Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

9.999 Testovací stáž

Antropologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Igor Hnízdo
INSTITUCE: test
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Jedná se o zkoušku, ignorujte prosím

OBSAZENÁ STÁŽ

10.130 Digitalizace zvukových záznamů nářečních promluv

Filologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: PaedDr. Zuzana Hlubinková, CSc.
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student bude seznámen se základy dialektologie a pravidly nářečního přepisu. Bude se podílet na digitalizaci nářečních nahrávek (poslech a přepis).

OBSAZENÁ STÁŽ

10.152 Teorie a praxe etymologického slovníku

Filologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Malčík
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student či studentka se v rámci stáže seznámí s metodologickými principy tvorby etymologických slovník a tyto pak bude uvádět do praxe.

OBSAZENÁ STÁŽ

10.202 Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž studenty seznámí s dlouhodobým výzkumným projektem realizovaným na půdě Kabinetu pro klasická studia, Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Věnuje se inscenační tradici antického dramatu v českých zemích. Studenti budou nejprve pod odborným vedením zkoumat antické dramatické texty jako soubor významů. Naučí se pracovat s nástroji, kterými je možné tyto významy odhalit a při studiu materiálů z naší databáze inscenací antického dramatu www.olympos.cz jim budou představeny základní způsoby, jak je možné převést text do svébytného jevištního tvaru, který na základě antické předlohy tvoří naléhavé a čitelné sdělení pro moderního diváka. Studenti budou dále sledovat konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích v závislosti na různých společenských faktorech. (Nejen) divadlo inscenující antické dramatické texty jim bude představeno jako způsob, kterým lze lépe pojmenovat současný svět. Průběh stáže: V průběhu stáže budou studenti s lektorkou číst vybraná antická dramata a interpretovat je metodou close reading, navštíví přednášku k dějinám řeckého divadla nebo interpretační seminář řeckého dramatu, které realizujeme v rámci spolupráce s Katedrou divadelní vědy FF UK, seznámí s databází www.olympos.cz a budou mít možnost vyzkoušet si, co obnáší analýza inscenací antického dramatu, což tvoří hlavní náplň výzkumného projektu Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Sami se také na základě nabytých dovedností pokusí vytvořit dramaturgický rozbor vybraného textu. V případě, že v době stáže bude možné v Praze navštívit představení antického dramatu, s lektorkou je navštíví a budou je společně analyzovat.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.105 Současná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr David Černý, PhD
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Současná etika zahrnuje celou řadu teorií, od teorií konsekvencialistických před teorie kontraktualistické až po moderní verze přirozenoprávní etiky. V rámci stáže se student/ka seznámí se základními systémy současné etiky, získá přehled o teoriích welfare (subjektivních a objektivních) a jejich vztahu k etice. Naučí se uvažovat v etické perspektivě a naučí se rovněž aplikovat získané poznatky na některé vybrané problémy aplikované etiky: eutanazie, práva zvířat, trest smrti, etika vědeckého výzkumu apod.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.193 Hermeneutika přátelství jako selektivní figury v Platónových spisech.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se nejprve seznámí se základními výkladovými koncepty platónského bádání a získá představu o odpovídajících interpretačních metodách. Poté bude obeznámen s metodou formální analýzy a jejím prostřednictvím se vpraví do práce s formálními kritérii v rámci tzv. raných dialogů. Lektor jej seznámí se svou anamnestickou interpretací této skupiny, včetně členění na homérovské a elenktické dialogy. S těmito znalostmi pak stážista bude asistovat lektorovi při výzkumu středních dialogů s využitím specifické figury přítele, selektujícího podle konkrétního lexika typ auditoria, celkový kontext pasáže a jeho interpretační vyznění.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.208 Právo, moralita a mravnost v Hegelových Základech filosofie práva

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Chotaš, PhD.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hegelovy "Základy filosofie práva" (1821) jsou stěžejním politicko-filosofickým spisem tohoto významného německého filosofa. Cílem stáže budou pravidelné konzultace témat "právo", "moralita" a "mravnost" v Hegelově spise. Výsledky těchto konzultací by měly být zužitkovány v kvalifikačních pracích na vysokých školách.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.216 Jak se přátelit s pravdou? Přátelství a filosofie na řecký způsob

