Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

9.072 Příprava anglické jazykové verze výstavy o Jaroslavu Heyrovském "Story of the Mercury Drop"

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Putovní výstava o nositeli Nobelovy ceny za chemii (1959) Jaroslavu Heyrovském existuje již téměř 10 let. Lektorka stáže je její spoluautorkou. Cílem stáže bude se stážistou připrvit angickou jazykovou verzi, která bude potom prezentována na internetu a stane se v 3D podobě anglickou mutací výstavy Příběh kapky. Student/ka se tak seznámí s řadou materiálů z oboru chemie (knihy, publikace, dobové materiály, přístroje, fotografie, filmy) a nahlédne pod pokličku toho, jak vzniká výstava. Stáž vyžaduje nadšence, který rád čte, píše, chce se zdokonalit v angličtině, nedělá mu problém kreslení (vítána ztvárnění jako je komix, animace aj.) a nebojí se nových médií. Stáž bude časově náročnější. Po představu, čím je česká verze výstavy tvořena, a z čeho budeme pro anglickou verzi čerpat, navštiv webové stránky výstavy Příběh kapky - http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.
POZNÁMKA: Obor stáže je historický a současně chemický, neboť se jedná o zpracování osobnosti, která působila v chemii.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.086 Po stopách počátků republiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň se student/studentka zúčastní organizačních příprav odborné konference pořádané ústavem. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historie, právo, filosofie, apod.).

OBSAZENÁ STÁŽ

10.092 Vícejazyčná výchova v jazykově smíšených rodinách v České republice

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Od 90. let minulého století roste v České republice počet rodin, ve kterých se kromě češtiny mluví i dalším jazykem, resp. dalšími jazyky. Při výchově dětí v jazykově smíšených rodinách zaujímají tyto jazyky různě důležitá postavení, a to i díky tomu, že se různým jazykům dostává různé společenské podpory, mj. na základě měnící se situace ve školství a na trhu práce. Rodina se tím stává jednou ze společenských institucí, ve které lze sledovat vliv globalizačních procesů na jazykovou situaci v České republice. Projekt se zaměří na následující otázky: 1) Jaké představy o vícejazyčné výchově mají rodiče ve vícejazyčných rodinách v ČR a jaké výchovné strategie uplatňují? 2) Jaké je postavení češtiny v těchto rodinách a jaké je postavení dalšího jazyka, resp. dalších jazyků? 3) Jaké problémy vznikají při vícejazyčné výchově dětí v kontaktu s jinými společenskými institucemi (např. školou) a jakým způsobem se tyto problémy řeší? Stážistka/stážista získá praktické znalosti o tom, jak se provádí kvalitativní sociolingvistický výzkum. Stáž bude mít tyto části: četba odborné literatury (v češtině nebo angličtině, příp. němčině), příprava a realizace výzkumných rozhovorů, přepis rozhovorů podle speciálních pravidel, analýza rozhovorů a prezentace výsledků v semináři oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR.
POZNÁMKA: Stáž může být podle přání stážisty/stážistky částečně vedena v angličtině.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.038 Současná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. David Černý, PhD
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během této stáže se stážista/ka podrobně seznámí se současnou normativní etikou. Představíme si hlavní normativní etické teorie, probereme jejich aplikace na některá vybraná témata (eutanazie, práva zvířat, imigrace, spravedlivá válka, teorie trestání). Budeme hovořit také o vybraných problémem metaetiky, především o morální epistemologii a problematice morálních vlastností a faktů.

OBSAZENÁ STÁŽ

12.041 Vývoj webových mapových aplikací

IT Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Smyslem stáže je seznámit se s možnostmi tvorby mapových webových portálů sloužících k prezentaci dat prostorového charakteru. Cílem by měl být vývoj mapového portálu, který umožní dynamicky prezentovat geografická data různého tématu (témata aktuálně řešená na Ústavu geoniky AV ČR).

