Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

5.162 Mokřadní flóra a vegetace města Brna

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studium flóry a vegetace velkých měst se v několika posledních letech stalo velmi populární, neboť velká města umožnují studovat procesy, které se v okolní krajině projevují obvykle se zpožděním. Typickým příkladem je šíření řady invazních druhů rostlin či změny ve vegetaci v zapříčiněné změnami hospodaření. Ačkoli již čtvrtým rokem probíhá intenzivní mapování flóry města Brna a rovněž byla zpracována monografie o mokřadní vegetaci ČR, o mokřadní flóře a vegetaci Brna máme zatím jen velmi málo údajů. Nabízí se proto možnost doplnit je v rámci studentské stáže. Ta může být zaměřena buď jen na flóru cévnatých rostlin a zahrnout tak větší počet mokřadních lokalit v různých částech Brna, anebo se může omezit na menší území (např. mokřady v PP Holásecká jezírka, PP Žebětínský rybník, rybníčky v oboře Holedná, aj.), přičemž student podrobně zmapuje flóru i rostlinná společenstva. Přesné zaměření závisí na dosavadních znalostech studenta (zejména schopnost poznat jednotlivé rostlinné druhy) i na zájmu o konkrétní téma a lokality. Stáž bude zahrnovat tři fáze: (1) leden až duben - fáze přípravná. Student za pomoci odborné literatury, databází, herbářů a internetových zdrojů zpracuje rešerši k mokřadní flóře a vegetaci zvolených lokalit. Cílem je získat alespoň stručnou představu o studovaných lokalitách, zejména o vzácných, chráněných a jiných pozoruhodných rostlinných druzích, které byly na lokalitách zjištěny v minulosti a jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Rešerše bude užitečná i při zpracování závěrečné publikace; (2) květen až 1. polovina září – fáze terénního výzkumu bude zahrnovat návštěvy vybraných lokalit, zápis spektra rostlinných druhů, případně fytocenologických snímků; (3) 2. polovina září až prosinec - fáze zpracování dat bude zahrnovat digitalizaci údajů, jejich jednoduché analýzy a sepsání krátkého příspěvku do domácího odborného časopisu. Podpora lektorky bude spočívat v seznámení s metodami výzkumu a zpracování dat na teoretické i praktické úrovni, společném bádání v terénu a společném sepsání závěrečné publikace.

5.163 Mokřadní flóra a vegetace města Brna

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studium flóry a vegetace velkých měst se v několika posledních letech stalo velmi populární, neboť velká města umožnují studovat procesy, které se v okolní krajině projevují obvykle se zpožděním. Typickým příkladem je šíření řady invazních druhů rostlin či změny ve vegetaci v zapříčiněné změnami hospodaření. Ačkoli již čtvrtým rokem probíhá intenzivní mapování flóry města Brna a rovněž byla zpracována monografie o mokřadní vegetaci ČR, o mokřadní flóře a vegetaci Brna máme zatím jen velmi málo údajů. Nabízí se proto možnost doplnit je v rámci studentské stáže. Ta může být zaměřena buď jen na flóru cévnatých rostlin a zahrnout tak větší počet mokřadních lokalit v různých částech Brna, anebo se může omezit na menší území (např. mokřady v PP Holásecká jezírka, PP Žebětínský rybník, rybníčky v oboře Holedná, aj.), přičemž student podrobně zmapuje flóru i rostlinná společenstva. Přesné zaměření závisí na dosavadních znalostech studenta (zejména schopnost poznat jednotlivé rostlinné druhy) i na zájmu o konkrétní téma a lokality. Stáž bude zahrnovat tři fáze: (1) leden až duben - fáze přípravná. Student za pomoci odborné literatury, databází, herbářů a internetových zdrojů zpracuje rešerši k mokřadní flóře a vegetaci zvolených lokalit. Cílem je získat alespoň stručnou představu o studovaných lokalitách, zejména o vzácných, chráněných a jiných pozoruhodných rostlinných druzích, které byly na lokalitách zjištěny v minulosti a jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Rešerše bude užitečná i při zpracování závěrečné publikace; (2) květen až 1. polovina září – fáze terénního výzkumu bude zahrnovat návštěvy vybraných lokalit, zápis spektra rostlinných druhů, případně fytocenologických snímků; (3) 2. polovina září až prosinec - fáze zpracování dat bude zahrnovat digitalizaci údajů, jejich jednoduché analýzy a sepsání krátkého příspěvku do domácího odborného časopisu. Podpora lektorky bude spočívat v seznámení s metodami výzkumu a zpracování dat na teoretické i praktické úrovni, společném bádání v terénu a společném sepsání závěrečné publikace.

