Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

7.044 Identifikace rizik v managementu rozvojových projektů regionů v oblasti brownfields

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážist(k)a je seznámen(a) s politikou regionálního rozvoje v souvislosti s regenerací brownfields (tj. zpravidla opuštěných území s chátrajícími průmyslovými/zemědělskými budovami často se vyznačujícími obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy a ekologickou zátěží) a řeší problematiku anticipace rizik ovlivňujících jejich adaptaci současnými zájemci o jejich využití. Stážist(k)a se v rámci své praxe společně se supervizorem snaží pracovat s těmito riziky, navrhnout jejich eliminaci a systém jejich řešení.

7.045 Tvorba vzdělávacích materiálů v oblasti vývoje krajiny česko-slovenského pomezí

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V rámci stáže se student(k)a zapojí do procesu tvorby učebních/vzdělávacích materiálů, které budou sloužit pro přiblížení vývoje krajiny na moravsko-slovenském pomezí. Součástí je kromě terénního průzkumu také základní seznámení se s tvorbou map v geografickém informačním systému a příprava e-learningových vzdělávacích kurzů pro studenty středních a vysokých škol, včetně učitelů EVVO.

7.046 Tvoříme mapy: kartografická vizualizace problémů současného světa

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Náplní stáže je seznámit se se softwarem, v němž se tvoří tematické mapy pro regionální rozvoj, a připravit esteticky hodnotné mapy reflektující současné problémy dnešního světa. Tematické zaměření pokrývá výzkumná témata Ústavu geoniky a stážist(k)a bude vytvářet jak statické (papírové), tak webové (interaktivní) mapy.

7.047 Přiblížení významných geologických lokalit veřejnosti formou geocachingu

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je seznámit se s významnými geologickými lokalitami Jihomoravského a Zlínského kraje, prozkoumat je, zmapovat a formou tzv. earthcache je zpřístupnit veřejnosti. Součástí stáže je i tvorba naučné stezky ve vybraném území.

7.048 Dálkový průzkum Země: analýza dat a tvorba map

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže je seznámit se s možnostmi využití bezpilotních prostředků (dronů), laserového scanneru a dalších technik při mobilním mapování krajiny. Na základě studia možností zpracování výstupů (snímků, videosekvencí) pak stážist(k)a bude zkoumat optimální formu prezentace dat, včetně jejich možností zpracování v geografickém informačním systému s následnou tvorbou tematických map.

7.049 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na použití a aplikovatelnost geografických informačních systémů založených na open-source licenci, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat různorodými metodami kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření. V rámci kvalitativní metodologie použijeme metody zúčastněného pozorování, participativní akční výzkum, (vč. participativní fotografické techniky "fotovoice", video techniky "videovoice", pořádání sbírek, výstav, happeningů, future city game atp.).

8.028 Nanovlákenné nosiče funkcionalizované nativními růstovými faktory pro využití v regenerativní medicíně

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Věra Sovková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Příprava a charakterizace nativních bioaktivních molekul a jejich testování samostatně nebo v kombinaci s nanovlákennými nosiči. Nanovlákenné nosiče i růstové faktory budou specificky kombinovány a in vitro testovány na různých buněčných typech. Diferenciace, viabilita a proliferace buněk bude sledována pomocí molekulárně- biologických metod.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.071 Studium nových strukturních elementů důležitých pro funkci antiporterů Na+/H+

