Vyhledávání

Informace pro lektory

Chcete nabídnout talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům téma vědecké stáže a stát se lektorem projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017?

Vyplňte
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Vaše stáž bude zařazena do příslušné oborové sekce podle vědních oblastí: I. Neživá příroda, II. Živá příroda a chemické vědy, III. Humanitní a společenské vědy, a následně uveřejněna v databázi stáží. Prostřednictvím této databáze si studenti vybírají ze zveřejněných témat a podávají přihlášky na stáž.

Registrace témat stáží probíhá do 6. 11. 2016. Počet témat, se kterými se můžete jako lektor přihlásit a zvýšit tak své šance, není nijak omezen. Každé téma stáže je však nutné zaregistrovat vyplněním nového formuláře. Během měsíce října bude spuštěna registrace pro studenty.

V roce 2017 nabídneme celkem 100 studentských vědeckých stáží. Při koncipování tématu a anotace by měl lektor přihlédnout k předpokládané úrovni odborných znalostí/praktických zkušeností potencionálního zájemce (středoškoláka x vysokoškoláka), a tomu přizpůsobit výběr typu (SŠ x VŠ) stáže. Stáže, které z kapacitních důvodů nebudou zařazeny mezi 100 podpořených stáží (lektor bude vyrozuměn během měsíce listopadu), lze přesto realizovat pod hlavičkou Otevřené vědy jako stáže nepodpořené.

Stáž probíhá po dobu deseti měsíců od ledna 2017 do prosince 2017 (vyjma státních svátků a letních prázdnin) v časové dotaci 8 hodin/měsíc. 

Lektorem se může stát zaměstnanec vědecko-výzkumné instituce Akademie věd ČR. Lektor vede v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 vždy pouze jednu studentskou vědeckou stáž, jednoho SŠ/VŠ studenta.  

1) Výběr stážisty
 
Studenti si budou z nabídky stáží vybírat během měsíce října 2016. Hlásit se budou prostřednictvím elektronické aplikace, pokud bude jejich přihláška splňovat podmínky účasti, bude následně odeslána lektorovi. Během měsíce listopadu si lektor ze všech kandidátů, kteří se přihlásili na jeho stáž/e vybere pouze jednoho vítězného zájemce, kterému následně v aplikaci Otevřené vědy přidělí prioritu „VYBRÁN“. Tato priorita je závazná a smí být udělena pouze jednomu studentovi. Na konečné rozhodnutí má lektor čas do 8. prosince 2016.
Následně bude s lektorem sepsána dohoda o provedení práce (DPP) za účelem vedení studentské vědecké stáži Otevřené vědy Akademie věd ČR a pro vytvoření dohody o stáži. Po podpisu DPP kontaktuje lektor stážistu a domluví si s ním termín zahájení stáže.
Vzhledem ke každoročně vysokému zájmu ze strany lektorů i studentů, který, bohužel, převyšuje kapacitu projektu, si organizátor projektu Otevřená věda vyhrazuje právo rozhodnout o samotné realizaci stáže podle kvótních kritérií.
 
2) Průběh stáže
 
Stáže Otevřené vědy Akademie věd ČR probíhají v období od 01/2017 do 12/2017 (vyjma státních svátků a letních prázdnin – červenec, srpen). Na studentskou vědeckou stáž může vždy docházet pouze jeden student, který pod vedením lektora příslušné stáže kontinuálně pracuje na tématu stáže. Stáž probíhá vždy v časové dotaci 8 hodin/měsíc. Tuto časovou dotaci lze vyčerpat během jednoho dne, nebo si ji lektor po domluvě se studentem může rozdělit do několika dnů (př. dva dny po 4 hodinách apod.), za každý měsíc však musí lektor vykázat přesně 8 hodin, ne více, ne méně.
 
3)  Vykazování stáže – lektor
 
Lektor je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Pracovního výkazu lektora. Pracovní výkaz za příslušný měsíc lektor vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Po skončení stáže, tj. v prosinci 2017, nebo během ledna 2018, odešle lektor všechny vytištěné a podepsané Pracovní výkazy spolu s Deníky studenta (vyplňuje student) za uplynulých 10 měsíců poštou na adresu: Otevřená věda, OPG – SSČ AV ČR, v. v. i., Vodičkova 40 – Wiehlův dům, 110 00  Praha 1.
Údaje v Pracovním výkazu lektora se musí shodovat s údaji, které vyplní student na Deníku studenta (den stáže, počet hodin, pracovní náplň…). Pouze na základě správně vyplněných dokumentů je stážistovi propláceno jízdné a stravné.
 
4) Odměna za stáž – lektor
 
Za řádné vykazování stáže vzniká lektorovi nárok na odměnu. Práce lektora je honorována částkou 250 Kč/hodinu v časové dotaci 8 hodin/měsíc, nemůže být proplaceno méně, ani více hodin. Odměnu proplácíme zpětně po řádném vyplnění a potvrzení Pracovního výkazu a Deníku studenta v elektronické aplikaci. 
 
5) Akce spojené se stáží, povinné výstupy ze stáž
 

-         - závěrečná zpráva

-         -  min. 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže (deadline pro odevzdání: 31. 1. 2018)

 
6) Ukončení stáže
 
Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je lektor povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako ukončená v případě, kdy lektor i student doručí všechny výkazy práce za odpracované měsíce a dodá povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 5). Všechny výstupy musí být doručeny elektronicky na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz nejpozději do 30 dnů od data ukončení stáže. 
 
Projekt je financován Akademií věd České republiky.