5.164 Jak rostliny cestují městskou krajinou

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Semena mnohých druhů rostlin se mohou různými způsoby šířit na kratší i delší vzdálenosti. Je známo, se tak často děje i neúmyslným přispěním člověka, např. na oděvu, obuvi, vozidlech či zahradní mechanizaci. Lze předpokládat, že největší podíl člověkem šířených rostlin najdeme v městské krajině. Studií, které by podrobně analyzovaly vztah vektorů šíření a jednotlivých rostlinných druhů ve městech, je však zatím velmi málo a z České republiky zcela chybějí. Tato data by mohla významně přispět k pochopení mechanismu invazí některých druhů, ale jsou využitelná např. i ve forenzní analýze. Úkolem studenta bude analyzovat vzorky půdního sedimentu či rostlinného detritu odebrané z kol a podvozků vozidel (např. osobní auta, nákladní auta, jízdní kola), obuvi chodců a mechanizace používané při údržbě městské zeleně (sekačky na trávu, jednoduché ruční nástroje). Podle zájmu studenta se lze zaměřit jen na jednu skupinu vektorů šíření, anebo je zkombinovat, případně pro srovnání analyzovat i vzorky půd z okolních ploch s předpokládaným výskytem půdní semenné banky. Vzorky budou zpracovány metodou promývání na sítech a třídění a určování pod stereoskopickým mikroskopem s použitím literatury a srovnávací sbírky semen a plodů, která je součástí vybavení oddělení vegetační ekologie BÚ AV ČR. Součástí práce bude i literární rešerše k tématu, terénní exkurze po studovaném městě spojená se sběrem materiálu pro srovnávací sbírku semen a zpracování výstupu ve formě posteru, konferenční prezentace nebo krátké publikace. Časový plán: (1) leden až únor: literární rešerše, teoretická příprava pro pozdější determinace semen ve sbírce; (2) březen až duben: odběr vzorků a doplňujících údajů k nim, zároveň jejich postupné prosévání a determinace semen – bude pokračovat až do září; (3) srpen až září: terénní exkurze, sběr semen vybraných druhů rostlin pro srovnávací účely; (4) říjen až prosinec: digitalizace a analýzy dat, tvorba výstupů.

5.165 Jak rostliny cestují městskou krajinou

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Semena mnohých druhů rostlin se mohou různými způsoby šířit na kratší i delší vzdálenosti. Je známo, se tak často děje i neúmyslným přispěním člověka, např. na oděvu, obuvi, vozidlech či zahradní mechanizaci. Lze předpokládat, že největší podíl člověkem šířených rostlin najdeme v městské krajině. Studií, které by podrobně analyzovaly vztah vektorů šíření a jednotlivých rostlinných druhů ve městech, je však zatím velmi málo a z České republiky zcela chybějí. Tato data by mohla významně přispět k pochopení mechanismu invazí některých druhů, ale jsou využitelná např. i ve forenzní analýze. Úkolem studenta bude analyzovat vzorky půdního sedimentu či rostlinného detritu odebrané z kol a podvozků vozidel (např. osobní auta, nákladní auta, jízdní kola), obuvi chodců a mechanizace používané při údržbě městské zeleně (sekačky na trávu, jednoduché ruční nástroje). Podle zájmu studenta se lze zaměřit jen na jednu skupinu vektorů šíření, anebo je zkombinovat, případně pro srovnání analyzovat i vzorky půd z okolních ploch s předpokládaným výskytem půdní semenné banky. Vzorky budou zpracovány metodou promývání na sítech a třídění a určování pod stereoskopickým mikroskopem s použitím literatury a srovnávací sbírky semen a plodů, která je součástí vybavení oddělení vegetační ekologie BÚ AV ČR. Součástí práce bude i literární rešerše k tématu, terénní exkurze po studovaném městě spojená se sběrem materiálu pro srovnávací sbírku semen a zpracování výstupu ve formě posteru, konferenční prezentace nebo krátké publikace. Časový plán: (1) leden až únor: literární rešerše, teoretická příprava pro pozdější determinace semen ve sbírce; (2) březen až duben: odběr vzorků a doplňujících údajů k nim, zároveň jejich postupné prosévání a determinace semen – bude pokračovat až do září; (3) srpen až září: terénní exkurze, sběr semen vybraných druhů rostlin pro srovnávací účely; (4) říjen až prosinec: digitalizace a analýzy dat, tvorba výstupů.