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Filosofie se zrodila v lůně řecké kultury jakožto "přátelství s moudrostí". Přátelství je obvykle chápáno na způsob antropologické konstanty, tedy jako všeobecně rozšířený a interkulturně srozumitelný vztah, jenž nicméně vyrůstá z individuálních a rozumově obtížně postižitelných vzájemných sympatií. Stážista se nejprve obeznámí s institucí přátelství ve starém Řecku, kde hrálo přátelství roli překvapivě významné a formálně zakotvené společenské i politické instituce. V počátcích naší kultury - a v hloubi našich trvajících intelektuálních vzorců - tak během stáže odhalí dnešnímu člověku obtížně přístupný fenomén několika druhů "přátelství", mezi nimiž Řekové pečlivě rozlišovali. Uvědomí si, jak nedostatečným lexikem moderní Evropan v tomto směru disponuje a tato sebereflexe bude prohloubena na filosofické půdě. Během stáže se budeme ptát, zda současný člověk bez hlubšího studia vůbec rozumí oné typicky řecké perspektivě, na jejímž základě se zrodilo sebevědomé evropské lidství? Zodpovězení otázky "Co je to přátelství" a "Co zahrnuje koncept přítele" se ukáže jako klíčové pro porozumění filosofii vůbec. Stážista postupně prozkoumá několik možných odpovědí (Homér, lyrika, Sofoklés, Platón, Aristotelés) a na závěr by měl nahlédnou svoji vlastní pozici.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.219 Atheismus v antice ... a dnes?

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Otázka atheismu je neoddělitelně spjata se zrodem filosofie ve starém Řecku. Má však antický pojem atheismu něco společného s naším dnešním pojmem? Právě v současných Čechách - označovaných za nejateističtější zemi Evropy - je reflexe různých konceptů atheismu aktuálnější, než kdy jindy. Stážista se nejprve seznámí se základní charakteristikou řeckého polytheistického olympského náboženství a pak bude postupně kriticky přehodnocovat antické zprávy o vybraných postavách tzv. atheistů. Interpretace textu bude zároveň procesem sebereflexe interpreta samotného.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.074 Umělecký místopis obce Račice-Pístovice

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Dolejší
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Uměleckohistorická topografie je jedním ze základních východisek pro další výzkum umělecké tvorby na určitém území. Dokončení prvního vědeckého místopisu je proto i jedním z klíčových projektů Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Oddělení topografie se sídlem v Praze a Brně aktuálně připravuje 4. svazek řady Umělecké památky Moravy a Slezska. Stáž nabízí možnost podílet se na této rozmanité práci a získat tak praktické dovednosti pro další činnost v oboru. Student v rámci stáže kompletně připraví jedno heslo, spadající do 4. svazku edice UPMS, který zahrnuje lokality sub R-Ž. Bude se jednat o obce Račice-Pístovice v okrese Vyškov. Soupis v tomto památkově bohatém sídle jihomoravského regionu bude zahrnovat zámek s důrazem na jeho renesanční stavební etapu, kostel Zvěstování P. Marie a drobné sakrální památky na katastru obce. Ve spolupráci s lektorem se student seznámí s postupem přípravy podkladů pro terénní výzkum, jako je excerpce odborné literatury, archivních pramenů i dokumentace uložené v oddělení evidence NPÚ. Při výjezdech do zvolené lokality se seznámí se specifiky terénního výzkumu a dokumentace uměleckohistorického fondu. V terénu získané poznatky bude konfrontovat s dosavadním stavem poznání, připraví text i fotografickou a plánovou přílohu hesla. Stáž je vhodná pro studenta oboru dějin umění, historie a příbuzných oborů, který má zájem vyzkoušet si v praxi práci historika umění.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.076 Soupis uměleckých památek - stále živé téma dějin umění

