Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

4.001 Magnetostratigrafie miocéních usazenin

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Magnetické pole Země ve své historii měnilo svoji polaritu. V jednotlivých dobách byl magnetický sever blízko severního pólu a jindy zase blízko jižního. Tyto změny si ukážeme na příkladu sedimentů z Mostecké pánve v nadloží hnědouhelných slojí. V rámci stáže student naučí i základní magnetostratigrafické techniky.

4.002 Magnetostratigrafie na hranici Jura a Křída

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hranice jura-křída je poslední hranice mezi stratigrafickými útvary, která zatím nebyla schválena Mezinárodní stratigrafickou komisí. V rámci stáže student naučí paleomagnetické a magnetostratigrafické techniky při studiu této málo známé hranice.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.006 Využití technologie pozemního 3D laserového skenování v geovědách

Geologie Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Vlastimil Kajzar, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Technologie pozemního 3D laserového skenování nachází v současnosti uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, ne jinak je tomu v geovědách. V rámci stáže bude pod vedením lektora umožněno využití této technologie na studentem vybrané, případně lektorem doporučené, povrchové či podpovrchové lokalitě a to za účelem zachycení stávajícího stavu či časoprostorových změn vybraného fenoménu. V laboratorní fázi pak budou představeny a využity postupy následného post-processingu, analýzy a modelování získaných prostorových dat, pomocí portfolia specializovaných software, vedoucí k dosažení navržených výstupů. Nabízené téma nabízí dostatek prostoru k realizaci představ studenta pod vedením zkušeného lektora. Určeno pro geovědy obecně.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.009 Výzkum ohrožení a rizika ze sesuvů

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav struktury a mechaniky hornin
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sesuvy a jiné typy svahových procesů patří mezi nejpodceňovanější nebezpečné přírodní procesy u nás, ale i v zahraničí. Příkladem může být například sesuv na rozestavěné dálnici D8, jehož odstranění stálo více než 1 mld. Kč. Student se během stáže seznámí s různými typy a procesy na svazích, včetně monitoringu, využití laserového skenování nebo UAV (dronů). V případě zájmu umožní stáž studentovi pokračovat v dalším odborném studiu například formou diplomové nebo disertační práce. Stáž se zaměřením na geologii.

4.011 Obří sesuvy na vulkanických ostrovech

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav struktury a mechaniky hornin
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kanárské nebo Havajské ostrovy a další sopečné souostroví jsou známá pro obří sesuvy, které dosahují velikosti až stovek kilometrů krychlových. Stáž seznámí studenta s problematikou těchto sesuvů a umožní mu v případě zájmu i pokračovat ve výzkumu těchto procesů. Stáž se zaměřením na geologii.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.104 Hodnocení barev minerálů a hornin

Geologie Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Pavel Konečný, Dr.
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Barva je jednou z významných makroskopických vlastností minerálů i hornin, která charakterizuje zmíněné materiály. Barva je při popisování minerálů a hornin vnímána subjektivně pozorovatelem. Spektrofotometry jsou moderní přístroje, určené k přesnému měření barvy na různých typech povrchu. V průběhu stáže budou na různých typech vzorků minerálů a zejména hornin provedena měření barvy přenosným ručním spektrofotometrem. Výsledky budou vyhodnoceny s ohledem na velikost vzorků, mineralogické složení hornin a počet měření.

4.179 Magnetická charakterizace vuklanických půd

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Hana Grison
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hlavní náplní práce bude studium magnetických vlastností vulkanických půd z oblasti Centrálního Masívu, ve Francii. Student bude seznámen s řadou magnetických technik, jako např. měření hysterezních smyček, stanovení frekvenční závislosti magnetické susceptibility, termomagnetická měření, atd. Cílem práce bude provést detailní interpretaci získaných dat za účelem pochopení distribuce oxidů železa ve zkoumaných půdních profilech. Výsledky práce by měly sloužit k lepšímu pochopení procesů působících při vzniku půd na vulkanických horninách.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.003 Efekt mimeze vajec kukačky obecné na typ reakce rákosníka velkého

