh vědců. Zájemce o tuto stáž může svým přispěním pomoci tento stav změnit. Během stáže se student/studentka blíže seznámí se skenovací elektronovou mikroskopií (teoreticky i prakticky). Cílem stáže pak bude vytvoření kvalitního výukového materiálu (např. ve formě posteru, pracovního listu, hry, pomůcky), který bude sloužit k popularizaci elektronové mikroskopie (mj. během Dnů otevřených dveří na FZÚ AV ČR). Stáž je vhodná pro studenta/studentku se zájmem o přírodní vědy, kterého/kterou láká práce s elektronovým mikroskopem, je kreativní a nadšený/nadšená nadchnout pro elektronovou mikroskopii i ostatní.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.174 Detekce materiálů pomocí Ramanovy spektroskopie

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Kristína Ganzerová
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student si během stáže vyzkouší řadu experimentů jako ověřování pravosti podpisů, bude pátrat po metanolové aféře, ověří zdravotní nezávadnost léčiv a bude zkoumat různé formy uhlíku (diamant, grafit, grafén). Osvojí si základní fyzikální principy Ramanovy spektroskopie pro pochopení správného provedení experimentů a zpracuje dané téma ve formě posteru nebo prezentace. Pro tuto stáž není zapotřebí žádných předchozích znalostí. Důležitý je pouze zájem o dané téma a ochota učit se novým věcem.

3.180 Stanovení hloubky sedimentární pánve ze záznamů seismického neklidu

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Zemský povrch neustále kmitá a vibruje, což se označuje termínem seismický neklid (či šum). Tyto nanometrové deformace se šíří pod zemským povrchem formou seismických vln a nesou tak unikátní informace o zemské struktuře. Ačkoli je seismický neklid všude kolem nás, je příliš slabý na to, aby ho člověk pocítil. Lze jej však měřit a zaznamenávat citlivými přístroji (seismometry), které nám tak poskytují pohled pod zemský povrch. Stáž nabízí seznámení se s fyzikální podstatou, měřením a interpretací seismického neklidu.

3.190 Experimentální astročásticová fyzika

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Martina Boháčová
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Observatoř Pierra Augera v Argentině zaznamenává částice o nejvyšších energiích, jaké kdy člověk pozoroval. Tyto částice přilétají z neznámých zdrojů ve vesmíru. Cílem Observatoře je určit směry jejich příletu, proměřit energetické spektrum, či stanovit chemické složení těchto částic. Předmětem stáže bude seznámení se s experimentálními metodami, které se v astročásticové fyzice používají. Student/ka si vyzkouší různé aspekty z oblasti detekce, zpracování a interpretace naměřených dat.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.209 Experimentální astročásticová fyzika

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Martina Boháčová
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Observatoř Pierra Augera v Argentině zaznamenává částice o nejvyšších energiích, jaké kdy člověk pozoroval. Tyto částice přilétají z neznámých zdrojů ve vesmíru. Cílem Observatoře je určit směry jejich příletu, proměřit energetické spektrum, či stanovit chemické složení těchto částic. Předmětem stáže bude seznámení se s experimentálními metodami, které se v astročásticové fyzice používají. Student/ka si vyzkouší různé aspekty z oblasti detekce, zpracování a interpretace naměřených dat.

3.214 Mikroskopické pozorování nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Vaniš
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S vývojem nových polovodičových nanostruktur roste i požadavek na jejich následnou charakterizaci. Nejrozšířenější metodiky využívající se v této oblasti v současné době jsou skupina mikroskopií skenující sondou (SPM) a charakterizace/modifikace elektronovým (SEM) či iontovým svazkem (FIB). V rámci projektu nabízíme možnost podílet se na vývoji a testování měřících zařízení pro charakterizaci v našem ústavu vyrobených polovodičových nanostruktur; přípravě vzorků na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů a injekčním systémem plynů; získání dovedností se standardně používanými mikroskopickými metodami jako je mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelová mikroskopíe (STM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM).

OBSAZENÁ STÁŽ

3.215 Mikroskopické pozorování nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Vaniš
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S vývojem nových polovodičových nanostruktur roste i požadavek na jejich následnou charakterizaci. Nejrozšířenější metodiky využívající se v této oblasti v současné době jsou skupina mikroskopií skenující sondou (SPM) a charakterizace/modifikace elektronovým (SEM) či iontovým svazkem (FIB). V rámci projektu nabízíme možnost podílet se na realizaci a testování měřících zařízení a metodik pro charakterizaci polovodičových nanostruktur; přípravě vzorků na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením (SEM), fokusovaným svazkem Ga iontů (FIB), hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů (SIMS) a injekčním systémem plynů (GIS); získání dovedností se standardně používanými mikroskopickými metodami jako je mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelová mikroskopíe (STM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM).

3.222 Fyzika termojaderného plazmatu v tokamaku

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Horáček, dr. és sc.
INSTITUCE: Ústav fyziky plazmatu
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: S vidinou plazmové termojaderné elektrárny budoucnosti (ITER), provozujeme v Praze tokamak COMPASS. Úkolem studenta by byla 3D simulace v programu COMSOL Multiphysics (elektromagnetismus a pevnostní namáhání) magnetické cívky. Student se dále pasivně seznámí s experimentální prací, zpracováním dat programováním, fyzikou plazmatu, termovizí, lasery, výkonovou elektrotechnikou, ...

3.223 Lví řev za hranicí zemské magnetosféry

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. David Píša, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Proud nabitých částic ze Slunce, který se šíří meziplanetárním prostorem nadzvukovou rychlostí, se nazývá sluneční vítr. Před zemskou magnetosférou, která tvoří tomuto toku překážku, dochází k zpomalení slunečního větru a vzniku přechodové oblasti, která se též nazývá magnetosheath. V magnetosheathu dochází k zesílení magnetického pole a zvýšení teploty částic plazmatu. Typicky se v této oblasti vyskytují různé druhy nestabilit, které mohou dát vzniknout elektromagnetickým vlnám. Nejintenzivnějšími elektromagnetickými vlnami v oblasti magnetosheathu jsou kruhově polarizované pravotočivé vlny vlny ve frekvenčním pásmu okolo 100 Hz. Když si jejich objevitelé tyto vlny převedli na zvuk, připomínaly jim řev lvů a proto se těmto vlnám říká též lví řev. Náplní projektu bude vizuálně identifikovat emise typu lví řev v časově-frekvenčních spektrogramech naměřených přístroji STAFF-SA na palubě družic CLUSTER během jejich průletů oblastí magnetosheathu. Získané výsledky budou použity pro statistickou studii z více než 15 let pozorování. Tyto výsledky doplní naše poznatky o procesech v této přechodové oblasti.