OBSAZENÁ STÁŽ

12.114 Co vidí počítač v mikroskopu

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, zejména mikroskopického. Typicky se o metody pro potlačení šumu a o metody pro vyhledání např. buněk ve snímku. Student si na stáži nejdříve vyzkouší základní metody, používané pro úpravu obrazu, od kterých bude postupovat ke složitějším.
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - ideálně alespoň základní zkušenost s programováním v jazyku Java nebo Python.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.050 Dějiny umění zblízka

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž nabídne studentovi možnost seznámit se zblízka s chodem a činností vědeckého pracoviště AV ČR. Během stáže se student zapojí jak do plnění výzkumných úkolů, tak do příprav popularizačních aktivit i administrativní agendy brněnského pracoviště Ústavu dějin umění. V rámci odborné práce navštíví s lektorkou instituce, které poskytují podklady k uměleckohistorické práci, jako jsou archivy, odborné knihovny, pracoviště Národního památkového ústavu a seznámí se zde se základy heuristiky. Získané podklady pak bude konfrontovat při terénním výzkumu vybrané památkově významné lokality na Moravě. Získá tak orientační představu o podstatě uměleckohistorické praxe. Student bude mít také možnost zapojit se do příprav celoakademických akcí, které směřují k popularizaci vědy, jako je festival Týden vědy a techniky, dny otevřených dveří, prezentace knižní produkce ÚDU, interaktivní programy pro děti mladšího školního věku atd. V neposlední řadě pak lektorka studenta nechá nahlédnout i do základní administrativy, spojené s chodem výzkumného pracoviště. Absolvent stáže by tak měl získat všestrannou představu o jednom z možných způsobů uplatnění humanitně zaměřeného studia.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.052 Výstavy moderního umění

Dějiny umění Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Pavla Machalíková, PhD
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Zpracování dokumentačních materiálů ke klíčovým uměleckým výstavám v českých zemích v rozmezí let 1800-1945. Projekt je zaměřený na zhodnocení role, jakou hrály klíčové umělecké výstavy v prezentaci soudobého umění. Základní rešerše se opírá o dobovou dokumentaci i o druhotnou literaturu. V rámci širšího projektu ÚDU možnost zpracovat v době stáže několik vybraných výstav do uceleného samostatného projektu.

13.067 Grafické listy Rembrandta van Rijn ze sbírek Moravské galerie v Brně

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na asistenci při základním průzkumu kolekce grafických listů Rembrandta van Rijn ze sbírek Moravské galerie v Brně. Zkoumána bude provenience, vodoznaky a stavy dochovaných tisků, které budou následně zařazeny do kontextu Rembrandtova díla.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.093 Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové

Dějiny umění Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž studenty seznámí s dlouhodobým výzkumným projektem realizovaným na půdě Kabinetu pro klasická studia, Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Věnuje se inscenační tradici antického dramatu v českých zemích. Studenti budou nejprve pod odborným vedením zkoumat antické dramatické texty jako soubor významů. Naučí se pracovat s nástroji, kterými je možné tyto významy odhalit a při studiu materiálů z naší databáze inscenací antického dramatu www.olympos.cz jim budou představeny základní způsoby, jak je možné převést text do svébytného jevištního tvaru, který na základě antické předlohy tvoří naléhavé a čitelné sdělení pro moderního diváka. Studenti budou dále sledovat konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích v závislosti na různých společenských faktorech. (Nejen) divadlo inscenující antické dramatické texty jim bude představeno jako způsob, kterým lze lépe pojmenovat současný svět. Průběh stáže: V průběhu stáže budou studenti s lektorkou číst vybraná antická dramata a interpretovat je metodou close reading, navštíví přednášku k dějinám řeckého divadla nebo interpretační seminář řeckého dramatu, které realizujeme v rámci spolupráce s Katedrou divadelní vědy FF UK, seznámí s databází www.olympos.cz a budou mít možnost vyzkoušet si, co obnáší analýza inscenací antického dramatu, což tvoří hlavní náplň výzkumného projektu Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Sami se také na základě nabytých dovedností pokusí vytvořit dramaturgický rozbor vybraného textu. V případě, že v době stáže bude možné v Praze navštívit představení antického dramatu, s lektorkou je navštíví a budou je společně analyzovat.