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kukačka obecná (Cuculus canorus) je ptačí druh se zajímavou rozmnožovací strategií – nestaví si vlastní hnízdo, ale místo toho snáší svá vejce do hnízd jiných druhů. Této jedinečné rozmnožovací strategii říkáme hnízdní parazitizmus. Aby hostitel nepoznal podvržené kukaččí vejce, vyvinuly se u tohoto parazitického druhu v průběhu evoluce mimetická vejce. Taková vejce se výrazně podobají vejcím hostitelského druhu a hostitel je díky tomu ve svém hnízdě často neodhalí. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) je nejčastějším hostitelským druhem kukačky obecné v Evropě a dokáže kukaččí vejce poznat a odmítnout zhruba v polovině případů. Zajímavé je, že rákosník odmítá kukaččí vejce dvěma různými způsoby – buď ho z hnízda vyhodí a pokračuje v inkubaci vlastních vajec nebo celou snůšku opustí a raději zahnízdí podruhé. Předmětem studia stážisty by bylo otestovat hypotézu, zda kukaččí vejce, která rákosník vyhodí mají horší mimikry (jsou méně podobná vejcím hostitele) než vejce, která jsou odmítnutá opuštěním celé snůšky. Předpokládáme totiž, že v opuštěných hnízdech rákosník nedokáže přesně určit, které vejce je kukaččí, ačkoli ví, že je jeho hnízdo parazitované (mohl například pozorovat kukačku při samotné parazitaci). Student by se seznámil s kompletní metodikou studia daného problému – počínaje sběrem dat v terénu na jižní Moravě (zahrnuje i odchyt ptáků), moderními metodami hodnocení zbarvení (metodou spektrofotometrie) a skvrnitosti (analýza obrazu z pořízených fotografií) vajec, počítačového modelování toho, jak ptáci vnímají barvy a statistickou analýzou dat konče. Stáž bude probíhat přímo v sídle Ústavu biologie obratlovců, v týmu, který se zabývá problematikou hnízdního parazitizmu už více jak 20 let a který publikuje své výsledky v předních světových vědeckých časopisech.

5.004 Efekt mimeze vajec kukačky obecné na typ reakce rákosníka velkého

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kukačka obecná (Cuculus canorus) je ptačí druh se zajímavou rozmnožovací strategií – nestaví si vlastní hnízdo, ale místo toho snáší svá vejce do hnízd jiných druhů. Této jedinečné rozmnožovací strategii říkáme hnízdní parazitizmus. Aby hostitel nepoznal podvržené kukaččí vejce, vyvinuly se u tohoto parazitického druhu v průběhu evoluce mimetická vejce. Taková vejce se výrazně podobají vejcím hostitelského druhu a hostitel je díky tomu ve svém hnízdě často neodhalí. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) je nejčastějším hostitelským druhem kukačky obecné v Evropě a dokáže kukaččí vejce poznat a odmítnout zhruba v polovině případů. Zajímavé je, že rákosník odmítá kukaččí vejce dvěma různými způsoby – buď ho z hnízda vyhodí a pokračuje v inkubaci vlastních vajec nebo celou snůšku opustí a raději zahnízdí podruhé. Předmětem studia stážisty by bylo otestovat hypotézu, zda kukaččí vejce, která rákosník vyhodí mají horší mimikry (jsou méně podobná vejcím hostitele) než vejce, která jsou odmítnutá opuštěním celé snůšky. Předpokládáme totiž, že v opuštěných hnízdech rákosník nedokáže přesně určit, které vejce je kukaččí, ačkoli ví, že je jeho hnízdo parazitované (mohl například pozorovat kukačku při samotné parazitaci). Student by se seznámil s kompletní metodikou studia daného problému – počínaje sběrem dat v terénu na jižní Moravě (zahrnuje i odchyt ptáků), moderními metodami hodnocení zbarvení (metodou spektrofotometrie) a skvrnitosti (analýza obrazu z pořízených fotografií) vajec, počítačového modelování toho, jak ptáci vnímají barvy a statistickou analýzou dat konče. Stáž bude probíhat přímo v sídle Ústavu biologie obratlovců, v týmu, který se zabývá problematikou hnízdního parazitizmu už více jak 20 let a který publikuje své výsledky v předních světových vědeckých časopisech.

5.021 Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou odlišných jezerech vysoké Arktidy

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kvartérní jezera ve vysoké Arktidě jsou vesměs mělká čistá jezera s velmi zjednodušenými biotickými vztahy. Vyskytuje se zde jen značně omezené spektrum organismů, mezi kterými jsou většinou ostře definované kompetičně predační vztahy. Primární producenti (řasy, sinice) jsou konzumováni vířníky (Polyarthra) nebo perloočkami (Daphnia), ti zase převážně listonohy (Lepidurus). V hustých populacích dochází k výrazné kompetici o zdroje potravy s důsledky pro populační dynamiku jednotlivých druhů a odlišnými způsoby řešení vzniklého stresu v mělkém a hlubokém jezeře. V extrémních polárních podmínkách panují obdobné zákonitosti jako v mírných oblastech, nicméně pro svou jednoduchost jsou snáze studovatelné. Všechny části potravní pyramidy jsou silně limitované zdroji, proto se jejich vzájemné vztahy ukazují v celé kráse.

