Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

17.099 Makro-organizace pigment-proteinových komplexů v thylakoidní membráně vyšších rostlin

Biofyzika Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Václav Karlický, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Pigment-proteinové komplexy thylakoidní membrány zajišťují organizaci fotosyntetických pigmentů, která je klíčová pro přenos excitační energie ze světlosběrných komplexů do reakčních center fotosystémů. Tato práce spočívá ve studiu účinků různého fyzikálně-chemického prostředí na makro-organizaci pigment-proteinových komplexů pomocí tradičních i moderních biofyzikálních metod.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.115 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.116 Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelínek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Robotický 50 cm dalekohled skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově a archiv jeho snímků: Cílem stáže je seznámit se s dalekohledem a pozorováním s ním, zúčastnit se pozorování a pokusit se o zpracování světelné křivky nějakého vhodného objektu podle zájmu studenta. Student by měl poznat základy teorie pozorování CCD kamerami, programové techniky zpracování astronomických obrazových dat a fotometrických kalibrací - poznatky, jejichž význam přesahuje mimo astronomii do libovolné aplikace digitálních obrazových snímačů ať už ve fotografii, strojovém vidění nebo umělé inteligenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

20.032 Program pro práci s přibližnými funkcemi v systému MATHEMATICA(tm)

Matematika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Popis tématu: Počítačový systém Mathematica(tm), vyvíjený firmou Wolfram Research (http://www.wri.com), je mocný nástroj na provádění symbolických i numerických výpočtů. Výsledek řady numerických procedur je prezentován objektem nazvaným “InterpolatingFunction”. Ve vnitřní struktuře je tento objekt tvořen řadou vzájemně navazujících polynomů. Cílem stáže je sestavení několika programů pro hledání vlastností těchto “InterpolatingFunction” jako je maximum, minimum a nulové body, dále programů pro jejich úpravy (přidávání a ubírání vnitřních bodů) a pro vytváření nových objektů pomocí sčítání, násobení či aplikací jiných funkcí. Téma kombinuje základní prvky matematické analýzy (studium průběhu jednoduchých funkcí) a programování. Obtížnost je možno upravit podle schopností studenta a školitele. Nabízím: Zajímavé, užitečné a přitom poměrně jednoduché téma. Prezentaci výsledku na stránkách Wolfram library archive ( http://library.wolfram.com ). Od oficiálního prodejce software Mathematica(tm) máme přislíbenou licenci "Mathematica for students". Požaduji: Matematika: průběh lineární, kvadratické a kubické funkce, soustava lineárních rovnic. Programování: úplné základy. Angličtina: k porozumění návodu. Vlastní počítač není podmínka, ale výhoda.

OBSAZENÁ STÁŽ

23.070 Od bydlení k domovu: Jak se dělá (kvalitativní) sociologie

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MSc. Petr Gibas, Ph.D.
INSTITUCE: Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci stáže si představíme a prakticky vyzkoušíme, jak se dělá sociologický výzkum. Zaměříme se na otázku domova a vztah mezi domovem a bydlením, a ukážeme si, jak a proč by se měla sociologicky zkoumat. Společně projdeme všemi kroky sociologické práce od formulace výzkumného tématu přes design výzkumu až po samotnou výzkumnou práci – stážisté a stážistky si vyzkouší výzkum formou rozhovorů – a její zpracování ve formě analýzy a interpretace získaných dat. Společně nahlédneme pod pokličku sociologie a ukážeme si její kvalitativní část, jejímž cílem je porozumět lidem a společnosti, ve které žijí.