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Olga Zimmermannová
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Regulace vnitrobuněčné koncentrace iontů je zásadní pro všechny buňky. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Mezi systémy, které v buňkách zajišťují homeostázu kationtů, patří antiportery Na+/H+. Stáž se bude zabývat studiem rodiny antiporterů Na+/H+ plasmatické membrány kvasinek (rodina transportérů Nha/Sod), které kromě kationtů Na+ transportují i K+ a další monovalentní kationty. Pomocí nástrojů molekulární biologie, mikrobiologických, biochemických a fyziologických metod budeme hledat nové strukturní a funkční elementy ve struktuře antiporterů Na+/H+, které určují jejich substrátovou specifitu (schopnost rozpoznat a transportovat kationty) a transportní aktivitu a/nebo se podílejí na regulaci jejich aktivity. Výsledky získané během stáže přinesou nové poznatky o aminokyselinových zbytcích důležitých k určení substrátové specifity a transportní aktivity u přenašečů Nha/Sod v buňkách kvasinek. Poznatky získané v jednobuněčném modelovém eukaryotním organismu poslouží také k identifikaci odpovídajících regulačních mechanismů i u homologních transportérů ve vyšších eukaryotech.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.072 Tkáňové inženýrství cév a kostí

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Elena Filová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Pro vývoj tkáňových náhrad je důležitá interakce buněk s biomateriálem. Budeme hodnotit vliv povrchu materiálu, uvolňování růstových faktorů, vliv mechanické zátěže na adhezi, proliferaci a diferenciaci endotelových a kmenových buněk a na tvorbu mezibuněčné hmoty.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.083 Funkcionalizovaná nanovlákna pro regeneraci chondrálních defektů

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Eva Filová, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nanovlákna z polykaprolaktonu (PCL) jsou vhodné materiály pro růst různých typů buněk. Pro diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk do chondrocytů je vhodné PCL nanovlákna modifikovat pomocí růstových faktorů nebo chemických látek podporujících jejich chondrogenní diferenciaci. V testech in vitro bude hodnocen vliv funkcionalizovaných nanovláken na růst mezenchymálních kmenových buněk a tvorbu extracelulární hmoty pomocí biochemických metod a konfokální mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.117 Indukce střevního zánětu v gnotobiotickém myším modelu

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing Tomáš Hudcovic, CSc
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Jednou z rozhodujících složek je působení intestinální mikroflóry. Student bude sledovat na bezmikrobních myších vliv přesně stanovených bakteriálních směsí na vznik a vývoj zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS) a také u spontánního modelu střevního zánětu u myšího kmene IL-10 -/-. Student se bude podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Na obarvených preparátech z odebraných vzorků stanoví morfometrické znaky a také určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích a také stanoví buňky produkující imunoglobuliny. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, western-blottu a prací na fluorescenčním mikroskopu.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.118 Úloha probiotické bakterie Escherichia coli Nissle 1917 na vývoj střevního zánětu v dextransulfátovém myším modelu

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing Tomáš Hudcovic, CSc
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití probiotik. Student bude sledovat působení probiotické bakterie Escherichia coli Nissle 1917 na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení Escherichia coli Nissle 1917 v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří její imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.

8.119 Metody používané při analýze střevní mikroflóry

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nejnovější data dokládají významnou úlohu střevní mikroflory ve zdraví i nemoci. Schopnost analyzovat a následně modifikovat její složení bude nezbytným předpokladem pro úspěšnou intervenci v celé řadě onemocnění, včetně alergií a autoimunitních chorob. Cílem této stáže bude seznámit se s nejmodernějšími způsoby detekce složení střevní mikroflóry.

8.120 Vliv konzervačních látek v potravě na složení střevní mikroflóry

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Změny ve složení střevní mikroflóry mohou být příčinou narůstajícího výskytu alergií a autoimunitních onemocnění. Z faktorů vnějšího prostředí má na složení střevní mikroflóry největší vliv dieta. Domníváme se, že konzervační látky obsažené ve stravě ovlivňují složení a funkci střevní mikroflóry, a mohou tak vést ke vzniku onemocnění u citlivého jedince. Ke studiu vlivu aditiv na složení střevního mikrobiomu použijeme gnotobiotické myši osazené definovanou lidskou střevní mikroflórou, jenž budou dostávat v pitné vodě běžná potravinářská aditiva.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.121 Experimentální modely alergií a autoimunitních onemocnění

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Lucia Hrnčířová
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Experimentální zvířecí modely mají nenahraditelnou roli při výzkumu lidských onemocnění. Většina léků a léčebných postupů byla vyvinuta s využitím zvířecích modelů. Cílem této stáže bude naučit se pracovat s experimentálními modely pro astma, Crohnovu chorobu a roztroušenou sklerózu.

