Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

9.133 Jak vzniká bibliografická příručka

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž nabízí seznámení s technikou mapování umělecké dráhy spisovatelů pomocí bibliografie, a to na příkladu vznikajícího přehledu díla Irmy Geisslové. Při práci s databázemi, katalogy a knihovními fondy Ústavu pro českou literaturu a Národní knihovny v Praze stážist(k)a pozná rozmanité publikační platformy od významných literárních časopisů přes regionální tisk až po řadu příležitostných publikací z 19. a počátku 20. století.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.145 Český domácí protirakouský odboj 1914-1918

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE: Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se bude aktivně podílet na přípravě kritické výběrové edice memoárových dokumentů vztahujících se k činnosti českého domácího protirakouského odboje v době první světové války (tzv. Maffie).

OBSAZENÁ STÁŽ

9.149 Hudební fondy benediktini Břevnov a Broumov: vodoznaky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michaela Freemanová
INSTITUCE: Etnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studium provenience, historie a šíření hudebních pramenů prostřednictvím jejich vodoznaků patří k nejvýznamnějším technikám práce s historickými hudebními materiály do poloviny 19. století. Práce na kompletním fondu dává možnost poznat historii jeho vzniku z nikoli běžného úhlu pohledu, nabízí napojení na skupinu, která na tématu vodoznaků pracuje v NK ČR. Obor: hudební historie

OBSAZENÁ STÁŽ

9.151 T. G. Masaryk a jeho fond

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Helena Kokešová, PhD.
INSTITUCE: Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V oddělení Archiv Ústavu T. G. Masaryka je uložen fond T. G. Masaryka, který postupně zpracováváme. jeho součástí je rozsáhlá korespondence T. G. Masaryka. Stážista by mj. pomohl se zpracováním rozsáhlých konvolutů blahopřání k životním jubileím T. G. Masaryka, v nichž jsou uložena přání od významných osobností z Čech i ze zahraničí. Zpracoval by též abecední soupis těchto blahopřání. Dále by se podílel na další činnosti tohoto oddělení.

9.161 Medievistika v moderní historické vědě

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dana Dvořáčková (-Malá)
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny středověku, nabídne seznámení a orientaci v jednotlivých metodologických a výzkumných trendech. Současná Medievistika – výzkum středověkých dějin - byla v posledních dvou desetiletích více než jiná vědní oblast konfrontována s interdisciplinaritou, která je dnes již elementární součástí jejího bádání. Kmenový kritický přístup v práci s prameny se totiž obohatil o metodiku např. oborů, jež se v rámci interdisciplinarity nově etablovaly (historická demografie, historická antropologie apod.). Díky tomu také využívá sociologických či psychologických přístupů, filologických postupů, překladatelství starých jazyků českých zemí apod. Stáž se proto zaměří v naznačených souvislostech na dějiny každodennosti (od panovnického dvora po obyvatele vesnic), individualit, civilizace a krajiny, kultury, jazykové výbavy a jazykového vývoje. Výzkumy budou prezentovány formou konferencí, workshopů, výstav a především vědeckými monografiemi a studiemi v recenzovaných časopisech. Historický ústav, kde bude stáž probíhat, nabídne také bohaté zázemí vědecké knihovny a zpřístupněných databází.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.999 Testovací stáž

Antropologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Igor Hnízdo
INSTITUCE: test
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Jedná se o zkoušku, ignorujte prosím

OBSAZENÁ STÁŽ

10.130 Digitalizace zvukových záznamů nářečních promluv

Filologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: PaedDr. Zuzana Hlubinková, CSc.
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student bude seznámen se základy dialektologie a pravidly nářečního přepisu. Bude se podílet na digitalizaci nářečních nahrávek (poslech a přepis).

OBSAZENÁ STÁŽ

10.152 Teorie a praxe etymologického slovníku

Filologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Malčík
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Student či studentka se v rámci stáže seznámí s metodologickými principy tvorby etymologických slovník a tyto pak bude uvádět do praxe.