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kateřina Dolejší
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Soupis uměleckých památek - stále živé téma dějin umění První zájem o místopis uměleckých děl se v českém a moravském prostřední objevuje už od 16. století. Vědecky koncipovaný soupis však začal vznikat až v počátcích České akademie pro vědy, slovesnost a umění. I po 125 letech však ucelený topografický přehled o umění na našem území chybí. Zacelit tuto mezeru se snaží pracovníci oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd, v. v. i. s pracovišti v Praze a Brně, kde se dokončuje mnohasvazková řada Umělecké památky Čech, Moravy a Slezska, Prahy. V rámci stáže se student seznámí se základy soupisové práce a s lektorem připraví jedno heslo pro 4. svazek UPMS. Bude se jednat o některé památkově bohaté sídlo na Jižní Moravě. Student si vyzkouší práci v odborných knihovnách, archivech, na NPÚ a s ní související heuristiku a kritiku pramenů. S lektorem pak navštíví vybranou lokalitu a bude se podílet na ověřování a získávání poznatků přímo v terénu. Stáž je vhodná pro studenta se zájmem o společenské vědy, zejména historii a dějiny umění, který může zkušenost ze stáže využít při rozhodování o volbě svého budoucího vysokoškolského studia.

OBSAZENÁ STÁŽ

14.153 Sběr a statistická analýza dat z hokejové extraligy

Ekonomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Radek Janhuba
INSTITUCE: Národohospodářský ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Internet je v dnešní době plný informací, které lze zpracovat pro analýzu mnoha různých témat. Potřebné informace jsou často na webu dohledatelné v podobě, která s použitím speciálních nástrojů umožňuje jejich využití. V rámci stáže se student nejprve naučí automaticky stahovat dostupná data (tzv. web scraping) a souběžně se seznámí s nástroji pro jejich zpracování. Druhá část bude zaměřena na základní koncepty potřebné pro statistickou analýzu dat (např. testování hypotéz) a samotnou analýzu včetně efektivního reportování výsledků v tabulkách a grafech. Ačkoliv je stáž zařazena do oblasti ekonomie, bude koncipována tak, aby nabyté dovednosti bylo možno využít v mnoha dalších oborech.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.053 Reakce málo rozpustných sloučenin kobaltu a molybdenu při přípravě sulfidických katalyzátorů

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství byla vyvinuta nová původní metoda přípravy Co(Ni)Mo katalyzátorů nazvaná suspenzní impregnace, při které reaguje vodná suspenze oxidů a hydroxidů těchto přechodových kovů s nosičem. Student prozkoumá vzájemnou reaktivitu prekurzorů se zaměřením na stanovení specifického povrchu sraženin v oxidickém stavu i v tzv. sulfidickém stavu (stav po redukční sulfidaci plynou směsí sulfanu a vodíku) metodou fyzisorpce dusíku podle Nelsena a Eggertsena. Metoda přípravy bude modifikována za použití komplexotvorných nebo porotvorných činidel. Vzorky budou porovnány s referenčním průmyslovým katalyzátorem. Vybrané roztoky, suspenze anebo sraženiny budou zkoumány například elektronovou mikroskopií a Ramanovou spektroskopií. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.137 Biometrické osobní údaje a ochrana soukromí

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V průběhu stáže se student/ka detailně seznámí s etickými a právními aspekty ochrany soukromí v digitálním věku včetně specifické problematiky zpracovávání biometrických údajů druhé generace zaměřených na profilování fyzických osob a předpovídání jejich budoucího chování. Součástí stáže bude i uvedení do problematiky metodologie zkoumání otázek v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Student/ka se bude účastnit pravidelných odborných diskusních setkání na ústavu a případně i setkání vědeckého týmu pracujícího na grantovém projektu "Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana", aby se plně seznámil/a s praktickým vědeckým životem.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.144 Právo a ochrana klimatu

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Hana Müllerová
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Klimatické změny a globální oteplování patří mezi tzv. globální problémy životního prostředí, které vyžadují řešení na mezinárodní úrovni. Mezi nejdůležitější nástroje k řešení tohoto problému patří nástroje právní, jejichž výzkum v ochraně klimatu se nabízí jako téma stáže pro vysokoškolského studenta právního studijního programu. Tato problematika zasahuje řadu právních oblastí, od využití právních principů, přes zkoumání nástrojů mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva využívaných v této oblasti a jejich úspěšnosti při řešení tohoto problému, až po nástroje lidských práv a otázky na pomezí práva a filozofie, jako jsou mezigenerační spravedlnost a práva budoucích generací či environmentální spravedlnost v globálním měřítku. Záměrně je zvoleno téma, které dosud nebylo v české právní literatuře příliš zpracováno, což představuje určitou výzvu vyzkoušet si za odborného vedení způsob vědecké práce typický pro oblast právní vědy, včetně vlastního „zmapování“ si dané problematiky a jejího optimálního zúžení na ty aspekty, které budou následně analyzovány a rozpracovány více do hloubky. V průběhu stáže se student seznámí s prací s moderními formami zdrojů – zorientuje se v elektronických databázích s právními zdroji, naučí se využívat citační software EndNote, bude pracovat s cizojazyčnými prameny. Výstupem může být příprava rukopisu článku pro odborný právní časopis, případně příprava konferenčního příspěvku. Stáž je vhodná pro studenta s dobrou znalostí minimálně angličtiny.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.198 právo a etika