OBSAZENÁ STÁŽ

24.021 Jak malý může být diamant?

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Štěpán Stehlík
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Diamanty nanometrových rozměrů, (nanodiamanty) přinášejí mnoho výjimečných vlastností diamantu do nanosvěta. Tyto miniaturní drahokamy se v současné době těší pozornosti mnoha vědců, kteří nejen studují jejich základní fyzikálně chemické vlastnosti, ale snaží se je také aplikovat v biologii, optoelektronice, či spintronice. Stážista či stážistka se bude podílet na výzkumu, který má za cíl zjistit, jak malé nanodiamanty ještě mohou stabilně existovat. Bude pracovat s nanodiamanty o velikosti jednotek nanometrů, které bude dále kontrolovaně zmenšovat pomocí leptání vrstvy po vrstvě a hledat hranici stability nanodiamantů. K tomu bude používat moderní mikroskopické (např. mikroskopii atomárních sil – AFM, skenovací či transmisní elektronovou mikroskopii – SEM, TEM) a spektroskopické (Ramanova spektroskopie) metody. Cílem stáže je naučit se základům vědecké práce zábavnou formou na aktuálním tématu a získat plnohodnotná vědecká data světového významu.
POZNÁMKA: Nanomateriálová věda na pomezí fyziky a chemie

OBSAZENÁ STÁŽ

25.044 Skleníkový efekt v horní atmosféře

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jan Laštovička, DrSc
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Lidmi vyvolaný skleníkový efekt v atmosféře nejen ohřívá dolní atmosféru, ve které žijeme, ale působí i na horní atmosféru (nad výškou ~20 km), kde je efekt efekt podstatně silnější. Po dohodě se studentem vybereme nějaké téma z této problematiky.
POZNÁMKA: vědy o Zemi

OBSAZENÁ STÁŽ

25.045 Dotek blízkého vesmíru - kosmické počasí

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Dalia Obrazová, PhD
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáže se zabývá problematikou kosmického počasí a soustředí se na vztahy Slunce-Země a na vliv sluneční aktivity na horní atmosféru Země, lidské zdraví a vyspělé technologie (např., satelitní navigace, radiokomunikace, energetické systémy). Odpoví na otázky co to je kosmické počasí, jak vzniká polární záření, co je to geomagnetická bouře a jaké jsou její projevy, jak se monitoruje a předpovídá kosmické počasí. Stáž se rovněž bude věnovat otázkám dynamických vazeb mezi jednotlivými vrstvami pozemské atmosféry, např. jak se přenáší energie pomocí atmosférických vln, jak se dá pozorovat vzdálená zemětřesení a výbuchy pomocí atmosférických měření, jak vysoko do atmosféry stoupají efekty silných meteorologických jevů.
POZNÁMKA: Vědy o Zemi a jejím nejbližším okolí