OBSAZENÁ STÁŽ

10.202 Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž studenty seznámí s dlouhodobým výzkumným projektem realizovaným na půdě Kabinetu pro klasická studia, Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Věnuje se inscenační tradici antického dramatu v českých zemích. Studenti budou nejprve pod odborným vedením zkoumat antické dramatické texty jako soubor významů. Naučí se pracovat s nástroji, kterými je možné tyto významy odhalit a při studiu materiálů z naší databáze inscenací antického dramatu www.olympos.cz jim budou představeny základní způsoby, jak je možné převést text do svébytného jevištního tvaru, který na základě antické předlohy tvoří naléhavé a čitelné sdělení pro moderního diváka. Studenti budou dále sledovat konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích v závislosti na různých společenských faktorech. (Nejen) divadlo inscenující antické dramatické texty jim bude představeno jako způsob, kterým lze lépe pojmenovat současný svět. Průběh stáže: V průběhu stáže budou studenti s lektorkou číst vybraná antická dramata a interpretovat je metodou close reading, navštíví přednášku k dějinám řeckého divadla nebo interpretační seminář řeckého dramatu, které realizujeme v rámci spolupráce s Katedrou divadelní vědy FF UK, seznámí s databází www.olympos.cz a budou mít možnost vyzkoušet si, co obnáší analýza inscenací antického dramatu, což tvoří hlavní náplň výzkumného projektu Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Sami se také na základě nabytých dovedností pokusí vytvořit dramaturgický rozbor vybraného textu. V případě, že v době stáže bude možné v Praze navštívit představení antického dramatu, s lektorkou je navštíví a budou je společně analyzovat.

OBSAZENÁ STÁŽ

10.207 Stáž v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR umožní zájemcům podílet se na pracích pro Slovník pomístních jmen v Čechách, které zahrnují revizi a doplňování počítačové databáze pomístních jmen (tj. názvů neosídlených zeměpisných objektů, především polí, luk, lesů, hor, vod a cest).

10.211 Výzkum starší české gramatiky a gramatografie: Není l jako ł

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Barbora Hanzová
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V samých začátcích starší české gramatografické tvorby stojí vedle tzv. náměšťské mluvnice také příručka Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu z roku 1540. Úkolem studenta bude ediční zpracování ukázky z této konverzační příručky obsahující též pojednání o výslovnosti, při kterém se student seznámí také se čtením tisku 16. století, a dále výzkum vybraného jazykového problému v oblasti výslovnosti a grafiky, jak jej zpracovaly starší gramatiky češtiny. Zájemce se seznámí se zásadami ediční práce starého tisku a se základy jazykovědného výzkumu. Stáž je vhodná pro vysokoškolského i středoškolského studenta se zájmem o starší češtinu, nejlépe se znalostí latiny a němčiny.

11.105 Současná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr David Černý, PhD
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Současná etika zahrnuje celou řadu teorií, od teorií konsekvencialistických před teorie kontraktualistické až po moderní verze přirozenoprávní etiky. V rámci stáže se student/ka seznámí se základními systémy současné etiky, získá přehled o teoriích welfare (subjektivních a objektivních) a jejich vztahu k etice. Naučí se uvažovat v etické perspektivě a naučí se rovněž aplikovat získané poznatky na některé vybrané problémy aplikované etiky: eutanazie, práva zvířat, trest smrti, etika vědeckého výzkumu apod.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.106 Současná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr David Černý, PhD
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V rámci stáže Současná etika se budeme věnovat třem okruhům problémů: i) metaetika, ii) normativní etika (základní etické systémy, jejich přednosti a slabiny), iii) aplikovaná etika (vybrané problémy aplikované etiky a bioetiky). Stážista/ka by měl získat přehled o současných teoriích, naučit se uvažovat v etické perspektivě a kriticky aplikovat získané poznatky na praktické problémy.

11.192 Homérův sociální kosmos jako protofilosofický koncept

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Homérští hrdinové jsou zasazeni do kosmologického rámce, jenž zásadně podmiňuje celkový smysl hrdinských činů i celkové vyznění básní. I když je homérská kosmologie konceptualizována formou epického diskurzu, jedná se o implicitně protofilosofický koncept, jenž spolu s konceptem Hésiodovým tvoří myšlenkovou bázi tzv. prvních filosofů. Na rozdíl od obvyklé "fysikalistické" interpretace bude stáž zaměřena na sociální čtení homérské kosmologie.

11.193 Hermeneutika přátelství jako selektivní figury v Platónových spisech.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se nejprve seznámí se základními výkladovými koncepty platónského bádání a získá představu o odpovídajících interpretačních metodách. Poté bude obeznámen s metodou formální analýzy a jejím prostřednictvím se vpraví do práce s formálními kritérii v rámci tzv. raných dialogů. Lektor jej seznámí se svou anamnestickou interpretací této skupiny, včetně členění na homérovské a elenktické dialogy. S těmito znalostmi pak stážista bude asistovat lektorovi při výzkumu středních dialogů s využitím specifické figury přítele, selektujícího podle konkrétního lexika typ auditoria, celkový kontext pasáže a jeho interpretační vyznění.