OBSAZENÁ STÁŽ

14.107 Aplikovaný ekonomický výzkum

Ekonomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jakub Grossmann, M.A.
INSTITUCE: Národohospodářský ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci stáže bude stážista/stážistka proveden/a celým procesemm aplikovaného ekonomického výzkumu tj., od hledání a definování výykumné otázky až po vytvoření prezentace výsledků. Konkrétní náplní bude: přesné definování cílů výzkumu, sběr dat, příprava dat pro výzkumné účely, deskripce dat (vizualizace, statistický popis), aplikace regresivních metod, vytvoření zprávy obsahující výsledky výzkumu. Navrženým tématem je analýza faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí za pomocí hedonic pricing modelu. V případě silného zájmu může být téma upraveno, avšak musí se jednat o aplikovanou ekonomii. Dalšími možnými oblastmi jsou například: trh práce, diskriminace, mzdová nerovnost apod.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.010 Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech v ÚCHP AV ČR systematicky sledujeme přípravu a klíčové vlastnosti hydrorafinačních katalyzátorů. Student provede srovnávací experimenty syntézy reakcí Co(Ni)Mo(W) solí nebo suspenzí oxidů a hydroxidů. Posoudí vliv hydroxidu amonného nebo porotvorného činidla na reaktivitu látek a výsledný specifický povrch připraveného sulfidu metodou podle Nelsena a Eggertsena. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.034 Tvorba a charakterizace nanovlákenné vrstvy

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Petra Peer, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nanovlákenné vrstvy připravené pomocí elektrostatického zvlákňování se již dnes využívají pro své výjimečné vlastnosti jako membrána v netkaných textiliích zabraňující průniku jemných prachových částic a mikroorganismů. Práce bude zaměřena na přípravu polymerních roztoků, ze kterých se následně vyrábí nanovlákenné vrstvy. V dalším kroku bude optimalizován samotný proces elektrostatického zvlákňování. Nanovlákenné vrstvy budou tvořeny z polymerních roztoků při různých procesních parametrech (elektrické napětí, vzdálenost kolektoru od trysky, teplota, vlhkost). Připravené vrstvy budou následně charakterizovány pomocí elektronového mikroskopu. Během stáže si student osvojí práci ve specializovaných laboratořích Ústavu pro hydrodynamiku.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.053 Vliv organických látek na vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc., RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Základním procesem v technologii úpravy pitné vody je koagulace (destabilizace a agregace) ve vodě rozptýlených koloidních částic do vloček (agregátů), které lze následně z vody odstranit sedimentací nebo pískovou filtrací. Povrchová surová voda obvykle obsahuje částice jílových minerálů (hlinitokřemičitany), přírodní organické látky (huminové látky a tzv. Algal Organic Matter) a mikroorganismy (řasy, sinice). Přidáním koagulačního činidla (obvykle hlinité či železité soli) a následným mícháním je umožněno shlukování jinak stabilních částic/molekul do větších celků (vloček, agregátů); dochází k agregaci. Cílem je připravit agregáty s takovými vlastnostmi (velikost, hustota, porozita …), které budou vhodné pro následující separační stupně (sedimentaci, filtraci). Vlastnosti agregátů jsou primárně ovlivněny složkami, ze kterých byly vytvořeny, a jejich vlastnostmi (chemické složení, velikost molekul, povrchový náboj …) a samozřejmě také velikostí hydrodynamické síly působící při míchání suspenze. Student se v rámci stáže bude zabývat vlivem charakteru organických látek přítomných v surové vodě na vlastnosti vytvářených agregátů.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.054 Adsorpce organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí při úpravě pitné vody

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc., RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V současné době je obecně známo, že organické látky vznikající činností fytoplanktonu (AOM) velmi negativně ovlivňují proces úpravy pitné vody. V souvislosti s nárůstem eutrofizace povrchových vod pak tyto látky představují dominantní složku přírodních organických látek, což zejména ve vegetačním období způsobuje značné problémy v technologii úpravy vody na vodu pitnou. Běžně užívaný proces koagulace přírodních organických látek je pak zejména pro látky s nižšími molekulovými hmotnostmi (< 10 kDa) velmi málo účinný. Tento nezkoagulovaný podíl následně tvoří významné zbytkové koncentrace rozpuštěného organického uhlíku a podílí se na tvorbě řady karcinogenních vedlejších produktů desinfekce při konečném hygienickém zabezpečování upravené pitné vody. Vhodnou metodou pro odstraňování tohoto zbytkového podílu je adsorpce na aktivním uhlí. Proces adsorpce je však velmi složitý a je nutné znát ovlivňující faktory a jejich účinek na průběh procesu z fyzikálního i chemického pohledu. Společně se v rámci projektu zaměříme na výzkum adsorpce nízkomolekulárního podílu AOM na aktivním uhlí při úpravě pitné vody – konkrétně na posouzení účinnosti adsorpce AOM na aktivním uhlí, identifikaci ovlivňujících faktorů (iontová síla a pH, texturní a nábojové charakteristiky aktivního uhlí, chemické složení, velikost molekul AOM atd.) a na popis uplatňujících se mechanismů. Student bude mít jedinečnou příležitost seznámit se s prací v laboratoři, a to včetně práce na zajímavých analytických přístrojích (TOC analyzátor, HPSEC, HPLC atd.), osvojit si základní principy analytické chemie a naučit se pracovat s odbornou literaturou. V rámci stáže bude mít student možnost poznat nejen adsorpci na aktivním uhlí, ale seznámit se s celým procesem úpravy pitné vody, a to nejen v laboratoři, ale i v terénu na úpravnách vody.