5.022 Závislost společenstev volně žijících hlístic (Nematoda) na vzdálenosti od ptačího bazaru ve vysoké Arktidě.

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Půdní hlistice (Nematoda) jsou organismy typické pro extrémní oblasti díky své vysoké adaptabilitě a vytvářejí v těchto oblastech typická společenstva. Ptačí útesy (bazary) jsou velmi silným zdrojem živin pro okolní společenstva, proto se v těchto jinak značně chudých půdách vytváří lokální oblasti s vysokou abundancí organismů i druhovou diverzitou. U hlístic se navíc vyvinula řada odlišných potravních strategií, jejichž relativní význam závisí na místních podmínkách. Centrem zájmu se stanou právě tyto tzv. funkční vlastnosti hlístic a jejich změny na trofickém gradientu.

5.023 Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou odlišných jezerech vysoké Arktidy

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kvartérní jezera ve vysoké Arktidě jsou vesměs mělká čistá jezera s velmi zjednodušenými biotickými vztahy. Vyskytuje se zde jen značně omezené spektrum organismů, mezi kterými jsou většinou ostře definované kompetičně predační vztahy. Primární producenti (řasy, sinice) jsou konzumováni vířníky (Polyarthra) nebo perloočkami (Daphnia), ti zase převážně listonohy (Lepidurus). V hustých populacích dochází k výrazné kompetici o zdroje potravy s důsledky pro populační dynamiku jednotlivých druhů a odlišnými způsoby řešení vzniklého stresu v mělkém a hlubokém jezeře. V extrémních polárních podmínkách panují obdobné zákonitosti jako v mírných oblastech, nicméně pro svou jednoduchost jsou snáze studovatelné. Všechny části potravní pyramidy jsou silně limitované zdroji, proto se jejich vzájemné vztahy ukazují v celé kráse.

5.024 Společenstva želvušek (Tardigrada) mechových polštářů jako indikátory kvality prostředí ve městě

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Želvušky (Tardigrada) patří mezi typické organismy půdy, mechu a rozkládající se organické hmoty. Jsou často dravé a za nepříznivých podmínek přecházejí do stavu anabiózy. V aktivním stavu jsou však citlivými bioindikátory znečištění prostředí. Cílem práce je rozbor druhového složení společenstva na zvolené lokalitě, zjištění jejich početnosti a změn během zvoleného časového úseku. Vzorky z terénu budou extrahovány pomocí Baermannových nálevek, vytvořeny trvalé preparáty a determinovány.

5.025 Změny populací půdních vířníků (Rotifera) v závislosti na ekologických gradientech prostředí

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Půdní vířníci (Rotifera) jsou skupinou organismů, běžně se vyskytující prakticky ve všech typech půd, kde žijí semiakvatickým způsobem života (hydrobionti). Druhová diversita a abundance půdních populací závisí na mnoha ekologických faktorech, mimo jiné i na půdní vodě a teplotě. Cílem práce je zjistit početnost a druhové složení společenstva na dané lokalitě a hledat jejich souvislost s ekologickými podmínkami prostředí, především s vlhkostí a teplotou.

5.026 Závislost společenstev půdních hydrobiontů (Rotifera, Tardigrada, Nematoda) na ekologických gradientech polární tundry

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr Miloslav Devetter, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Půdní hydrobionti (Rotifera, Tardigrada, Nematoda) jsou skupinami organismů, charakteristickými pro extrémní podmínky polárních oblastí. Navzdory své vysoké adaptabilitě patří k organismům žijícím semiakvatickým způsobem života, kteří jsou vázáni na vodu a vlhkost půdy je proto základním faktorem, který limituje jejich aktivitu. Přímý vliv na společenstva má i teplota, ale další faktory jako potravní preference, schopnosti disperze a závislost na dalších skupinách organismů se spíše jen předpokládají. U většiny druhů chybí bližší informace o jejich životních nárocích, neboť na rozdíl od větších půdních organismů jim je obecně věnováno málo pozornosti. Polární oblasti nám navíc umožňují studium poměrů ve značně zjednodušených podmínkách.