11.194 MÉTIS. Empatická moudrost.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Filosofie je od svého antického založení spojena s epistemickým konceptem SOFIÁ, moudrosti umožňující vhled skrze podstatu každé z věcí. Stáž bude po prvotním přehledu této klasické tradice zaměřena na alternativní pojetí MÉTIS, tedy moudrosti primárně orientované situativně a kontextuálně, tzn. docházející vhledu vnímavostí k vnějším signálům. Stážista bude veden k reflexi na možnosti každé z těchto epistemických východisek zejména ve vztahu k exklusivismu, toleranci, otevřenosti a negociačnímu potenciálu.

11.195 Evropané za rozbřesku: Archaická antropologie mezi Homérem a Hésiodem

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Homér v XVIII. Zpěvu Íliady předkládá velmi konsistentní obraz světa, který se stane paradigmatem pro určitý specifický způsob konceptualizace, označovaný jako kosmos. Jaká je však role člověka v takto rozvrženém kosmu? Na to nelze nalézt odpověď v kontextu pouhého XVIII. Zpěvu, ale je třeba zohlednit celý epický horizont. Druhý hlavní představitel starořecké epiky, Hésiodos, ovšem homérský koncept kosmu rozvíjí značně odlišným směrem. Znamená to nutně, že v odlišném (hésiodovském) kosmu je nutno počítat s odlišným pojetím člověka? Je epický pohled na člověka zásadně určen představou veškerenstva, které jej obklopuje, nebo je způsob konceptualizace člověka nezávislý na konceptu kosmu? Projekt bude zkoumat tyto (proto)filosofické či básnicko-ontologické pilíře hellénského myšlení jakožto klíče k budoucím antropologickým paradigmatům evropské kultury.

11.196 TECHNÉ, sofisté a emancipace vědeckých disciplín.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Novodobá autonomie vědních oborů je výsledkem postupného vydělováním jednotlivých disciplín v průběhu novověku a jejich odpoutávání od širšího nábožensko-kulturně-filosofického zázemí . Počáteční impuls k tomuto pohybu směrem k autonomii specificky zaměřeného typu evropského vědění se obvykle (a nepochybně oprávněně vzhledem k doložitelnému vědomému transferu konceptů v rámci vzdělanostní tradice) odvozuje od Aristotelovy DIAIRESE filosofických EPISTÉMAI, resp. od jejich specifického scholastického přetavení ve formalizovaný koncept divisio scientiae. Vzhledem k tomu, že dnešnímu bádání je stále zjevnější Aristotelova snaha navázat na mnohá východiska starších, před-akademických myslitelů, a dále vzhledem k celkové proměně evropského konceptuálního schématu ve vztahu k vědění, je načase prolomit tento již poněkud omšelý usus aristotelského založení věd a položit si otázku, kde a za jakých podmínek se vlastně onen koncept tříštění odborného vědění zrodil a co mu pod tlakem oněch okolností bylo dáno do vínku. Tuto ARCHÉ vědeckých emancipačních tendencí budeme v projektu hledat u zdánlivých „tradičních nepřátel vědeckého myšlení“, u sofistů, a budeme si klást otázku, za co všechno věda sofistům vděčí ještě i dnes a nakolik je stále jejich dědičkou.

11.197 ERÓS / CHAOS v archaické a klasické řecké filosofii.

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Kryštof Boháček
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stážista se bude postupně seznamovat s dvojí možnou konceptualizací fenoménu ERÓS, jak jej vypracovala řecká filosofická tradice: jako na produktivní, inspirativní a životadárnou sílu, nebo jako na destruktivní, rozvratnou a iracionální veličinu. Tato eroticko-chaotická podvojnost klasického uchopení vnitřně ambivalentního konceptu bude poté aktualizována provázáním s budoucími antitezemi statický-dynamický, zpředmětňující-nepředmětný, fundamentalistický-holistický apod. Výzkumným úkolem bude hledat tuto podvojnost v základech rozporů mezi výchozími konceptuálními schématy klíčových filosofických přístupů a škol.

11.208 Právo, moralita a mravnost v Hegelových Základech filosofie práva

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Chotaš, PhD.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Hegelovy "Základy filosofie práva" (1821) jsou stěžejním politicko-filosofickým spisem tohoto významného německého filosofa. Cílem stáže budou pravidelné konzultace témat "právo", "moralita" a "mravnost" v Hegelově spise. Výsledky těchto konzultací by měly být zužitkovány v kvalifikačních pracích na vysokých školách.

OBSAZENÁ STÁŽ