8.122 Faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na rozvoj alergií a autoimunitních onemocnění

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Lucia Hrnčířová
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Celosvětově stoupá výskyt alergií a autoimunitních onemocnění. Podle současných poznatků může být příčinou porucha složení střevní mikroflóry charakterizovaná změnou poměru zastoupení prospěšných a patogenních mikroorganismů, která způsobí vznik onemocnění u jedinců s genetickou predispozicí. Z faktorů vnějšího prostředí má na složení střevní mikroflóry největší vliv dieta. Domníváme se, že konzervační látky obsažené ve stravě ovlivňují složení střevní mikroflóry, a mohou tak vést ke vzniku onemocnění u citlivého jedince. Ke studiu vlivu aditiv na složení střevního mikrobiomu použijeme gnotobiotické myši osazené definovanou lidskou střevní mikroflórou, jenž budou dostávat v pitné vodě běžná potravinářská aditiva. Schopnost aditivy modifikované střevní mikroflóry indukovat vznik onemocnění bude detailně studována na standardních experimentálních modelech. Hlavním cílem této stáže bude tedy posouzení vlivu faktorů vnějšího prostředí, a to především potravinářských aditiv, na složení střevní mikroflóry, a tím i vznik a průběh alergií či autoimunitních onemocnění.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.166 Příprava a testování nanovlákenných systémů pro dermatologické aplikace

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Ing. Karolína Vocetková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Nanovlákna jsou ideálním nosičem ve tkáňovém inženýrství. Napodobují unikátní strukturu extracelulární matrix a navíc je možné je připravit i jako nosiče bioaktivních látek s řízeným uvolňováním, které navozují požadovanou buněčnou či tkáňovou odpověď. Vhodným zdrojem bioaktivních látek jsou krevní destičky, které obsahují široké spektrum nativních růstových faktorů. Elektrostatickým zvlákňováním budou připraveny nosiče obohacené o trombocytární růstové faktory a bude sledován jejich vliv na viabilitu a proliferaci kožních buněk.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.123 Minulost Ruska - věc neznámá

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Minulost Dějiny Ruska je tradičně pojímána pouze jako politické dějiny. Cílem stáže je proto proniknout do kulturně civilizačních souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz bude kladen na genezi a proměny ruské pravoslavné víry a církve, každodenní život společnosti a širší souvislosti kultury.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.124 Moderní židovské dějiny

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr Kateřina Čapková, PhD
INSTITUCE: Ústav pro soudobé dějiny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student získá vhled do vědeckých postupů ve výzkumu moderních židovských dějin včetně archivní práce, práce s databázemi, vyhledáváním publikací a archivních pramenů po světě, pořádáním mezinárodních konferencí (na jaře 2017 jsou v plánu dvě, obě ve vile Lanna). Představeny budou také standardy při odevzdání studií k otištění v zahraničních periodikách.

9.129 Vynikající chemici a fyzici působící v českých zemích v 19.století

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr.RNDr. Jiří JINDRA, CSc.
INSTITUCE: Ústav pro soudobé dějiny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista-zájemce o historii vědy- se naučí pracovat s literaturou (rešerše, studium v odborných knihovnách či archivech). Vědecké osobnosti působily v podstatě na vysokých školách.i Osobnosti , které bude studovat, pracovaly nejen v českých zemích, ale též migrovaly po Evropě. To by též mělo stážistu zajímat. O nejzajímavější osobnostech napíše stážista minimálně dva články do českých časopisů.