5.066 Distribuce rtuti a její toky v kontaminovaném ekosystému

Ekologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav analytické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem práce je mapování distribuce rtuti a jejích toků mezi složkami ekosystému nádrže Skalka u Chebu a nivy horní Ohře v Karlovarském kraji. Jedná se o místo silně zatížené emisemi rtuti z již částečně sanované průmyslové výroby v Německu (Marktredwitz). Zdrojem současného znečištění je transport rtuti deponované v sedimentech výše po toku (řeka Reslava a její přítok říčka Kössein). Bude provedeno stanovení rtuti ve vzorcích sedimentů, půd a některých bioindikátorů (např. ryb, řas, atd.) z nádrže a dřevokazných hub (chorošovitých) z blízkého okolí. Také bude měřena koncentrace rtuti ve vzduchu v okolí přehrady a horního toku Ohře. Stanovení rtuti budou prováděna s použitím termooxidačního rozkladu vzorku v proudu kyslíku následovaného amalgamací rtuti a jejím on-line stanovením metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) na jednoúčelovém analyzátoru stopových množství rtuti AMA-254. Řešitel se seznámí s celým analytickým procesem – od odběru vzorku v terénu, jeho skladování a přípravy před analýzou až po vlastní měření, zpracování dat a jejich interpretaci.

5.078 Izolace a charakterizace přírodních mikroorganismů degradující sulfonamidy z kontaminovaných lokalit

Ekologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Andrea Palyzová, PhD
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sulfonamidy jsou jedny z nejrozšířenějších antibiotik užívané ve veterinárním a humánním lékařství. Vzhledem k jejich vlastnostem polárních sloučenin, ve vodě rozpustných a těžko odbouratelných, snadno přecházejí do povrchových i podzemních vod, kde se kumulují, což vede k rozvoji rezistentních kmenů. Současná technologie používaná v ČOV nedostatečně odbourává tyto polutanty, a proto se v poslední době ukazuje jako účinná cesta pro jejich degradaci využití bakteriálních konsorcií/čistých kultur vybavených enzymovým systémem schopným katabolizovat daný polutant. Při řešení projektu se student seznámí se základními mikrobiologickými a molekulárně genetickými metodami (různé kultivace mikroorganismů, funkční screening, taxonomické zařazení kmenů podle 16S rDNA) a kvantitativní analýzou residuálních koncentrací daného polutantu (spektrofotometrie, HPLC).

OBSAZENÁ STÁŽ

5.103 Vliv ROS (reactive oxygen species) na vodní mikroorganismy

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Výsledky moderní vědy ukazují, že vlivem ROS dochází k degradaci toxických látek a ovlivnění mikroorganismů z hlediska jejich rozvoje. Mohou tedy např. omezit masový rozvoj některých z nich? Student se naučí základní metody detekce vybraných kyslíkových radikálů a jejich vliv na růst řas a sinic. V průběhu stáže student také zpracuje aktuální vědeckou literaturu v této oblasti a zrealizuje experimenty zaměřené na detekci ROS a jejich efekty na vodní mikroorganismy.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.111 Pečujeme o biotopy v příměstské zeleni Toulcova dvora

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na území Toulcova dvora se nachází na ploše asi 10 hektarů areál, které slouží návštěvníkům k relaxaci, k výuce a našim domácím zvířatům k pastvě. Mají zde biotopy jako les, louku, mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny a dokonce i step uměle vytvořenou ze skrývky. Pro řadu z nich byly vypracované botanické a zoologické průzkumy. Díky nim známe biodiverzitu vybraných skupin organismů na některých lokalitách. Pro nejlépe studovaný biotop mokřadů mohl být dokonce navržen plán péče, čili podrobný dokument, jak se o biotop starat, aby zůstal zachován. V rámci vysokoškolské stáže na Botanickém ústavu AV ČR se bude student/ka podílet na vypracování botanického průzkumu také na ostatních lokalitách a po seznámení s veškerými podklady a ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr vypracuje návrh plánu péče.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.131 Skrínink schopnosti biodegradace karbamazepinu půdními bakteriemi

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Alica Chroňáková, PhD.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Karbamazepin patří k nejčastěji užívaným psychofarmakům. Zároveň je to těžce rozložitelná (rekalcitrantní) látka, která se ukládá a koluje v životním prostředí (člověk – odpadní voda – čistírenské kaly – zavlažování – půda – rostliny - člověk). V prostředí nicméně existují různorodé mikroorganizmy představující nadějný zdroj enzymů potřebných k rozkladu podobných látek v laboratorním prostředí. Cílem studentské práce bude testovat schopnost půdních bakterií degradovat karbamazepin v laboratoři za různých kontrolovaných podmínek a vytipovat izoláty bakterií, které by mohly být zajímavé pro biotechnologické aplikace.