5.181 Hodnocení stavu populací a stanovišť kuřičky hadcové

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kuřička hadcová je českým endemitem, nachází se pouze na 2 lokalitách na celém světě: EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Celkový počet jedinců na obou lokalitách poklesl od roku 2011 o 65%, jedna populaci již vyhynula. V rámci stáže se bude student podílet na hodnocení abiotického stavu lokalit (měření a vyhodnocování zástinu, odběr a příprava půdních vzorků na analýzu obsahu živin, práce s mikroklimatickými daty…), vegetace (seznámí se s místními druhy – specifičností hadcového fenoménu a bude se podílet na odečtech fytocenologických a lesnických snímků) a stanovení fitness populací kuřičky hadcové (měření růstových parametrů v terénu). Tato data pak budou sloužit pro stanovení kritické fáze životního cyklu kuřičky na jednotlivých populacích a směřování managementu na tuto konkrétní fázi. Stáž bude tvořena kombinací práce v terénu, laboratoři a na počítači. Stáž bude probíhat v rámci projektu LIFE for Minuartia (LIFE15NAT/CZ/000818), který se zabývá revitalizací stanovišť druhu a zvýšením velikosti populací a je realizovaný s finančním příspěvkem Evropské unie, programu Life.

5.183 Jak způsobuje vodní květ gastroenteritidu?

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Je známo, že i rekreační expozice sinicovému vodnímu květu vede k u exponovaných osob k rozvoji gastroenteritid. Mechanismus však zatím není znám. Student se bude podílet na projektu zabývajícím se studiem vlivu jednotlivých složek vodního květu na rozvoj gastroeneteritidy. V rámci stáže se student seznámí se základními i pokročilými metodami buněčné a molekulární biologie.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.184 Jak způsobuje vodní květ gastroenteritidu?

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Je známo, že i rekreační expozice sinicovému vodnímu květu vede k u exponovaných osob k rozvoji gastroenteritid. Mechanismus však zatím není znám. Student se bude podílet na projektu zabývajícím se studiem vlivu jednotlivých složek vodního květu na rozvoj gastroeneteritidy. V rámci stáže se student seznámí se základními i pokročilými metodami buněčné a molekulární biologie.

5.187 Ekofyziologie fytoplanktonu

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Pavel Rychtecký
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Velmi důležitou složkou života ve vodě je fytoplankton (tj. hlavně sinice a řasy). Tvoří základ potravního řetězce a výrazně ovlivňuje jak okolní prostředí, tak jiné organizmy ve vodě. V rámci stáže se zaměříme na vybrané zástupce fytoplanktonu některé vodní nádrže a budeme sledovat, jak vnější podmínky (teplota, dostupnost živin a světla, přítomnost parazitů, apod.) ovlivňují růst a životaschopnost (viabilitu) jednotlivých buněk i celých populací. Budeme využívat několik metod fluorescenčního značení buněk a student si tak kromě optického mikroskopu vyzkouší i moderní epifluorescenční mikroskop a digitální analýzu obrazu. Stáž kombinuje terénní a laboratorní práci.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.168 Aktivní řízení proudu vzduchu

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Doc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Aktivní řízení tekutinových proudů je jednou z možností, jak ovlivňovat jejich vlastnosti (tvar, strukturu, energii). Stáž je zaměřená na aktivní řízení laminárního proudu vzduchu pomocí pulzujícího proudu. Během stáže se student seznámí se základy experimentální mechaniky tekutin. Některé z metod si aktivně vyzkouší. Bude se podílet na měření a následném zpracování experimentálních dat. Přijďte si vyzkoušet, jak netradičně vytvořit proud vzduchu nebo jak jej roztančit. Proud je možno protřepat natolik, že na to už nikdy nezapomene!

OBSAZENÁ STÁŽ

6.173 Inverzní problém tlumených dynamických systémů

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Kozánek, CSc.
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Výpočet koeficientových matic řádu 2 tlumeného dynamického systému s proporcionálním i obecným tlumením pomocí zadaných komplexních vlastních čísel a vlastních vektorů. Řešení v symbolickém, tj. parametrickém tvaru.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.176 Měření a simulace proudění

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Bohuš Kysela, Ph. D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Simulace nebo-li numerické modelování proudění je důležitým nástrojem při návrhu různých zařízení napříč celým průmyslem (stavebním, strojírenským, chemickým atp.). V těchto odvětvích slouží např. k výpočtům šíření škodlivin, výpočtům aerodynamických vlastností aut či letadel, nebo optimalizaci směšovacích procesů. Dnešní neustálý rozvoj výpočetní techniky umožňuje nepřetržité zdokonalování těchto výpočetních modelů. Každý vývojový krok provedený na modelu ale vyžaduje ověření správnosti (validaci) výsledků výpočtů na základních jednoduchých tzv. "benchmark" úlohách. Náplní této stáže je seznámení s tímto ověřovacím procesem. Stáž má plánované následující tři části: 1) Základní seznámení s úlohami mechaniky tekutin a výpočetním modelem, 2) asistence při experimentálním měření a jeho vyhodnocení, 3) jednoduché porovnání různých modifikací výpočtového modelu s experimenty.