OBSAZENÁ STÁŽ

26.058 Jak interakce mezi cholinergními a GABAergními interneurony ve striatu ovlivňuje učení a chování u myší

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Mgr. Helena Janíčková, PhD.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Jak interakce mezi cholinergními a GABAergními interneurony ve striatu ovlivňuje učení a chování u myší Popis problematiky a význam projektu: Striatum je součástí bazálních ganglií, komplexní mozkové struktury podílející se na řízení motoriky, učení, rozhodování a motivace. Hlavní složku striata tvoří principiální GABAergní neurony, které vysílají své výběžky do dalších částí bazálních ganglií. Tyto GABAergní neurony na druhou stranu přijímají informace z dalších částí mozku, jako je mozková kůra nebo thalamus, které do striata vysílají signály ve formě glutamátu. Došlé informace jsou ve striatu nejenom pasivně přijímány, ale také modifikovány a tříděny pomocí dalších neurotransmiterů, které ve striatu působí: kromě dopaminu se jedná především o acetylcholin a GABA (kyselinu gama-aminomáselnou) pocházející z cholinergních, respektive GABAergních striatálních interneuronů. V dnešní době je dobře známo, že oba tyto typy interneuronů mají významný vliv na fungování striata – jejich dysfunkce se negativně projevuje například u autismu. Na druhou stranu není dosud jasné, do jaké míry vzájemná interakce těchto dvou buněčných typů ovlivňuje nervovou signalizaci ve striatu a tím také druhy chování a učení, které jsou na striatu závislé. Pomocí elektrofyziologických studií bylo prokázáno, že přinejmenším některé GABAergní interneurony ve striatu mají na svém povrchnu nikotinové acetylcholinové receptory, které jim umožňují reagovat na signály vysílané sousedními cholinergními interneurony. Je také známo, že silné a behaviorálně významné stimuly, jako je nečekaná odměna nebo trest, mají za následek synchronizovanou akci cholinergních interneuronů ve striatu, která může přispět k hromadné aktivaci GABAergních interneuronů a ve svém důsledku ke krátkému, ale významnému utlumení nervové aktivity ve striatu. Domníváme se, že toto dočasné utlumení striatální aktivity může mít význam například pro učení a schopnost flexibilně se přizpůsobit měnícím se podmínkám našeho okolí (kognitivní flexibilitu). Testování této hypotézy je hlavní náplní projektu, v jehož rámci se navrhovaná stáž uskuteční. Cíle stáže: Svým podílem na projektu pomoci určit, jak narušení cholinergní aktivace striatálních GABAergních interneuronů ovlivňuje signalizaci ve striatu. Dále pomoci určit, jak toto narušení ovlivní chování, které je na striatu závislé, především kognitivní flexibilitu. K testování biochemických i behaviorálních změn bude použit geneticky upravený myší model. Metody a dílčí úkoly, které mohou být do stáže zahrnuté (dle osobních preferencí studenta, časových možností a stadia projektu): Křížení, množení a genotypizace (izolace DNA, PCR) geneticky upravených myší používaných v rámci projektu. Stereotaktické operace na těchto myších. V průběhu operace bude do myšího striata injikován virový vektor umožňující požadovanou genetickou úpravu. Behaviorální experimenty na myších zahrnující například instrumentální učení v operantních boxech. Izolace striata, extrakce bílkovin a určení exprese vybraných molekul ve striatu pomoci Western blotu. Histologické techniky, imunofluorescence: pomocí specifických protilátek zjistit přítomnost nikotinového acetylcholinového receptoru na jednotlivých buněčných typech ve striatu. Dále určit expresi markeru neuronální aktivity cFos v jednotlivých buněčných typech. Superfuzní experimenty: ověřit funkci nikotinového receptoru na jednotlivých buněčných podtypech pomocí měření indukovaného uvolňování příslušných neurotransmiterů z extrahované mozkové tkáně.
POZNÁMKA: Obor stáže: Neurovědy Hodinovou dotaci stáže je možné flexibilně přizpůsobit možnostem studenta v rozsahu cca 8-24 hodin měsíčně

OBSAZENÁ STÁŽ

27.076 Jídelníček na středověkých hradech a ve městech

Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Brno
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student bude v rámci stáže pomocí literaterárních pramenů, dochovaných vyobrazeních i autentickeho studování kostí z archeologických lokalit zjišťovat co jedli lidé na středověkých hradech, jak se lišila strava šlechty, služebnictva a poddaných. A také jak se lišila potrava mezi hrady a městy ve středověku na našem území ve 13 až 15. století.
POZNÁMKA: Obor: Archeologie a archeozoologie

OBSAZENÁ STÁŽ

28.084 Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství

Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude mít student možnost získat znalosti v oblasti pěstování rostlin, rostlinám prospěšných mikroorganizmů, rostlinných patogenů a výzkumu využití produktů získaných z přírodních materiálů a z odpadů ze zemědělství v rostlinné výrobě. Student se bude účastnit experimentální práce při vývoji nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v rámci aplikovaného výzkumu na Botanickém ústavu.
POZNÁMKA: Zemědělství

OBSAZENÁ STÁŽ

28.109 Navigace mobilních robotů

Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc.Ing. Jiří Krejsa, PhD
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Základní úlohou v mobilní robotice je úloha navigace, která zahrnuje stanovení trasy (kudy má robot jet, aniž by narazil do překážky), lokalizaci (určení místa, kde se robot nachází) a případně mapování (vytvoření mapy okolního prostředí). Stáž je zaměřena na řešení těchto úloh s využitím reálných snímačů, od laserových dálkoměrů až po stereokamery.
POZNÁMKA: Robotika

OBSAZENÁ STÁŽ