17.011 Výpočty Ramanovy optické aktivity

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ramanova optická aktivita je dynamicky se rozvíjející spektroskopická metoda, která umožňuje odhalovat strukturu a chování biomolekul. V rámci stáže se zaměříme na to, jako modelovat spektra a ostatní vlastnosti molekul pomocí moderních výpočetních metod. V projektu spolupracujeme s University of Alberta v Kanadě. (ROA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ramanova_optick%C3%A1_aktivita).

OBSAZENÁ STÁŽ

17.015 To understand plant photosynthesis via Chlorophyll a fluorescence emission

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anamika Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Plant photosynthesis is a process by which plant produces glucose (C6H12O2) and oxygen (O2) using Water (H2O), Carbon dioxide (CO2) in presence of sunlight by following several steps of biochemical reactions. Light absorbed by leaf of the plants is competitively utilized by three processes: 1) Photosynthesis, 2) Chlorophyll fluorescence (ChlF), and 3) Heat dissipation. In this project student will learn the basics of chlorophyll fluorescence (ChlF) and the standard ChlF parameters and its interpretation in understanding how the various reaction occurs in plants after absorption of light via its antenna to the production of the final output glucose.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.016 chlorophyll a fluorescence emission and use in assaying cold stress

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anamika Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cold is one of the key factors limiting growth and geographical distribution of plant species and also adversely influences yield of important agricultural crops. Cold stress can be classified as chilling (<20 0°C) and freezing (< 0°C) stress. It is well known that plants adapted to warm habitats are highly susceptible to the cold stress, and prolonged exposure to low temperatures, or sudden temperature drop, leads to a reduction or complete failure of several crop plants. In this project the student will learn plant’s cold tolerance strategies and the dynamic regulatory processes that adjust photosynthesis and metabolism with changing environmental conditions using chlorophyll fluorescence emission based non-invasive tools and methods.

17.023 Plants photosynthetic mechanisms under global changes

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kumud Bandhu Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Photosynthesis is the base of life on this planet. Because of human interventions on this planet, the balance of CO2 emission is changing, resulting in huge variations in temperature regime (warm as well as cold), and it is very difficult for plants to cope-up with the situation and provide sustainable agricultural food. The students will be introduced with photosynthetic process and simple experiments will be introduced to understand the photosynthetic mechanisms being affected because of changing climate extremes.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.035 Vliv oxidačního stresu na pro-apoptotickou aktivitu Baxu: studium pomocí fluorescence jednotlivých molekul

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Počet buněk v živých organismech je pevně regulován evolučně zakonzervovaným programem zvaným apoptóza (buněčná smrt). V důsledku tohoto programu spáchá každou sekundu přibližně jeden milión buněk sebevraždu a je nahrazen novými buňkami. Apoptóza může být vyvolána oxidačním stresem, který generuje oxidované fosfolipidy jako výsledek ireverzibilní oxidace. Aby bylo zamezeno nechtěné smrti buněk, je potřeba mnoho regulátorů. Jedním takovým modulátorem je protein Bax, který agreguje na mitochondriální membráně, kde tvoří membránové póry. V našem týmu se pokoušíme zjistit, jakým mechanismem ovlivňují oxidované fosfolipidy tendenci Baxu agregovat a tvořit póry na modelových buněčných membránách. Uchazeč bude mít možnost se plně účastnit našeho výzkumu za použití nejmodernějších mikroskopických technik založených na detekci jednotlivých molekul.
POZNÁMKA: Počet hodin stáže za měsíc je pouze orientační a závisí hlavně na zájmu uchazeče.

OBSAZENÁ STÁŽ