OBSAZENÁ STÁŽ

6.203 INSTRUMENTACE IZOTOPOVÉ LABORATOŘE

Technika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Kateřina Pařilová
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Teoretické základy, instrumentace a využití moderních metod pro izotopové analýzy pevných (prvkový analyzátor ve spojení s izotopovou poměrovou hmotnostní spektrometrií – irMS), kapalných a plynných (separační metody: chromatografické – plynová a kapalinová chromatografie ve spojení s irMS, MutliFlow/irMS, TraceGas/irMS) vzorků. Stáž bude zaměřena na problematiku řešení technických potíží, pochopení principů přístrojové techniky a na základy dendrochronologie.

6.204 INSTRUMENTACE IZOTOPOVÉ LABORATOŘE

Technika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Kateřina Pařilová
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Teoretické základy, instrumentace a využití moderních metod pro izotopové analýzy pevných (prvkový analyzátor ve spojení s izotopovou poměrovou hmotnostní spektrometrií – irMS), kapalných a plynných (separační metody: chromatografické – plynová a kapalinová chromatografie ve spojení s irMS, MutliFlow/irMS, TraceGas/irMS) vzorků. Stáž bude zaměřena na problematiku řešení technických potíží, pochopení principů přístrojové techniky a na základy dendrochronologie.

6.224 Vodíkový palivový článek - energetický zdroj budoucnosti

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Tomáš Němec, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Palivové články jsou elektrochemická zařízení pro přímou přeměnu chemické energie paliva na elektřinu. Vyznačují se vysokou účinností, tichým provozem a nulovými emisemi škodlivých látek. Tato zařízení nacházejí uplatnění jako kombinované zdroje tepla a elektřiny pro domácnosti, záložní zdroje elektřiny pro telekomunikace, nebo pohony pro osobní vozidla a autobusy. Student se seznání s technologií vodíkového palivového článku. Provede měření výkonové charakteristiky experimentálního palivového článku.

7.010 Výzkum ohrožení a rizika ze sesuvů

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav struktury a mechaniky hornin
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Sesuvy a jiné typy svahových procesů patří mezi nejpodceňovanější nebezpečné přírodní procesy u nás, ale i v zahraničí. Příkladem může být například sesuv na rozestavěné dálnici D8, jehož odstranění stálo více než 1 mld. Kč. Student se během stáže seznámí s různými typy a procesy na svazích, včetně monitoringu, využití laserového skenování nebo UAV (dronů). V případě zájmu umožní stáž studentovi pokračovat v dalším odborném studiu například formou diplomové nebo disertační práce. Stáž se zaměřením na geografii.

7.012 Obří sesuvy na vulkanických ostrovech

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav struktury a mechaniky hornin
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Kanárské nebo Havajské ostrovy a další sopečné souostroví jsou známá pro obří sesuvy, které dosahují velikosti až stovek kilometrů krychlových. Stáž seznámí studenta s problematikou těchto sesuvů a umožní mu v případě zájmu i pokračovat ve výzkumu těchto procesů. Stáž se zaměřením na geografii.

7.040 Tvorba 3D modelů z dat pozemního laser skeneru

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V rámci stáže student(ka) pracuje s reálnými daty sesbíranými prostřednictvím 3D laser skeneru, zpracovává je do podoby 3D modelů a připravuje pro tisk na 3D tiskárně. Výstupem jsou modely nasnímaných prostorů (jeskyně, skalní útvary, strukturní tvary reliéfu…) jak v digitální, tak materiální podobě.

7.041 Utilizace "Big Data" a jejich využití pro regionální rozvoj

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je určena pro student(k)y geografie a kartografie, kteří mají zájem podílet se na rozvoji konceptu využití tzv. velkých dat (big data) pocházejících z veřejných zdrojů. Ambicí stáže je provedení komplexní rešerše, návrh procesního schématu využití dat a nástin vývoje aplikace transformující big data pro potřeby regionálního rozvoje.

7.042 Výzkum geografických aspektů rozvoje mikroregionů a MAS v České republice

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Úkolem stáže je zúčastnit se výzkumu studování geografických aspektů prostorového rozvoje místních akčních skupin a mikroregionů v kontextu Evropské unie. V rámci stáže budou analyzovány strategie regionálního rozvoje jak místních akčních skupin, tak mikroregionů, a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (poskytovatel dat) budou tvořeny analýzy geografických aspektů dalšího rozvoje.

OBSAZENÁ STÁŽ

7.043 Dynamizace industriálních památek formou location-based services

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je seznámit se s nově vyvíjenou platformou pro tvorbu obsahu rozšířené reality na podkladě industriálních památek. Úkolem stážisty bude asistovaný sběr geotagovaných fotografií a GPS měření industriálních památek a jejich zanesení do databáze s následnou přeměnou do podoby obsahu vhodného pro rozšířenou/virtuální realitu.