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: JUDr. Adam Doležal, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž se týká problematiky propojení etiky a práva, zejména v oblasti aplikované etiky a bioetiky. Tematicky bude zaměřena zejména na problematické body jako je eutanazie, trest smrti, právní a morální odpovědnost jednotlivce za vlastní jednání.

OBSAZENÁ STÁŽ

16.199 Právní odpovědnost

Právo Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je poodhalit teoretické a praktické aspekty odpovědnosti za vlastní jednání a přiblížit je na konkrétních právních případech. Stáž má také umožnit seznámit se s novými trendy a prameny v právní teorii a praxi.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.077 Svítící organizmy jinak

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Michaela Poplová
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Každý z nás se během svého života určitě setkal se svítící světluškou nebo zná obrázky svítících hub či mořských živočichů. Málo kdo ale ví, že velmi slabě svítí všechny organizmy od těch nejjednodušších (bakterie) až po ty nejsložitější například člověka. Není se čemu divit, protože toto svícení nemůžeme vidět pouhým okem, ale k jeho záznamu musíme použít velmi citlivé detektory. Na rozdíl od světlušek, které používají ke svícení speciální látky, naše velmi slabé svícení vzniká ve všech organizmech díky vnitřním metabolickým pochodům. Právě díky principu generování lze očekávat využití právě v diagnostice. Na našem pracovišti se dozvíš, jak toto svícení vzniká, jak ho měřit a k čemu se dá využít. Většinu času, ale budeš trávit v laboratoři nad svými experimenty. Jelikož je toto téma mezioborové, budeš pracovat v chemické laboratoři (chemie) s živými organismy (biologie) a měřit citlivými detektory (fyzika). Není se, ale čeho bát, protože celá stáž bude přizpůsobena tvému zaměření.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.115 Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů

Biofyzika Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Václav Karlický
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V přirozeném prostředí jsou rostliny vystaveny rychle se měnícím intenzitám světla. Aby nedošlo k poškození fotosyntetického aparátu vlivem nadměrné ozářenosti, je u rostlin vyvinuta celá řada fotoochranných mechanismů. Stáž se bude zabývat těmito procesy u smrku ztepilého a dalších jehličnanů, u nichž byly naznačeny odlišnosti oproti nejčastěji studovaným modelovým rostlinám.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.030 Analýza spekter slunečních erupcí

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Kotrč, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sluneční erupce jsou nejmohutnější energetické jevy na Slunci, které mohou podstatnou měrou ovlivnit i horní vrstvy zemské atmosféry a další jevy na Zemi. Existuje stále mnoho nezodpovězených otázek, na něž je možno najít odpověď studiem spekter a snímků pořízených v různých spektrálních čarách z přístrojů na pozemských i družicových experimentech. Mezi aktuální problémy patří např. určení místa uvolnění energie po dopadu svazků urychlených částic, studium efektů spojených se šířením energie ve sluneční chromosféře, časové a prostorové změny profilu spektrálních čar v eruptivní atmosféře atd. Student se v projektu bude věnovat pochopení problematiky optických spekter a filtrogramů, vlastnímu pořizování spekter na velkém slunečním spektrografu v Ondřejově, zpracování a vyhodnocení informací. Student se aktivně zapojí do nového výzkumného projektu měření a analýzy spektrálního toku erupce v optických kontinuích. Bude získávat a zpracovávat dílčí data. Předpokládá se hlubší zájem o fyziku, matematiku a práci s výpočetními programy.

OBSAZENÁ STÁŽ